Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odporúčame navštíviť agrobotanickú záhradu v Nitre

VEDA NA DOSAH

V súčasnosti kvitnúce rastliny v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Pokiaľ v rámci spoznávania slovenských prírodných krás hľadáte niečo naozaj výnimočné, ako tip kam za vedou máme pre vás Botanickú záhradu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Medzi botanickými záhradami a arborétami v SR má špecifické postavenie, pretože plní aj funkciu agrobotanickej záhrady. Svojimi bohatými zbierkami poľnohospodársky dôležitých úžitkových rastlín a demonštrovaním technológií ich pestovania, ochrany, využitia až po hodnotenie kvality produkcie je jedinečná na Slovensku a v blízkom okolí.

Botanická záhrada plní tri hlavné úlohy, t. j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno-výchovnú úlohu. Návštevníci isto ocenia, že v jej zbierkach sú okrem tropických a subtropických druhov zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium biológie ohrozených druhov rastlín Slovenska. Kontakty so svetovými udržiava prostredníctvom siete Index Seminum. Všetky zbierky sú prístupné študentom, odbornej aj laickej verejnosti. Súčasťou záhrady, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Chrenová, je aj univerzitné Vivárium. 

Ako vedecko-pedagogické pracovisko Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou bola táto botanická záhrada založená 1. 1. 1982. Počas svojej 25-ročnej existencie preukázala svoju opodstatnenosť a svojou činnosťou prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií z rastlinnej ríše pre akademickú obec, vedecké inštitúcie a návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti.

V súčasnosti kvitnúce rastliny v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Pracovníci botanickej záhrady SPU v Nitre uvádzajú, že budovanie expozičných plôch, tvoriacich určité prírodné zoskupenia (biotopy), či usporiadanie podľa fylogenetického systému plní úlohu vysokoúčinnej didaktickej pomôcky. „Napr. priblížiť svet trópov, subtrópov, púšte či tropického lesa umožňujú zbierky v priestoroch skleníkov, kde je predstavená aj široká expozícia dekoratívnych interiérových rastlín. Aj táto časť záhrady je priamo zapojená do vyučovacieho procesu a veľký záujem o možnosti využitia nielen v domácnostiach, ale aj na pracoviskách prejavuje aj široká verejnosť.“

Areál záhrady sa nachádza v katastrálnom území Chrenová, ktoré je súčasťou mesta Nitry. Podklad areálu tvoria nivné pôdy s vysokým obsahom ílovej frakcie, ktorú tvorila rieka Nitra. Určená plocha k vybudovaniu Botanickej záhrady bola sporadicky udržiavaná, miestami iba ladom ležiaca pôda. Územie sa rozprestiera medzi masívom Zobora (587 m. n. m.) a vrchmi Kalvária (215 m. n. m) a Šibeničný vrch (218 m. n. m.), ktoré možno považovať za časť Tríbečského pohoria, oddeleného riekou Nitrou od hlavného masívu. Územie patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska. Priemerná ročná teplota vzduchu nameraná za obdobie 1991 – 2000 je 10,2 °C, priemerný ročný úhrn zrážok je 539,0 mm. V období letnej vegetácie sa periodicky vyskytuje nedostatok zrážok a vysoké denné teploty, preto väčšina expozičných plôch je pod závlahou.

V súčasnosti kvitnúce rastliny v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Ak sa pozrieme do histórie, v roku 1978 bol pri príprave tejto Botanickej záhrady odborným vedením skupiny 5 pracovníkov poverený RNDr. Vladimír Řehořek, CSc., pracovník Katedry botaniky a životného prostredia. Táto skupina začala prvé práce na modelovaní terénu a výsadbe rastlín. V čase svojho vzniku prevzala i čiastočne upravené parkové plochy v okolí hlavných budov, ktoré navrhol Ing. arch. Vladimír Dedeček, CSc. Rozloha činila 15 ha, k dispozícii bol jeden pestovateľský skleník, ktorý slúžil na dopestovanie črepníkových kvetov a letničiek pre potrebu školy. Vypracovaním projektu budúcej Botanickej záhrady bol poverený záhradný architekt Ing. Alexander Glaus.

Autor projektu sa pri samotnej tvorbe objektu a v otázke zastúpenia jednotlivých expozičných zbierok pridržiaval návrhov a požiadaviek Katedry botaniky a životného prostredia. „Citlivo rešpektoval skutočnosť, že objekt Botanickej záhrady je situovaný do stredu areálu školy, v tesnej nadväznosti na jej architektúru. Zohľadňoval aj fakt, že Botanická záhrada sa bude nachádzať v zastavanej časti mesta, v susedstve výstavného areálu Agrokomplex a ďalších vedeckých inštitúcií. Projekt predpokladal, že sa na vlastné jadro Botanickej záhrady naviažu aj plochy pred a za komplexom budov VŠP a študentského domova,“ píše sa v predstavení tejto botanickej záhrady.

V priebehu existencie Botanickej záhrady SPU v Nitre sa zastavané územie zväčšovalo a rozširovali sa aj objekty. Postupne boli vybudované 2 expozičné a 4 pestovateľské skleníky, ako aj ďalšie prevádzkové objekty. V roku 2001 bolo k Botanickej záhrade administratívne pričlenené Vivárium, v ktorom sú chované exotické plazy. V roku 2002 rozhodnutím vedenia SPU v Nitre boli k Botanickej záhrade pričlenené plochy a výsadby tzv. Demonštračnej záhrady, začiatky budovania ktorej spadajú do obdobia rokov 1982 – 85 (doc. Ing. I. Žuži, CSc.), kde sa nachádzajú bohaté zbierky úžitkových, hospodársky cenných ovocných drevín; ďalej Pomologická zbierka, vrátane genofondu starých a krajových odrôd, viniča hroznorodého, ako aj Ampelografická zbierka, plocha pre pestovanie rýchlenej aj poľnej zeleniny.

V súčasnosti kvitnúce rastliny v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Rozšíril sa priestor v Oddelení dekoratívnej flóry, ktorá zabezpečuje predpestovanie letničiek a trvaliek tak pre okrasné záhony, ako aj pre obohacovanie zbierok rastlín pestovaných v prirodzených podmienkach. Areál a budovy netvoria jednotný architektonický celok, a to z dôvodov požiadaviek na priestorové usporiadanie a výstavbu ďalších pavilónov školy, ako aj zmien koncepcie v časovom horizonte výstavby Botanickej záhrady a univerzity. Samostatné celky tvoria park, škôlka, sad, skleníky, Vivárium a administratívna budova.

Z publikácií venovaných Botanickej záhrade a jej zbierkam sú každoročne vydávané Index seminum, ktoré sa rozosielajú do 350 záhrad rôznych krajín sveta. Tým sa táto Botanická záhrada zapojila do siete výmeny semien Index seminum a v súčasnosti dostáva ponuky z botanických záhrad Európy, Ázie, Afriky, Severnej i Južnej Ameriky a Austrálie. Ďalej bol vydaný katalóg rastlín v zbierkach Botanickej záhrady pod názvom „Index plantarum“ (2003) a zborník „Kosatce kvitnúce v záhrade“( 2003).

Botanická záhrada SPU v Nitre ponúka aj tým najmenším navštíviť priestory Vivária a okrasné skleníky. Venovať sa im budú zamestnanci, ktorí im priblížia zaujímavosti o rastlinách a zvieratkách. Po prehliadke si môžu oddýchnuť na hojdačkách a preliezkach pri minizóne.

************************************************

Otváracia doba jednotlivých oddelení

Adresa: Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Okrasné skleníky 

V pracovnej dobe 8.30 – 15.00 hod.

Park

V letnom období (1. 5. do 31. 9.)

  • v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.
  •  počas víkendov od 10.00 do 18.00 hod.  

Vivárium

Pondelok 8.30 – 15.30 hod.
Utorok 8.30 – 15.30 hod.
Streda 8.30 – 18.00 hod.
Štvrtok 8.30 – 15.30 hod.
Piatok 8.30 – 15.30 hod.
Nedeľa 14.00 – 16.00 hod.

Predajňa prebytkov

Pondelok  12.30 – 14.30 hod.
Streda  12.30 – 14.30 hod.
Piatok 12.30 – 14.30 hod.

 

Zdroj informácií a ilustrácií: Botanická záhrada SPU v Nitre

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky