Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stanovenie intenzity vodnej erózie

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: voda; Pixabay.com

Stanovenie intenzity vodnej erózie – rozdiely v aplikácii slovenských a poľských postupov (Determination of water erosion intensity – Differences in the application of slovak and Polish procedures) je cieľom projektu  Jakuba Pagáča a Zlatici Muchovej – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ich príspevok na Študentskej vedeckej konferencii FZKI prezentuje porovnanie slovenských a poľských metodických postupov stanovenia intenzity vodnej erózie pôdy pomocou univerzálnej rovnice straty pôdy (Wischmeier – Smith, 1978). „Porovnávajúcu štúdiu aplikujeme na modelovom území mikropovodia nachádzajúceho sa v Poľsku na štátnej hranici so Slovenskom (povodie vodného toku Matny v Beskid Wyspowy) na výmere 147 ha. V zastúpení druhov pozemkov dominujú trvalé trávne porasty – 73,5 %, nasledujú orné pôdy – 14,3 %, lesné plochy – 9,5 % a zastavané územia – 2,7 %). Na základe univerzálnej rovnice straty pôdy boli analyzované faktory tak, ako sa metodicky používajú na území Slovenska a Poľska,“ uvádzajú realizátori projektu.

Analyzovali 6 faktorov, a to: dažďový faktor (R), faktor erodovateľnosti pôdy (K), topografický faktor (LS), faktor ochranného vplyvu vegetácie (C) a faktor účinnosti protieróznych opatrení (P). Príprava dát spočívala v spracovaní mapy súčasnej krajinnej štruktúry s cieľom stotožniť jednotlivé druhy pozemkov pre stanovenie slovenských a poľských hodnôt faktora C, digitálneho modelu reliéfu za účelom spracovania LS faktora, pedologických pomerov, ktoré boli podkladom pre porovnanie hodnoty faktora K pre jednotlivé pôdne subtypy. „Dáta boli spracované pomocou programu ArcGIS 10.2.2, pričom boli využívané bežné funkcie priestorového prekrývania dát a funkcie tvorby digitálneho modelu reliéfu. Výsledkom je výpočet a grafické zobrazenie hodnôt straty pôdy v t.ha-1.rok-1 v modelovom území slovenskými a poľskými metodickými postupmi. Hodnoty straty pôdy sme porovnali na základe plošného zastúpenia erózneho zmyvu v danom území v 5 triedach intenzity vodnej erózie: neohrozená až mierne, stredne, výrazne, veľmi výrazne a katastrofálne ohrozená pôda.“  

V diskusii autori rozoberajú odlišnosti v postupoch, poukazujú najmä na výrazne nižšiu hodnotu faktora R v slovenských podmienkach, výrazné odlišnosti v hodnotách C pre dané plodiny, neriešenie bariér pri aplikácii poľských metodických postupoch pri stanovaní hodnôt faktora LS, značné rozdiely pri porovnaní K faktora pre rovnaké pôdne subtypy, atď. „Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v rámci tejto komparačnej štúdie poskytujú základný informačný materiál o postupoch stanovenia intenzity veternej erózie v slovenských a poľských podmienkach. Poskytujú cenný argumentačný materiál pre odborníkov, ktorí sa vo výskume vodnej erózie zamýšľajú nad prehodnotením hodnôt niektorých parametrov univerzálnej rovnice straty pôdy. Práca sa postupne rozpracováva a doplňuje o poznatky stanovenia straty pôdy aj v Českej republike,“ konštatoval realizačný tím. 

Vedecká konferencia študentov FZKI s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Jakub Pagáč (SR) – Zlatica Muchová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky