Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Určenie prietoku vody v koryte malého vodného toku

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: povodie; Pixabay.com /Barni1/

Na vodnom toku Bocegaj v časti toku medzi obcami Kolíňany a Žirany v okrese Nitra prebiehalo meranie uskutočňované v rámci projektu Určenie prietoku vody v koryte malého vodného toku (Determination of the water flow in the small stream) od autoriek Michaela Bollová a Tatiana Kaletová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva.

Hlavným cieľom bolo zameranie výšky hladiny vody malého vodného toku v otvorenom koryte na vybraných miestach, výpočet kapacity daného toku a určovanie okamžitého prietoku v profile. „Na dosiahnutie cieľa bolo potrebné oboznámiť sa s danou problematikou, oboznámiť sa so spôsobmi merania a stanovenia prietoku vody vo vodnom toku, vybrať vhodné profily pre pravidelné meranie, vybrať vhodný spôsob stanovenia prietoku v profile, zameranie prietokových profilov, pravidelné meranie vybraných charakteristík, výpočet okamžitého prietoku na základe meraných hodnôt a vyhodnotenie výsledkov textovou, tabuľkovou a grafickou formou,“ uvádzajú realizátorky projektu.

Meranie vodného stavu, čiže meranie výšky hladiny vody v určitom profile vzhľadom k zvolenému pevnému bodu prebiehalo na troch vybraných lokalitách. Výsledkom bol výpočet okamžitého prietoku na vodnom toku Bocegaj. Práca bola rozdelená do dvoch častí, do teoretickej a praktickej časti. „Teoretická časť bola zameraná na všeobecné charakteristiky prietoku a odtoku, základné údaje o toku Bocegaj a o metódach určovania okamžitého prietoku. Patrí sem meranie výšky prepadovej hladiny v rôznych typoch merných priepadov, oboznamovanie sa s prístrojmi na meranie vodných stavov – latový vodočet, limnigraf, využitie Chézyho rovnice, merná krivka prietokov. Praktická časť práce zahŕňala výpočty okamžitých prietokov na troch vybraných profiloch, popis jednotlivých parametrov, popis počasia. Zhodnotenie sme realizovali porovnávaním prietokov v rovnakých odberných miestach, ale v odlišnom časovom intervale. Meranie vodných stavov sme robili od 11. 5. 2016 do 29. 3. 2017.“

Najvyššia hodnota prietoku na prvej lokalite bola v júli 2016 a najnižšia koncom septembra 2016. „Počas merania na prvej lokalite bol vodný stav mierne nepravidelný, čiže prietok postupne stúpal v smere prúdu vodného toku. Najvyššia hodnota prietoku na druhej lokalite bola koncom februára 2017 a najnižšia v máji 2016. Počas merania na druhej lokalite bol vodný stav nepravidelný, čiže prietok postupne stúpal a klesal v smere prúdu vodného toku. Najvyššia hodnota prietoku na tretej lokalite bola v októbri 2016 a najnižšia v máji a júli 2016. Počas merania na tretej lokalite bol vodný stav skoro pravidelný, čiže prietok postupne stúpal v smere prúdu vodného toku. Počasie počas merania bolo prevažne slnečné. Z dôvodu ďalších prítokov vodného toku Bocegaj a priesakov z okolitého územia, prietoky viac narastajú ako klesajú,“ konštatujú realizátorky projektu.

Na základe vypočítaných prietokov graficky skonštruovali tri merné krivky prietokov. „Zaujímali nás spôsoby výpočtov merania, rýchlosť prietoku nás nezaujímala,“ doplnili. 

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Michaela Bollová (SK) – Tatiana Kaletová (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Barni1/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky