Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) je špičkovým vedeckým tímom na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

VEDA NA DOSAH

členovia tímu Centra reprodukcie živočíchov (CeRA)

Päť členný tím Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre) s názvom „Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA)“ sa stal špičkovým vedeckým tímom.

Bol schválený na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v júni 2017, v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“. Ide o odborníkov pôsobiacich v rámci výskumu OV 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy v zložení: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. a Ing. Eva Tvrdá, PhD. Vedecký tím pracuje v oblasti reprodukčnej biológie a embryotechnológií: dizajn nových semenných extenderov, prírodných regulátorov reprodukčných procesov a kmeňových buniek.

Členovia tímu vyvíjajú komerčnú produkciu nových semenných extenderov využiteľných vo veľkochovoch. Aplikačný výstup tímu v podobe dizajnu nových kultivačných a kryoprezervačných médií ponúka zvýšenie nielen národnej, ale aj medzinárodnej konkurencieschopnosti producentov plemenného materiálu. Vývin špecifických reagencií pre prípravu inseminačných dávok zabezpečujúcich optimálnejšie zachovanie fertilizačného potenciálu je jedným z rozhodujúcich faktorov prípravy, predaja a kúpy biologického materiálu. Podstatný aplikačný výskum tímu je orientovaný na skúmanie intracelulárnych odoziev samčieho a samičieho reprodukčného systému počas in vitro manipulácie, spracovania i krátkodobého alebo dlhodobého uchovávania bunkových alebo tkanivových štruktúr. Hľadanie príčin a riešenia problémov s fertilitou je podľa odborníkov vysoko žiaduce. „Dôkladná kontrola pohlavného cyklu a ovulácie zabezpečuje zisk dostatočného počtu oocytov a včasných embryí. Nové hormonálne, farmakologické a génové regulátory reprodukcie zvierat a aplikácia alternatívnych prírodných látok môžu byť využité pre reguláciu a liečbu porúch reprodukčných procesov živočíchov, čo je dôležité z pohľadu chovateľov, poľnohospodárstva, ale aj biomedicíny.“

Základné vedecko-výskumné zameranie a charakteristiky členov tímu:

Prof. Ing. Chrenek, DrSc., vysokoškolský profesor na Katedre biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre, vedúci Odboru genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV Nitra) Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Lužiankach, sa venuje problematike biotechnológií zvierat, špeciálne embryotechnológiám (geneticky modifikované, klonované a chimerické zvieratá, kryokonzervácia spermií, embryí a kmeňových buniek zvierat). Absolvoval študijný pobyt v Institut National de la Recherche Agronomique, Francúzsko (1998 – 2001) a na Viedenskej univerzite v Rakúsku (2002 – 2005). Je autorom alebo spoluautorom viac ako 105 originálnych článkov indexovaných v medzinárodnej databáze. Je tiež aktívnym členom vzdelávacieho a školiaceho procesu pre vysokoškolských študentov a doktorandov v oblasti biotechnológií, genetických manipulácií a embryotechnológií na SPU v Nitre. Je aktívnym riešiteľom projektov VEGA, KEGA, APVV a COST (European Cooperation in Science and Technology), ako aj členom redakčnej rady 4 vedeckých časopisov.

Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum FBP SPU v Nitre, vysokoškolská profesorka na Katedre fyziológie živočíchov (KFŽ) FBP SPU v Nitre sa zaoberá biotechnológiami v reprodukcii živočíchov, endokrinológiou a molekulárnou biológiou, skúmaním mechanizmov účinku prírodných protektívnych a toxických látok, ktoré zasahujú do regulácie reprodukčných funkcií zvierat a človeka. Testuje prírodné biologicky aktívne látky, ako sú amygdalín, resveratrol, kvercetín, izokvercitrín, punikalagín na bunkách vaječníkov živočíchov, ovariálnych bunkových líniách vrátane humánneho ovariálneho karcinómu. Skúma endokrinné a vnútrobunkové regulátory ovariálnych funkcií ako sú sekrečná aktivita, procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy a ich moduláciu indukovanú protektívnymi látkami, ale aj toxickými látkami mykotoxínmi a environmentálnymi faktormi. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 40 impaktovaných článkov v karentovaných časopisoch, zodpovednou riešiteľkou projektov VEGA, KEGA, APVV, bilaterálneho projektu s Francúzskom – INRA Toxalim v Toulouse a európskeho programu COST (členka manažmentu), ako aj členkou redakčnej rady vedeckých časopisov a oponentkou impaktovaných vedeckých časopisov. Pod jej vedením štúdium úspešne ukončilo viac ako 20 bakalárov, 40 diplomantov a 4 doktorandi. Absolvovala študijný pobyt na University of Warmia and Mazury (UWM) in Olsztyn (Poľsko), krátke pracovné pobyty na Pedagogical University of Kraków (Poľsko); Autonomous University of Madrid (Španielsko); INRA TOXALIM, Toulouse (Francúzsko); University of Missouri, Columbia, (Missouri, USA). Je pozvanou prednášateľkou na UWM in Olsztyn (Poľsko); pozvaným vedcom na „Global Forum for Innovations in Agriculture“, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty; prednášateľkou na vedeckých konferenciách, inštitúciách, letných a zimných školách v Európe a USA, zúčastnila sa svetovej výstavy EXPO 2017 v Astane (Kazachstan) v rámci výskumnej misie koordinovanej MŠVVaŠ SR a MPRV SR. V roku 2008 získala Čestné uznanie v rámci Vedec roka SR za autorstvo vedeckej monografie a publikačnú činnosť, Cenu rektora a Cenu dekana za publikačnú činnosť v kategórii monografia a iné uznania. Podieľala sa na formovaní Národnej platformy AgroBioFood Nitra pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií, ako oficiálneho reprezentanta SR vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom, ktorá bola akceptovaná MŠVVaŠ SR v roku 2016. Aktívne spolupracovala pri vstupe univerzity a fakulty do európskych sietí „FNH-RI“, „FOODforce“, „SAFE consortium“ a i. V roku 2017 bola nominovaná v 9. ročníku ankety Slovenka roka 2017 v kategórii Veda a výskum Nominačnou komisiou pod záštitou prezidenta SR.

Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. počas práce v laboratóriu

Prof. Ing. Lukáč, PhD., prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie FBP SPU v Nitre, vysokoškolský profesor na KFŽ FBP SPU v Nitre, sa venuje reprodukčnej toxikológii, imunotoxikológii a patofyziológii živých systémov v súvislosti s efektmi a mechanizmami pôsobenia početných interných a externých faktorov. Zaujíma sa o úlohy oxidatívneho stresu a antioxidačných mechanizmov živočíšnych systémov, endokrinnú disrupciu a molekulárnu reguláciu celulárnych funkcií spojených s odpoveďou na prítomnosť benefičných i toxických zlúčenín s rôznymi vlastnosťami. Je členom Slovenskej imunologickej spoločnosti, Národnej odbornej vedeckej skupiny Kontaminanty v potravinovom reťazci EFSA, Pracovnej skupiny MŠ VVŠ SR pre Aplikovaný výskum: Biotechnológie a biomedicína, garantom a zodpovedným riešiteľom aktivity 1.4 – Aplikovaný výskum v experimentálnych biotechnológiách Výskumného centra AgroBioTech. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia možno zaradiť Cenu rektora SPU v Nitre – „Osobnosť vedy a techniky“ (2010), Cenu dekana FBP SPU (2007), ako aj Cenu rektora SPU v Nitre (2007) za úspešnú publikačnú činnosť. Jeho meno figuruje v 67 karentovaných publikáciách, zabezpečuje výučbu predmetov Molekulová fyziológia, Imunobiológia, Molekulárna endokrinológia a Fyziológia bunky. Je zapojený do množstva edukačných i výskumných projektov, finančne podporených agentúrami APVV, VEGA, KEGA, OP Výskum a vývoj, ako aj OP Vzdelávanie a TEMPUS. V súčasnosti bolo pod jeho dozorom úspešne obhájených 29 bakalárskych prác, 56 diplomových prác a 6 dizertačných prác. Absolvoval dlhodobé študijné pobyty na University of Veterinary Science Budapešť, (Maďarsko), Agrobiotechnology Center, Godollo, (Maďarsko), Pedagogical University of Kraków (Poľsko); krátkodobé prednáškové pobyty Szent Istvan University, Godollo, (Maďarsko), University of Pisa, Pisa, (Taliansko), Agrarian State University in Taskhent (Uzbekistan), BOKU Viedeň (Rakúsko), University of Novi Sad, (Srbsko).

Vedecko-výskumná činnosť prof. MVDr. Massányiho, DrSc., vedúceho KFŽ FBP SPU v Nitre, je zameraná na reprodukčnú toxikológiu, patofyziológiu, cytológiu a cytotoxikológiu v súvislosti s pôsobením environmentálnych faktorov na biologický systém. Počas svojej vedeckej práce bol dvakrát ocenený čestným uznaním v súťaži Vedec roka (2005, 2008), ako aj oceneniami Cena rektora SPU v Nitre a Ceny dekana FBP SPU v Nitre. Je autorom alebo spoluautorom vyše stovky indexovaných publikácií, členom edičnej rady karentovaných časopisov Journal of Environmental Science and Health, Part A, Acta Veterinaria Hungarica, vedeckých časopisov Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Journal of Environmental Research and Development, Journal of Advanced Pharmaceutical Research a Slovak Journal of Animal Science, členom European Food Safety Authority (EFSA) a Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy. Jeho vedecké výstupy možno považovať za svetovo uznávané, čo je potvrdené jeho bohatou národnou a nadnárodnou spoluprácou s mnohými inštitúciami (Assam University, Silchar, India; Pedagogical University, Krakow, Poľsko; University of Agricultural Sciences Gödöllő, Maďarsko; University of Alexandria, Egypt; University of Wien, Rakúsko; Universita degli Studi di Milano, Taliansko; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano, Taliansko; La Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Peru; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru; University of Veterinary Medicine, Košice, Constantin the Philosopher University, Nitra, Research Institute of Animal Production, Nitra). Prof. Massányi je súčasne gestorom predmetov Biológia živočíšnej produkcie, Patofyziológia živočíchov a Toxikopatológia. V súčasnosti bolo pod jeho vedením úspešne obhájených 57 bakalárskych, 85 diplomových a 12 dizertačných prác.

Ing. Tvrdá, PhD. je mladá vedecko-výskumná pracovníčka s kvalifikačným stupňom IIa na KFŽ FBP SPU v Nitre, ktorej pracovné aktivity sa zameriavajú na hĺbkovú analýzu oxidatívneho profilu, štrukturálnej integrity a oxidatívnej rovnováhy cicavčích buniek v in vivo a in vitro toxikologických a farmakologických štúdiách. Súčasne sa venuje štúdiu nových molekulárnych biomarkerov kvality spermií, ako aj štandardizácii techník pre ich efektívnu a praktickú aplikáciu v andrologickej praxi. Svoje vedomosti a zručnosti si rozšírila počas výskumných stáží na partnerských inštitúciách SPU (Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid, Szent István Egyetem, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), ako aj na University Hospital Zurich, Švajčiarsko (Sciex-NMSch fellowship) a Center for Reproductive Medicine, Cleveland Clinic, Cleveland, USA (Fulbright postgraduate scholarship). Medzi jej najvýznamnejšie ocenenia možno zaradiť Cenu Nadácie Intenda „Podporujeme individuality“ v oblasti prírodných vied (2013), Cenu Hospodárskych novín v ankete Študentská osobnosť roka 2014, Award of Outstanding Excellence in Appreciation of the Support to the Cleveland Clinic’s Summer Internship Course in Reproductive Medicine (2013, 2014), ako aj ocenenia SAPV a Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV za najlepšie publikácie. Je autorkou alebo spoluautorkou 32 karentovaných a/alebo impaktovaných publikácií, ako aj 6 kapitol v odborných knihách, riešiteľkou početných VEGA, KEGA a APVV projektov, členkou vedeckých spoločností European Federation of Animal Science a Association for Applied Animal Andrology, ako aj členkou predstavenstva Fulbright Alumni Association Slovakia. Ing. Tvrdá, PhD. sa podieľa na výučbe predmetov Fyziológia bunky, Toxikopatológia, Imunobiológia a Molekulová fyziológia. V súčasnosti je školiteľkou 11 bakalárskych a 2 diplomových prác, ako aj zahraničnej študentky z Belgicka.

Ing. Tvrdá, PhD. počas práce

Celý špičkový vedecký tím má k dispozícii nadštandardne vybavené laboratóriá na Katedre fyziológie živočíchov a Katedre biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ale aj na pôde univerzitného Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, NPPC. Moderná infraštruktúra pracovísk poskytuje možnosti pre výskumné zameranie v oblasti hodnotenia parametrov spermií, kultivácií buniek, vrátane kmeňových buniek, dozrievanie oocytov a embryí in vitro, mikromanipulácie embryí a in vitro oplodnenie. Laboratóriá tímu sú veľmi dobre etablované v oblastiach biotechnológií, molekulovej a bunkovej biológie, endokrinológie a medzibunkovej signalizácie.

Členovia tímu v roku 2017 výsledky svojej výskumnej činnosti uverejnili približne v 140 publikáciách, z toho v 20 indexovaných karentovaných časopisoch, v 5 vedeckých monografiách, v 14 vedeckých prácach v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a 2 skriptách a učebných textoch v 1 vysokoškolskej učebnici. Sú aktívnymi prednášateľmi v Európe a v USA a zodpovednými riešiteľmi projektov VEGA, KEGA, APVV, ale aj partnermi medzinárodných programov.

 

Odborný garant textu: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto poskytla: prof. Adriana Kolesárová, PhD.

Uverejnila. VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky