Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv odrodovej variability a spracovania drogy na obsah vybraných antioxidantov v širšom odrodovom spektre druhov rodu mäta (mentha spp.)

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /silviarita/

Z hľadiska antioxidačnej aktivity patrí rod mäty Mentha medzi komerčne najvýznamnejšie rody čeľade Lamiaceae. Významným kvalitatívnym parametrom rastlinného materiálu je jeho farba, ktorú rastlinám udáva chlorofyl a a b, karotenoidy a i., hovoria Katarína Kellnerová, Ivana Mezeyová a Alžbeta Hegedűsová, Katedra zeleninárstva, FZKI, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo svojej práci Vplyv odrodovej variability a spracovania drogy na obsah vybraných antioxidantov v širšom odrodovom spektre druhov rodu mäta (mentha spp.) (Influence of varietal variability and drug processing on the content of selected antioxidants in wider species spectrum of genus mentha spp).

Ich práca bola zameraná na technológiu pestovania menej rozšírených odrôd rodu Mentha a následné stanovenie vybraných kvalitatívnych parametrov – chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov v čerstvej a suchej rastlinnej hmote po procese spracovania. Poľný maloparcelový pokus bol založený v priestoroch vzorkovnice Katedry zeleninárstva SPU v Nitre v roku 2016. Výsadba bola realizovaná 16. 5. 2016. Päť zvolených menej známych zástupcov rodu mäta (Mentha x piperita var. Danica, Mentha x piperita var. Chocolate, Mentha arvensis f. Banana, Mentha sp. f. Mojito, Mentha sp. f. White Grape) spolu s mätou piepornou, bolo pestovaných v rovnakých klimatických a agrotechnických podmienkach. Z každej odrody bolo vysadených 5 rastlín v spone 0,4 x 0,4 m.

Pred samotnou výsadbou bol pozemok na základe výsledkov agrochemického rozboru pôdy vyhnojený 5. 5. 2016 nasledovne: pôda vzorkovnice bola vyhnojená dávkou dusíkatého hnojiva DASA v množstve 0,44 kg / 20m2, pôda v podvaloch 0,13 kg / 58 m2. Po výsadbe bola aplikovaná dávka hnojiva LAD v podvaloch v množstve 0,1 kg /5,8 m2, vo vzorkovnici 0,32 kg / 20 m2. Netkaná textília bola aplikovaná 9. 5. 2016. Zber vňate bol realizovaný 31. 8. 2016.

Sušenie prebiehalo v priestoroch Katedry zeleninárstva do úplnej straty vody v celej pozbieranej droge. Obsah vybraných pigmentov bol stanovený spektrofotometricky meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke 649 nm pre chlorofyl a, 665 nm pre chlorofyl b, 450 nm pre karotenoidy. „Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že odroda má priamy vplyv na obsah vybraných kvalitatívnych parametrov. V čerstvej hmote sa obsah chlorofylu a pohyboval v rozmedzí 439,56 – 738,35 mg.100g-1, chlorofylu b 204,36 – 367,71 mg.100g-1 a karotenoidov 10,33 – 28,05 mg.100g-1. Najvyšší obsah chlorofylu a, b a karotenoidov v čerstvej hmote dosiahla odroda ‘Danica‘. Najnižšie množstvo chlorofylu a a b v čerstvej hmote bolo zistené v odrode ‘Banana’ a karotenoidov v odrode ‘Chocolate’,“ uvádzajú Katarína Kellnerová, Ivana Mezeyová a Alžbeta Hegedűsová.

Výrazný pokles chlorofylu a a karotenoidov bol podľa autoriek zaznamenaný v suchej hmote po skladovaní. „Najvyšší obsah karotenoidov dosiahla odroda ‘White Grape‘, 34,40 mg.100g-1 sušiny, najnižší odroda ‘Mojito‘ ,16,65 mg.100g-1 sušiny. U niektorých odrôd však došlo k zvýšeniu hodnôt chlorofylu a a b v suchej hmote po skladovaní, čo mohlo byť spôsobené ich prekrytím inými rastlinnými pigmentmi. Vzhľadom na vysokú mieru degradácie chlorofylu a karotenoidov mimo prirodzeného prostredia je vhodné v budúcnosti zvoliť iné metódy ich stanovenia v rastlinných materiáloch a zvýšiť počet opakovaní v rámci analýz.“  

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Katarína Kellnerová (SR) – Ivana Mezeyová (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /silviarita/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky