Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako vieme riešiť problémy sucha u nás či v Európe?

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku s Paulínou Valovou a Petrom Kajabom Ako vieme riešiť problémy sucha u nás či v Európe? Pozrite si video.

Vo štvrtok 31. augusta 2023 sa v rámci cyklu Veda v CENTRE v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave predstavili RNDr. Paulína Valová a Mgr. Peter Kajaba zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) s prednáškou na aktuálnu tému sucha.

Sucho má obrovský vplyv na kvalitu nášho života, ekosystém, poľnohospodárstvo a najmä na vodné zdroje. S fenoménom sucha sa stretávame už niekoľko rokov, dokonca desaťročí. Aj u nás už počas roka čelíme extrémnemu suchu. Ako vieme zmierniť následky sucha na životné prostredie? Aké inovácie by sme mohli uplatniť, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť našich vodných zdrojov? Ako prebieha monitoring meteorologického a pôdneho sucha? Viac sa o suchu a s ním súvisiacimi problémami dozviete z videa.

Spolupráca odborníkov

Európska meteorologická spoločnosť organizuje každý rok medzinárodnú konferenciu, ktorá vytvára jedinečný priestor pre stretávanie sa odborníkov z celého sveta z oblasti meteorológie, klimatológie a príbuzných odborov, aby prezentovali svoje výskumy a výsledky. Zameranie konferencie je veľmi aktuálne práve v čase rozsiahlych klimatických zmien.

Tento rok sa mala konferencia uskutočniť začiatkom septembra v Bratislave. Tá sa mala stať miestom konania Konferencie EMS už v roku 2020, avšak pre pandémiu COVID-19 bola zrušená a nahradená 1-dňovým virtuálnym stretnutím s 3 prednáškami. Ústrednou témou septembrovej konferencie bolo práve sucho.

Pohľad do histórie

Konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS) je podujatie, ktoré sa realizuje už od roku 2001. Do roku 2016 sa Konferencie EMS organizovali striedavo s Európskou konferenciou o aplikovanej klimatológii (ECAC) a Európskou konferenciou o aplikovanej meteorológii (ECAM). Vzhľadom na rastúcu úlohu EMS v rámci spoločnosti a angažovanosť v nej, ako aj na čoraz viac prepojenú povahu meteorologických a klimatologických služieb bol v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami vyvinutý nový koncept programu konferencie a od r. 2017 sa predstavuje samostatne. Podrobnejšie informácie o Európskej meteorologickej spoločnosti i o pozadí jej vzniku sa dozviete z prednášky meteorologičky Paulíny Valovej.

Bezprecedentné sucho

Problémy sucha sa týkajú všetkých krajín naprieč starým kontinentom. Dôkazom sú aj vyschnuté rieky v mnohých povodiach Európy a zmenšenie najväčších európskych riek ako Dunaj, Rýn a Pád. Hoci by sa mohlo zdať, že Slovensko nie je výrazne ohrozené výskytom sucha a jeho dôsledkami, skúsenosti z praxe ukazujú opak. Sucho súvisí so zmenami klímy a jej dôsledkami – zvyšujúcimi sa teplotami, zmenenými vzorcami cirkulácie, ktoré ovplyvňujú charakteristiky búrok, zníženým objemom snehovej pokrývky.

Čo je to sucho?

Suchá boli súčasťou prirodzených cyklov v Európe, nie sú teda zriedkavé, avšak ich intenzita stúpa. Sucho je ťažko definovateľný jav, pričom jeho definovanie závisí aj od daného regiónu: sucho v tropických oblastiach je iné ako sucho na púšti. Ak hovoríme o Slovensku, tak je sucho definované nedostatkom zrážok za určité obdobie. Aj naša krajina patrí medzi oblasti najviac zasiahnuté nedostatkom zrážok. Aké typy sucha poznáme a čo je pre ne charakteristické?

Monitoring sucha

Od roku 2015, keď sa začalo s monitoringom meteorologického a pôdneho sucha, sa v každom z monitorovaných rokov vyskytlo výnimočné až extrémne sucho na určité časové obdobie aspoň v niektorom regióne Slovenska. Zo záznamov od roku 2015 až po rok 2022 vyplýva, že suchom sú zasiahnuté oblasti naprieč Slovenskom od východu na západ, z juhu na sever.

Žiadna časť krajiny teda nie je bez rizika. Sucho sa už nevyskytuje len v južných oblastiach Slovenska, ale zasiahnuté sú aj regióny Oravy, Kysúc či severného Spiša, kde sa predtým bežne nevyskytovalo. Aké typy sucha SHMÚ monitoruje a kde možno nájsť relevantné a aktuálne údaje? Ako sa rozlišujú intenzity sucha a kedy hovoríme o extrémnom suchu?

Rôzne projekty SHMÚ

SHMÚ rozvíja spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom monitorovať sucho (napr. projekt Clim4Cast). Výsledky potom poskytuje iným kompetentným inštitúciám. Okrem teoretických opatrení sa SHMÚ zasadzuje aj za konkrétne opatrenia priamo v teréne. Ide napríklad o minimalizovanie podielu nepriepustných povrchov, zamedzenie vytváraniu nových nepriepustných plôch (napr. betónové parkoviská), podpora a zabezpečenie opätovného využívania zrážkovej a odpadovej vody, zvyšovanie podielu zelene v zastavaných centrách, ochrana starších drevín, vytváranie dažďových jazierok, vytváranie zelených striech a fasád, využívanie odpadovej sivej vody.

Podrobnosti o pohľade odborníkov na problematiku sucha, jeho monitorovanie či opatrenia sa dozviete z prednášky klimatológa a meteorológa Petra Kajabu.

RNDr. Paulína Valová pracuje v SHMÚ v Bratislave od roku 1990. Najskôr pôsobila na odbore meteorologického zabezpečenia jadrovej energetiky v Jaslovských Bohuniciach, od roku 2002 je zamestnaná ako meteorológ prognostik na oddelení meteorologických predpovedí a výstrah. Okrem toho je predsedníčkou Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o. z., ktorá združuje profesionálov i neprofesionálov pôsobiacich v oblasti meteorológie, klimatológie a iných príbuzných odborov.

Mgr. Peter Kajaba pôsobí v SHMÚ v Bratislave od roku 2006 ako meteorológ a klimatológ špecialista. Venuje sa expertnej a posudkovej činnosti v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci SR a riešeniu úloh zameraných na klimatický systém a klimatickú zmenu, dopady a zraniteľnosť územia.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky