Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rez stromov v sídlach a potreba štandardizovania jeho výkonu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: drevo; Pixabay.com

Aj v urbanizovanom prostredí je rez prostriedkom pre výchovu a údržbu stromov. Účelom rezu mladých stromov je korekcia rastových defektov a stabilná štruktúra koruny. Pri dospelých stromoch sa rez využíva pre zvýšenie ich prevádzkovej bezpečnosti, mechanickej aj biologickej stability. Typ a techniku rezov pre stromy v urbanizovanom prostredí a stromy rastúce mimo lesa sú definované v arboristickom štandarde „Rez stromov“, ktorý sa môže využívať ako referenčný dokument pre špecifikáciu zásahov na stromoch a pre štandardizáciu kvality v oblasti profesionálnej starostlivosti o dreviny.

Predmetom práce Rez stromov v sídlach a potreba štandardizovania jeho výkonu (Tree prunning in the cities and need of the standardization within their maintenance) od autoriek: Michaela Vyhnáliková a Viera Paganová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, je zhodnotenie rozsahu a štruktúry rezov pri údržbe stromov v meste Nitra. „Pozornosť sa venovala typu a účelu vykonaných rezov, ich technickej správnosti a kvalite vo vzťahu k arboristickému štandardu. Základné údaje o výkone rezu na stromoch vo verejnej zeleni mesta Nitra za rok 2016 sa získali z evidencie Správy mestských služieb v Nitre. Informácie o reze stromov boli spracované do tabuľkového prehľadu s poradovým číslom dreviny, identifikáciou taxónu, jeho lokalizácie a typu rezu, podľa formulácie objednávateľa. Od októbra 2016 do februára 2017 sa vykonala terénna obhliadka všetkých evidovaných stromov. Pri terénnej obhliadke sa identifikoval typ rezu, zhodnotila technika rezu a vykonala fotodokumentácia dreviny,“ uvádzajú realizátorky projektu.

V ďalšom kroku sa pre každú drevinu spracoval podrobný popis realizovaného zásahu – definoval sa charakter rezu, jeho rozsah a opodstatnenosť (vo vzťahu k vývinovej fáze, lokalizácii stromu a prevádzkovým podmienkam). „Celkovo sa hodnotili zásahy na 86 stromoch. Pri podrobnej analýze sa zhodnotil súlad terminológie z výkazu vykonaných rezov v roku 2016 s arboristickým štandardom. Kvantifikoval sa podiel jednotlivých typov rezu na stromoch vo verejnej zeleni a zhodnotila sa technická správnosť rezov. Kvôli variabilnej početnosti druhov nebolo možné hodnotiť vzťah medzi typom rezu, jeho rozsahom a kvalitou pri konkrétnom taxóne.“

V roku 2016 sa všetky zásahy vykonali v uličných stromoradiach, v sídliskovej a vnútroblokovej zeleni bytových domov. Podľa výkazu evidencie rezov bol dopyt predovšetkým po výkone redukčných rezov 50 % z toho lokálna redukcia (41 %) a obvodová redukciu koruny (9 %). Správa zelene objednávala aj výkon presvetľovacieho rezu (13 %) a zmladzovacieho rezu stromov (13 %). „Takéto typy rezov však nie sú štandardizované a pri terénnej obhliadke boli na základe rozsahu vykonaných prác preklasifikované do iných kategórií.“

Autorky ďalej uvádzajú, že analýza skutočne vykonaných zásahov dokumentuje vyšší podiel redukčných rezov (58,7 %), a to v nasledovnej štruktúre: redukcia smerom k prekážke (22 %), obvodová redukcia koruny (27 %), úprava výšky priechodného prierezu (9 %). Pomerne častý bol zosadzovací rez (24 %), pri ktorom sa odstraňuje podstatná časť koruny, preto má na strom deštrukčný vplyv. Zdravotný rez sa vykonal v rozsahu 3 % a bezpečnostný rez v rozsahu 11 %. Čo sa týka kvality výkonu rezov, podiel technicky kvalitne vykonaných rezov bol 48 %.

Realizátorky konštatovali, že najčastejšie chyby sú: dlhé pahýle nad kôrovým hrebienkom, rez zarovnaný na povrch kmeňa či konára, pri ktorom bol poškodený kôrový hrebienok a nenáležite zväčšená plocha rany. Vyskytovali sa aj rany v dôsledku strhnutia kôry pri predčasnom odštiepení zrezávaného konára a odrenie kôry. „V štruktúre zásahov na stromoch v meste Nitra v roku 2016 dominoval rez dospelých jedincov. Najvyšší objem mali redukčné rezy, kvôli úprave prevádzkových podmienok v blízkosti stromov. Mnohé rezy kompenzovali nevhodnú pozíciu stromu (blízko fasády) alebo absenciu výchovného rezu v mladosti. Vysoký bol podiel zosadzovacieho rezu, čo môže súvisieť s nesprávnou interpretáciou predmetu zákazky, keď sa namiesto obvodovej redukcie odstránila podstatná časť koruny. Pri obstarávaní a špecifikácii údržby rezom je preto dôležité používať jednotnú a správnu terminológiu v súlade s arboristickým štandardom ´Rez stromov´, kde je špecifikovaný účel aj obsah jednotlivých typov rezu.“

Rez by mali vykonávať certifikovaní odborníci, dodávajú ešte riešiteľky projektu. Pozornosť by sa podľa nich mala sústrediť na mladé stromy a výchovou postupne znižovať objem redukčných a stabilizačných rezov na dospelých stromoch. „Systematická starostlivosť o stromy v mladosti zníži výskyt rastových defektov a umožní formovať stabilnú štruktúru koruny, výhodou je menšia plocha rezných rán. Aj pri mladých stromoch je dôležité pri reze zachovať dostatok asimilačnej plochy.“

Tento príspevok odznel počas Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/  (september 2018)

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017;

autori príspevku: Michaela Vyhnáliková (SK) – Viera Paganová (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky