Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Po stopách menej známych druhov drobného ovocia

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: drobné ovocie; Pixabay.com /PublicDomainPictures/

Bobuľové ovocie je charakteristické vysokou nutričnou hodnotou, preto ho odborníci zaraďujú medzi nutraceutiká. Pribúda dôkazov o prínose pre ľudské zdravie, vzhľadom k jeho vysokej nutričnej hodnote a obsahu antioxidantov. Je všeobecne jedným z najbohatších zdrojov antioxidantov spomedzi čerstvého ovocia a zeleniny. Z tohto dôvodu je často považované za funkčnú potravu a je významnou surovinou pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Uvádza to RNDr. Alena Gajdošová, CSc., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, zodpovedná riešiteľka projektu Mikropropagácia a kryoprezervácia menej známych druhov drobného ovocia (Micropropagation and cryopreservation of less known small fruit species).

Výskum projektu je zameraný na nasledovné ciele:

  1. Vývoj postupov účinnej mikropropagácie vybraných introdukovaných menej známych druhov a odrôd drobného ovocia – Vaccinium corymbosum (čučoriedka chocholíkatá), Rubus spp. (ostružina malinová, ostružina černicová a ich hybridy), Lonicera caerulea var. kamtschatica (zemolez kamčatský), Amelanchier alnifolia (muchovník jelšolistý) a Actinidia arguta (mini kiwi), využiteľných pri masovom množení sadbového materiálu. „Výskum bude zameraný na všetky štádia mikropropagácie – iniciácia výhonkov, multiplikácia, zakoreňovanie a aklimatizácia rastlín s cieľom optimalizovať proces mikropropagácie testovaním faktorov ovplyvňujúcich rast a regeneráciu v in vitro podmienkach,“ približuje RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
  2. Vypracovanie protokolu pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov drobného ovocia pomocou kryoprezervácie.
  3. Testovanie genetickej stability in vitro získaných rastlín a rastlín regenerovaných po kryoprezervácii pomocou molekulárnych markerov, čo umožní zhodnotiť vhodnosť systémov mikropropagácie a dlhodobého uchovávania rastlinných pletív pre ich následnú aplikáciu v rutinnej propagácii a pri dlhodobom uchovávaní genetických zdrojov.

Mikropropagácia

In vitro propagácia rastlín – mikropropagácia je podľa odborníčky spôsob množenia rastlinného materiálu využitím moderných metód pletivových kultúr s cieľom produkcie veľkého počtu identických rastlín. Mikropropagácia je významnou súčasťou komerčného množenia mnohých druhov rastlín, vrátane prirodzene rozšírených druhov a vyšľachtených odrôd bobuľových drevín.

„Uchovávanie biodiverzity rastlín je nutné pre klasické aj moderné (genetické inžinierstvo) šľachtiteľské programy a tiež ako zdroj komponentov pre potravinársky a farmaceutický priemysel a ochranu rastlín.“ Z tohto dôvodu je súčasťou projektu aj výskum zameraný na uchovávanie rastlinných buniek, pletív alebo orgánov pri ultranízkej teplote, obyčajne v tekutom dusíku pri -196 °C, tzv. kryoprezervácia, pre dlhodobé konzervovanie rastlinných genetických zdrojov.

Súčasný stav projektu

V súčasnosti je projekt v treťom roku riešenia (celkovo 4 roky). Je realizovaný v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020. Pracovníci Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied už vyvinuli postupy in vitro produkcie sadbového materiálu pre viaceré odrody vybraných introdukovaných druhov drobného ovocia. Tieto sú využiteľné pri efektívnom masovom množení sadbového materiálu odrôd vhodných pre pestovanie na Slovensku.

Pracovníci dlhodobo a intenzívne spolupracujú s Fruit Research Institute, Čačak (Srbsko) a prebieha taktiež spolupráca v oblasti mikropropagácie drobného ovocia s Výskumným a šľachtiteľským ústavom ovocinárskym Holovousy s. r. o., Česká republika.

„Tento projekt prinesie kvalitatívne nové poznatky a výsledky, ktoré zdôraznia význam uplatňovania biotechnologických metód pre masovú produkciu niektorých introdukovaných kultivarov menej známych druhov drobného ovocia. Očakáva sa vypracovanie protokolov pre in vitro množenie vybraných kultivarov, ktoré sú vhodné pre pestovanie na Slovensku. Aplikácia in vitro techník poskytuje nástroj, ako získať veľké množstvo kvalitných a identických rastlín pri tých druhoch a kultivaroch, ktoré neboli doteraz v širšom rozsahu pestované na Slovensku,“ približuje v závere zodpovedná riešiteľka projektu.

Vyvinuté postupy in vitro produkcie sadbového materiálu, ako aj odborné poradenstvo, môžu byť podľa nej poskytnuté pestovateľom. „Ich aplikáciou v praxi sa dosiahne rozšírenie sortimentu hodnotných kultivarov a druhov pestovaných v podmienkach Slovenska. Dostatočné množstvo zdravého a vitálneho rastlinného materiálu, ktorý môže byť získaný in vitro umožní znížiť dovoz rastlín zo zahraničia a založiť produkčné výsadby na Slovensku. To sa napokon odrazí v zachovaní prírodných populácií divých druhov drobného ovocia, ktoré väčšinou rastú v chránených krajinných oblastiach a sú devastované nekontrolovaným zberom plodov.“

Vyvinutý protokol kryoprezervácie umožní aj dlhodobé skladovanie iniciálneho rastlinného materiálu bez prácnej a časovo náročnej in vitro kultivácie, dodala RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

 

Odborná garantka textu: RNDr. Alena Gajdošová, CSc., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /PublicDomainPictures/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky