Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Viva La Science aj o králikovi ako modelovom organizme

VEDA NA DOSAH

Nitriansky králik

Králik ako alternatívny modelový organizmus pre biologický výskum? Hovoríte si, že niečo také je prinajmenšom zvláštne? Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre svoj profesionálny život zasvätil práve králikom a mnohé fakty z toho priblížil účastníkom Letnej školy Viva La Science, ktorá sa konala v auguste 2018. Išlo o 4-týždňové dobrodružstvo, počas ktorého prednášajúci študentom predstavili každodenný život vo vede a výskume.

„V posledných rokoch sa v Európe čoraz častejšie hovorí o ochrane národných (pôvodných) plemien hospodárskych zvierat ako kultúrneho dedičstva krajín, v ktorých boli vyšľachtené. Nevyhnutnosť ochrany vyplynula z potreby zastavenia neustáleho poklesu týchto plemien a ich zachovania pre ďalšie generácie. Výsledkom snahy európskeho spoločenstva bolo prijatie ´Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje´ na medzinárodnej konferencii v roku 2007 vo Švajčiarsku, ktorého cieľom je udržateľné využívanie, rozvoj a zachovanie živočíšnych genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a svetovú potravinovú bezpečnosť,“ pripomína Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.

Na Slovensku bolo podľa neho dlhoročnou šľachtiteľskou prácou vytvorené veľké množstvo národných plemien hospodárskych zvierat, ktoré v porovnaní s modernými špecializovanými plemenami nedosahujú také intenzívne úžitkové parametre, ale na druhej strane majú celý rad iných významných vlastností. Pôvodné plemená si zachovávajú veľmi dobrú prirodzenú adaptabilitu na podmienky prostredia, odolnosť voči patogénnom a chorobám typickým pre prostredie, v ktorom boli vyšľachtené a vysokú efektivitu využívania prirodzených pôvodných zdrojov krmovín. 

„V oblasti chovu králikov, ktoré má u nás dlhoročnú tradíciu, sa Slovensko môže popýšiť desiatimi slovenskými národnými plemenami králikov (nitriansky králik, zoborský králik, holíčsky modrý, zemplínsky králik, slovenský sivomodrý rex, liptovský lysko, zdrobnený slovenský pastelový rex, slovenský pastelový rex, zemplínsky rex a zdrobnený slovenský sivomodrý rex), ktoré sú v súčasnosti udržiavané chovateľmi organizovanými v SZCH.“ Na vzniku prvých dvoch spomínaných plemien sa v minulosti významne podieľalo aj pracovisko VÚŽV v Nitre, terajšie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra. Z tohto dôvodu sa pracovisko CVŽV Nitra – Ústav malých hospodárskych zvierat začalo intenzívne zaoberať problematikou zachovania génovej rezervy nitrianskeho a zoborského králika ako po metodickej stránke, tak aj cestou chovu týchto pôvodných plemien králikov. „Okrem týchto populácií uchovávame aj niektoré špecializované línie brojlerových králikov.“

Napríklad Nitriansky králik (na úvodnom obrázku) je našim v poradí tretím najstarším národným plemenom králikov (v roku 2012 sme si pripomenuli už 35. výročie jeho vzniku). Plemeno bolo vyšľachtené doc. Ing. J. Zelníkom, CSc. na VÚŽV v Nitre. Hlavným cieľom šľachtenia bolo vytvorenie bieleho mäsového králika pre vznikajúce veľkochovy s potenciálom pre export, ale aj pre drobnochovateľov a spracovateľský priemysel. Šľachtiteľský proces prebiehal pomocou trojplemenného kríženia francúzskeho strieborného, kalifornského a ruského králika. V prvej etape šľachtenia sa pristúpilo k reciprokému páreniu ruských a francúzskych strieborných králikov. Ich potomstvo (F1 generácia) sa ďalej párilo medzi sebou, pričom v F2 generácii sa vyberali rané zvieratá s väčším telesným rámcom a čiernym akromelanistickým fenotypom. Ich príbuzenské párenie sa využilo na produkciu populácie samíc párených kalifornskými samcami.

Ešte mnoho zaujímavého sa dozvedeli mladí študenti počas Letnej školy Viva La Science. Bolo to 4-týždňové dobrodružstvo, prednášajúci im predstavili každodenný život vo vede a výskume. Počas 28 augustových dní prišlo na pôdu Letnej školy 32 expertov v oblasti biológie a biotechnológií, ktorí študentov vtiahli do zákutí ich vedeckého života a ukázali, že dobrá veda sa dá robiť aj na Slovensku. Letnú školu Viva La Science zastrešoval kolektív zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

************************************************

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.facebook.com/VivaLaScience/ 

http://www.agroporadenstvo.sk/zivocisna-vyroba-kraliky-zajace?article=242

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky