Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tomáš Mackuľak: Mapujeme výskyt vybraných drog a liečiv v odpadových vodách

Marta Bartošovičová

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Mladý slovenský chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (1982), pôsobí na Oddelení environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa venuje monitoringu rôznych liečiv, steroidov, drog a ich metabolitov priamo v odpadových vodách odtekajúcich z čistiarní, hudobných festivalov či zdravotníckych zariadení, a následne aj možnosti ich účinného odstránenia priamo z vôd. Nakoľko oblasť činnosti Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD., nás zaujala, požiadali sme ho o rozhovor.

M. B.: Podľa čoho ste si vyberali vysokoškolské štúdium?

T. MACKUĽAK: „Ja som si vyberal vysokú školu podľa jej ohlasu a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity patrí medzi najlepšie na Slovensku.“

M. B.: Ako doktorand ste napísali dizertačnú prácu na tému: Degradácia vybraných populantov životného prostredia Fentonovou reakciou a meranie zmeny toxicity. Dokážete takúto tému stručne a populárnou formou vysvetliť aj širokej laickej verejnosti?

T. MACKUĽAK: „Moja práca bola zameraná na čistenie rôznych typov vôd od priemyselných až po skládkové priesaky. Cieľom práce bolo vyvinúť postupy či postupy schopné účinne odstraňovať z vôd toxické organické a anorganické zlúčeniny a tiež aj mikroorganizmy.“

M. B.: Zaoberáte sa analýzou a monitoringom prítomnosti drog,  liečiv či pesticídov v odpadových vodách vo vybraných mestách Slovenska a následne spolu s tímom hľadáte spôsoby degradácie týchto mikropolutantov. Aké výsledky ste dosiahli a čo je najdôležitejšie pri tejto práci?

T. MACKUĽAK: „V prvom bode sme mapovali výskyt vybraných drog a liečiv v odpadových vodách Slovenska. Zistili sme, že spomedzi drog dominuje metamfetamín (ľudovo pervitín), spomedzi psychoaktívnych liekov to je napríklad tramdol, venlafaxín či karbamazepín. Zo skupiny antibiotík to sú zase ciprofloxacín, azitromycín či klaritromycín. Okrem nich sú v odpadových vodách zastúpené aj kontrastné zlúčeniny (zdrojom sú nemocnice), lieky na srdcovocievne onemocnenia. Následne sa zameriavame aj na rieky a vplyv jednotlivých miest na ich znečistenie. Slovenské rieky sú kontaminované týmito liečivami, lebo čistiarne nie sú schopné úplne degradovať drogy a liečivá.

V druhom kroku sa venujeme postupom, ktoré by mali napomôcť čistiť vodu od mikropolutantov a baktérií. V súčasnosti máme viacero postupov, ktoré sú schopné úplne eliminovať znečistenie aj z takých zdrojov ako sú nemocnice. Je však potrebné dotiahnuť posledný krok a to ich zaradenie do praxe.“

M. B.: Dočítala som sa, že v oblasti výskumu odpadových vôd sa Vám podarilo nielen spojiť viaceré slovenské inštitúcie, ale ste nadviazali aj spoluprácu s medzinárodnými tímami vedcov. Mohli by ste to nám k tomu povedať viac? Ako vznikla takáto spolupráca?  

T. MACKUĽAK: „V súčasnosti spolupracujeme hlavne s českými výskumníkmi (doc. Grabic a dr. Kromka). Často krát je totiž potrebná diskusia k výsledkom, ktoré získavame či už štúdiom výskytu mikropolutantov alebo aj testovaním nových typov technológií (hlavne nanotechnológie). Spolupráca vznikla spontánne a stále intenzívne funguje, čomu som úprimne rád.“

M. B.: Aktívne sa zapájate do vedecko-výskumných úloh súvisiacich aj s praxou v priemyselných podnikoch. O čo konkrétne ide?    

T. MACKUĽAK: „S profesorom Bodíkom riešime problémy čistenia odpadových vôd z priemyselných podnikov a skládok odpadov – jedná sa o skutku výnimočne znečistené vody. Teším sa tejto spolupráci, lebo až prax ukáže pravé zrkadlo technológií, ktoré vyvíjate v laboratórnom prostredí. Spolupráca s prof. Igorom Bodíkom je pre mňa neoceniteľná a som rád, že sa môžem priučiť novým veciam ohľadom zavádzania technológií čistenia vôd (napríklad membrán) do reálnej praxe.“

M. B.: Popri výskumnej činnosti prednášate na konferenciách, ste autorom viacerých publikácií v odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch. Je ešte niečo, čomu sa venujete?

T. MACKUĽAK: „Dôležité je, okrem pracovných vzťahov v tíme, aj udržanie priateľských vzťahov. Často sa stretáme (aj niekoľko krát do týždňa) a bavíme sa spolu o všetkom možnom, len nie o škole. Týmto ich všetkých pozdravujem.“

M. B.: Zamýšľate sa aj nad tým, čo by ste chceli skúmať v budúcnosti?

T. MACKUĽAK: „Rozbiehame výskum v troch rovinách. Prvou je vplyv nanomateriálov na jednotlivé zložky životného prostredia (ich toxicita či možné využitie pri čistení vôd). Druhou cestou je využitie nami vyrobených nanomaterialov v boji proti nádorovým onemocneniam a treťou je výskum prieniku zlúčenín, akými sú hlavne liečivá, drogy a hormóny, do pitných vôd.“

M. B.: Ako relaxujete?  

T. MACKUĽAK: „Rád športujem, s mojimi kolegami hrám futbal a s vedúcim oddelenia OEI (prof. Drtil) hrávame hokej. Musím ho pochváliť a poďakovať sa mu za pracovnú motiváciu a často krát aj pomoc nielen na akademickej pôde. No a nič sa nevyrovná chvíľam oddychu s mojou priateľkou Vierkou a rodinou, ktorých týmto pozdravujem a ďakujem za podporu.“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Mladý chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde vystúpi s prezentáciou na tému: Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí. Vedecká kaviareň sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Lamačská cesta 8/A (Patrónka).

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu T. Mackuľaka

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky