Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Milióny eur od Európskej únie pôjdu aj na ekosystémy na Slovensku

Marta Bartošovičová

Peniaze dostanú projekty celkovo v jedenástich členských krajinách.

Príroda na Kysuciach. Pohľad z pohoria Javorníky na Slovensku. Zdroj: iStockphoto.com

Príroda na Kysuciach. Pohľad z pohoria Javorníky na Slovensku. Zdroj: iStockphoto.com

Úžitok pre lesy, rieky i vtáky na Slovensku či vyčistenie povodia poľskej rieky Pilica. Európska komisia oznámila, že investuje 121 miliónov eur do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.

Novými prostriedkami, ktoré sa oproti minulému roku zvýšili o dvadsať percent, podporí dvanásť veľkých projektov v jedenástich členských štátoch. Majú im pomôcť dosiahnuť ich ekologické ciele.

Za zníženie plastov

Päť projektov v oblasti ochrany prírody pomôže obnoviť prírodné ekosystémy. Úžitok by to malo priniesť rôznym biotopom a druhom vrátane lesov, riek, poľnohospodárskej pôdy, trávnych porastov, rašelinísk, vodných druhov a vtákov. Cieľom je zlepšiť riadenie sústavy Natura 2000, európskej siete chránených území, ktorú členské štáty vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov svetadielu.

Riešenia sa týkajú Slovenska, Lotyšska, Talianska, Holandska a Nemecka. Slovenská časť sústavy pokrýva približne 30 percent územia krajiny, ale ešte nie je dokončená. Hoci už existujú ciele ochrany druhov a biotopov, niekedy chýba metodika na meranie stavu ochrany. Obnova ekosystémov má byť v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030.

Aby sa podporila rámcová smernica EÚ o vode, projektom vo Francúzsku sa zavedú opatrenia na zlepšenie kvality vody v regióne Pays de la Loire na západe krajiny. Ďalší projekt pomôže prostredníctvom pilotných opatrení pre modrú a zelenú infraštruktúru a iných iniciatív vyčistiť povodie poľskej rieky Pilica.

Podpora udržateľnosti, predĺženie životnosti výrobkov, prevencia vzniku plastového odpadu, opätovné použitie aj recyklácia. To je cieľom projektu v Belgicku v rámci akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo.

Nezabúdajú na klímu

Viaceré projekty sa zameriavajú aj na zmiernenie zmeny klímy. Jeden pomôže znížiť závislosť Maďarska od hnedého uhlia. Prostriedky pomôžu postupne dekarbonizovať elektráreň Mátra. Dosiahnu to tak, že sa generátory poháňané hnedým uhlím nahradia nízkouhlíkovými riešeniami. LIFE okrem toho podporí vykonávanie regionálneho akčného plánu pre klímu a energiu v poľskom regióne Malopolska, aby sa zaručila spravodlivá transformácia.

V Írsku sa zas obnoví približne desaťtisíc hektárov rašelinísk, ktoré majú vysoký potenciál ukladania uhlíka. Územie zodpovedá približne rozlohe Banskej Bystrice.

Prostriedky taktiež prispejú k zvýšeniu odolnosti portugalských ostrovov Azory voči zmene klímy. Projektový tím bude na deviatich ostrovoch pomáhať s vykonávaním regionálneho programu na adaptáciu na zmenu klímy.

Prehľad všetkých projektov nájdete na webe Európskej komisie.

Les blízko rieky Morava zaplavený vodou. Oblasť Záhorie na Slovensku. Zdroj: iStockphoto.com

Les blízko rieky Morava zaplavený vodou. Oblasť Záhorie na Slovensku. Zdroj: iStockphoto.com

Zlepšenie kvality života ľudí

Integrované projekty poskytujú financovanie plánov, programov a stratégií vypracovaných na regionálnej, multiregionálnej alebo celoštátnej úrovni. Zlepšujú kvalitu života občanov tým, že pomáhajú členským štátom dodržiavať právne predpisy EÚ. Týkajú sa šiestich oblastí, a to príroda, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Podporujú plány na koordinované vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a klímy na veľkom území.

„Aby sme dosiahli ciele Európskej zelenej dohody, musíme začať mobilizovať bezprecedentné zdroje, ktoré sa v rámci nášho dlhodobého rozpočtu a Fondu obnovy dali k dispozícii na ekologickú transformáciu v Európe,“ povedal výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

„Integrované projekty LIFE podporujú konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia, obnovu prírody a podporu biodiverzity. Týmito investíciami pomáhame krajinám a regiónom zvládnuť krízy v oblasti klímy a biodiverzity a budovať spravodlivú a udržateľnú budúcnosť,“ dodal výkonný podpredseda.

Očakáva sa, že najnovšie oznámené investície v rámci programu podnietia značné dodatočné finančné prostriedky z iných zdrojov Únie, ako sú poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, štátne prostriedky aj investície súkromného sektora.

„S radosťou budem sledovať, ako tieto nové investície pomôžu uvedeným jedenástim krajinám vytvárať ekologickú ekonomiku, obnoviť prírodu a biodiverzitu a zlepšiť odolnosť voči zmene klímy,“ zhodnotil komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

„Projekty umožňujú členským štátom skutočne niečo urobiť pre životné prostredie a život ľudí, pretože vďaka nim môžu uskutočňovať dlhodobé stratégie s oveľa väčším objemom finančných prostriedkov a väčšou kapacitou než v prípade tradičných projektov LIFE,“ ozrejmil komisár.

Príklad ekologického hospodárenia s pôdou v Hriňovej na Slovensku (úrodné polia, lúky na chov kráv a oviec, pestovanie zeleniny, ovocné stromy). Hriňovské lazy sú súčasťou programu Človek a biosféra v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Zdroj: iStockphoto.com

Príklad ekologického hospodárenia s pôdou v Hriňovej na Slovensku (úrodné polia, lúky na chov kráv a oviec, pestovanie zeleniny, ovocné stromy). Hriňovské lazy sú súčasťou programu Človek a biosféra v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Zdroj: iStockphoto.com

O programe LIFE

Európska únia využíva program ako nástroj na financovanie opatrení súvisiacich so životným prostredím a s ochranou klímy. Od vzniku v roku 1992 sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 500 projektov v Únii i tretích krajinách. Rozpočet na obdobie rokov 2014 až 2020 bol stanovený na úrovni 3,4 miliardy eur. Politická dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027 počíta pre program LIFE so sumou 5,4 miliárd eur, čo zodpovedá zvýšeniu o takmer 60 percent.

Zdroj: Európska komisia (1, 2, 3)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky