Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Práca geofyzikov vie byť napínavá a zaujímavá. Svojimi prístrojmi dokážu „vidieť pod Zem“

Zuzana Šulák Hergovitsová

Geofyzici majú niečo ako „röntgenové oči“. Vďaka svojej práci sa vedia dostať na zaujímavé miesta, ako sú jaskyne či archeologické lokality.

Tím slovenských výskumníkov sa v roku 2022 zúčastnil na archeologickom prieskume na najznámejšej írskej mohyle Newgrange. Na meranie boli použité najmodernejšie terénne gravimetre Scintrex CG-5 a CG-6. Nepriaznivé podmienky si vyžadovali tienenie vetra a špeciálne statívy na ukotvenie prístrojov.

Tím slovenských výskumníkov sa v roku 2022 zúčastnil na archeologickom prieskume na najznámejšej írskej mohyle Newgrange. Na meranie boli použité najmodernejšie terénne gravimetre Scintrex CG-5 a CG-6. Nepriaznivé podmienky si vyžadovali tienenie vetra a špeciálne statívy na ukotvenie prístrojov. Zdroj: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Na podujatí Európska noc výskumníkov 2023 predstavili návštevníkom svoju prácu aj odborníci z oblasti geovied či už z Ústavu vied o Zemi (ÚVZ) SAV, v. v. i., Prírodovedeckej fakulty (PriF) Univerzity Komenského alebo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Jednou z vedných disciplín geovedy je geofyzika. Zoberá sa meraním rôznych fyzikálnych polí Zeme a na základe toho dokáže určiť, čo sa približne nachádza pod zemským povrchom. Uplatnenie nachádza v geológii, ekológii, archeológii, kriminalistike, pri hľadaní zdrojov nerastných surovín a pitnej vody, detekcii nevybuchnutej munície, na stanovenie radónového a radiačného rizika a pod.

Odborníci predviedli záujemcom i prácu s prístrojmi, napríklad s georadarom, ktorými sú schopní preskenovať podzemie. Na čo slúžia, nám priblížila mladá geofyzička Dominika Godová.

„Georadarmi dokážeme zistiť, čo je pod zemou. Dokážeme tak odhaliť napríklad podzemné chodby, krypty, jaskyne a tiež rôzne predmety. Prístroje sa často využívajú na vyhľadávanie rôznych inžinierskych sietí. S malou anténou môžeme skenovať aj steny – môžeme sa pozrieť, ako bola zavedená elektrika, či sú niekde problémy, praskliny v omietke. Dokážeme to využiť aj v budovách,“ vysvetlila.

Nákres, ako funguje geofyzika.

Ako funguje geofyzika. Zdroj: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky

Zaujímavá práca v teréne

Podľa geofyzičky Dominiky Godovej je práca geofyzika zaujímavá, pretože časť práce sa odohráva v teréne.

„Možno najzaujímavejší prípad, ktorý sme skúmali, bolo meranie hrúbky ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Na radargrame, čo je záznam výstupu z georadaru, dokážeme rozoznať rozhranie ľadu a skalného podložia, ktoré je pod ním, a na základe toho určiť hrúbku ľadu.“

Dobšinská ľadová jaskyňa

Merania v Dobšinskej ľadovej jaskyni prebiehajú už od rokov 2011 – 2012. Dobšinská ľadová jaskyňa je najväčšou jaskyňou svojho druhu, ide vlastne o najväčší podzemný ľadovec na svete. Odborníci pravidelne merajú hrúbku ľadu, keďže jaskyňa veľmi výrazne podlieha klimatickým vplyvom a ľad v dôsledku toho mení svoj tvar. Pôsobia na ňu čoraz teplejšie letá, no i presakujúca dažďová voda z nadložia.

Na meraniach spolupracujú geofyzici aj s geodetmi (tí pomocou tachymetrie merajú zmeny podlahového ľadu, fotogrametrickými metódami zasa merajú stenový ľad), čo je veľmi príbuzný odbor.

Ľad z pohľadu geofyzikov

Pri meraniach hrúbky ľadu použili odborníci na geofyziku dve hlavné metódy: georadar a seizmickú metódu.

Fungovanie georadaru priblížil v relácii RTVS magazínu VAT: Meranie hrúbky ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK: „Georadar je zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické vlnenie pod zemský povrch. To sa odráža a láme na rôznych objektoch a rozhraniach a vracia sa naspäť. Zariadenie je vlastne anténa, ktorá sa ťahá na akýchsi sánkach. Tie sa ťahajú pozdĺž určitej línie a pozdĺž toho sa elektromagnetické žiarenie vysiela, registruje sa a na základe toho sa vytvárajú špeciálne rezy do hĺbky, z ktorých sa eventuálne dajú niekedy konštruovať horizontálne mapy rozloženia objektov pod povrchom.“

Ďalšou použitou metódou bola seizmická metóda. Založená je na tom, že sa budia určité mechanické vlny, v tomto prípade úderom plastového kladiva priamo na ľad. Vlny sa šíria smerom dole, odrážajú sa od rozhraní a registrujú sa. Ide o zložitejšiu metódu. Je treba rozostaviť špeciálne zariadenia pozdĺž určitej línie, ktoré snímajú mechanické otrasy. Situáciu odborníkom komplikoval aj fakt, že rýchlosti šírenia vĺn v ľade a v rozpukanom podloží sú veľmi podobné.

Ďalšie použité metódy pri meraní hrúbky ľadu boli tiež gravimetria (metóda založená na presnom meraní gravitačného poľa pomocou gravimetrov) a fotogrametria (ide o bezkontaktnú meraciu metódu, ktorej meranie sa robí na fotografických snímkach).

Slovenskí geofyzici v Írsku

V roku 2022 sa tím slovenských výskumníkov po 11 rokoch opätovne zúčastnil na geofyzikálnom meraní na mohyle v Boyne Valley v Írsku. Lokalita Newgrange, kde sa nachádza 5 000 rokov stará mohyla, je známa nielen odbornej verejnosti, ale aj širokej verejnosti na celom svete.

Súčasťou výskumného tímu na známej mohyle Newgrange boli Pavol Zahorec a Ema Nogová z ÚVZ SAV, Roman Pašteka z PriF UK a Juraj Papčo zo SvF STU, ktorí počas niekoľkodňového merania vykonávali najmä gravimetrické a georadarové merania.

Mohyla Newgrange

Mohyla Newgrange je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti. Zvyšná časť mohyly je neprebádaná, a tak priťahuje veľkú pozornosť archeológov. Slovenskí geofyzici participovali na mikrogravimetrickom prieskume mohyly už v roku 2011. Pilotný projekt bol zameraný na overenie metodiky vyhľadávania podzemných priestorov nad známou komnatou. Úspešné výsledky sa stali podkladom pre ďalšiu spoluprácu slovenských a írskych odborníkov, ako aj pre popularizáciu geofyzikálneho prieskumu v archeológii.

Hoci podmienky na meranie neboli priaznivé (silný vietor a nestabilný podklad), po predchádzajúcich skúsenostiach z meraní v roku 2011 sa odborníkom podarilo dosiahnuť „relatívne vysokú presnosť meraní“. Okrem mikrogravimetrie boli pri prieskume použité aj ďalšie metódy, a to georadar a terestrické laserové skenovanie.

Geofyziky sa netreba báť

Aplikovaná geofyzika sa študuje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Študijný program aplikovaná a environmentálna geofyzika ako nedeliteľná súčasť geologických vied je krajným odborom s nepriamym určovaním širokého spektra geologických štruktúr na základe fyzikálnych vlastností horninového prostredia a ich odrazu v geofyzikálnych poliach.

Podľa Dominiky Godovej možno na ňu nadviazať po štúdiu geológie, ale vzhľadom na to, že je v posledných rokoch málo študentov geológie, nie je o ňu veľký záujem. Mladá geofyzička by všetkým mladým ľuďom, ktorí premýšľajú, čo budú študovať, odkázala, „nech sa neboja matematiky a fyziky“. Vďaka práci geofyzika, ktorá je zaujímavá a rozmanitá, „sa dá dostať na rôzne „zaujímavé miesta“.

Tento článok je informáciou o Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutočnil 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy sú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nechýbajú ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Zdroj: Kaeg PF UK (1, 2), Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky