Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Súčasné aspekty chemickej bezpečnosti potravín

VEDA NA DOSAH

Prednáška pomáha záujemcom pochopiť podstatu fyzikálnochemických dejov, ktoré prebiehajú v potravinách.

Problematiku bezpečnosti potravín vníma v súčasnosti spotrebiteľ veľmi citlivo, a to i v dôsledku neustále sa vyskytujúcich káuz, ktoré sa zverejňujú v masovokomunikačných médiách. Samotná bezpečnosť potravín je ovplyvnená rôznymi faktormi a jedným zo základných je práve chemický aspekt.

Vychádza z objektívnej skutočnosti, že fundamentálnou podstatou každej potraviny je zmes chemických zlúčenín. Tie môžu navzájom reagovať, a tak vytvárať reakčné produkty, ktoré poskytujú organizmu nielen zložky nevyhnutné pre život, ale aj zlúčeniny potenciálne schopné ohroziť zdravie a život človeka.

Osobitným prípadom je kontaminácia potravín chemickými látkami antropogénneho alebo prírodného pôvodu, alebo prítomnosť endogénnych toxikantov, ktoré majú taktiež schopnosť ohroziť zdravie a život človeka akútnym či chronickým pôsobením na jeho organizmus.

Prednáška pomáha záujemcom pochopiť podstatu fyzikálnochemických dejov, ktoré prebiehajú v potravinách vo vzťahu k vzniku, prítomnosti a vplyvu vybraných kontaminujúcich látok na chemickú bezpečnosť potravín. Zároveň sa dozvedia o možnostiach odstraňovania týchto látok, ktoré budeme demonštrovať aj na konkrétnych prípadoch.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá faktormi, ktoré ovplyvňujú mieru odstraňovania karcinogénnych a iných nežiaducich látok z potravín. Výsledky svojej vedeckovýskumnej práce publikoval v renomovaných vedeckých časopisoch. Počas pôsobenia na univerzitách v SR a zahraničí prednášal a prednáša na všetkých troch stupňoch vzdelávania predmety chémia potravín, chémia procesov v potravinárstve, teória konzervovania potravín, technológia potravín, analýza potravín a balenie potravín.

Viedol množstvo bakalárskych, diplomových a doktorandských prác zameraných na oblasť chémie a technológie potravín. Je spoluautorom patentových riešení spôsobov odstraňovania rakovinotvorných látok z potravín. Bol členom poradného zboru Spojenej expertnej komisie pre aditívne látky a kontaminanty v potravinách FAO/WHO a zakladateľom i lídrom Centra excelentnosti pre rakovinotvorné látky v potravinách a mikroorganizmy na Slovensku.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky