Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako naši vedci pomáhajú lesom na slovensko-ukrajinskom pohraničí

VEDA NA DOSAH

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojilo do medzinárodného projektu na ochranu zdravia lesov. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť stabilitu a adaptabilitu karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Ilustračný obrázok: les. Foto: iStockphoto.com

Projekt s názvom Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 s príspevkom Európskej únie v sume 3,17 mil. eur. Partnermi projektu za slovenskú stranu sú Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. a Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. Za ukrajinskú stranu sú partnermi štátne inštitúcie Užhorodský lesný podnik a Vygoda Forestry a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu FORZA. S implementáciou projektu sa začalo vo februári 2020.

Výskum v Tatranskom národnom parku

NLC v rámci projektu využije svoje odborné kapacity a dlhodobé skúsenosti v zapájaní sa do medzinárodných projektov. Pre slovenských partnerov projektu realizuje vedeckovýskumné práce spočívajúce v založení demonštračných plôch na území Tatranského národného parku.

Práce sú orientované na mladé lesné porasty (cca 30 ha). Na základe prieskumu stavu lesa sa zriadili demonštračné plochy a v rámci nich sa vytýčili 3 vzorové skusné plochy (cca 50×50 m). V spolupráci s odborným lesným hospodárom a so súhlasom obhospodarovateľa lesa sa zamerali a zafixovali pomocou GPS. V rámci týchto plôch sa zisťujú údaje o prírodných, spoločenských, technických i ekonomických podmienkach hospodárenia a o vývoji lesa. Po zhodnotení ich stavu sa prognózuje ich vývin. Taktiež sa spraví rozbor podmienok hospodárenia z hľadiska posúdenia funkčnej typizácie, ekologickej stability a stupňa ohrozenia lesných ekosystémov. Napokon sa stanovia ciele a ekologické opatrenia. Záverečným výstupom bude publikácia a sprievodca pre partnerov projektu i pre verejnosť.

Ilustračný obrázok: glóbus, tráva, stromy. Zdroj: iStockphoto.com

O nové poznatky sa podelia

NLC okrem zabezpečenia vedeckovýskumných aktivít využije aj svoje bohaté skúsenosti v oblasti transferu poznatkov, práce s verejnosťou a zabezpečí vzdelávacie aktivity aj publicitu projektu.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 je jedným zo 16 programov cezhraničnej spolupráce (CBS) na vonkajších hraniciach Európskej únie, ktoré sa implementujú v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) pre finančný rámec 2014 – 2020. Cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami európskeho susedstva. Aj implementácia tohto projektu potvrdzuje fakt, že NLC má potenciál a je pripravené zapájať sa do medzinárodných projektov, čím potvrdzuje vysokú odbornú úroveň lesníctva na Slovensku.

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Metodicky ju usmerňuje sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul Mesto lesníctva.

(GL)
Tlačová správa NLC

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky