Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ohrozené druhy na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019. Cieľom bolo priblížiť verejnosti, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Kto je za tento stav zodpovedný? Sme to my, ľudia, naša civilizácia alebo je to dôsledok prirodzených procesov?

V troch krátkych prednáškach sme sa venovali ochrane slovenskej flóry a fauny, ktorá je vzhľadom na zväčšujúce sa civilizačné tlaky na prírodu a meniace sa klimatické podmienky veľmi naliehavou témou.

Podľa posledných analýz za ostatných 40 rokov vyhynulo na celom svete až 88 % veľkých vodných živočíchov, kam radíme aj naše dunajské jesetery. No problémy nemajú len vodné živočíchy, ale napríklad aj rôzne druhy pôvodného vtáctva. O ktorých ďalších ani nevieme, že sú ohrozené? Špeciálne sa budeme venovať hmyzu, ktorý postupne mizne z našich polí a lúk. Fungovanie ľudskej spoločnosti je podmienené fungovaním rôznych tzv. ekosystémových služieb. Medzi najznámejšie patrí opeľovanie a najpopulárnejší opeľovač je nepochybne včela medonosná. Na opeľovaní sa však podieľa obrovské množstvo ďalších druhov hmyzu, okrem divých včiel aj muchy, osy, chrobáky a motýle. Objasnili sme si, aký je význam týchto voľne žijúcich opeľovačov a či je skutočne pravda, že by ľuďom po vymretí včely medonosnej ostali len 4 roky života. Hovorili sme o príčinách tohto stavu, ako aj o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na záchranu ohrozených druhov nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Kto sú naši hostia

RNDr. Pavol Mereďa, PhD. je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a tajomníkom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Pracuje v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje evolúcii, taxonómii a ekológii cievnatých rastlín strednej Európy.

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. je samostatným vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov i nepôvodných organizmov.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. je vedeckým pracovníkom v Ústave zoológie SAV a pracuje v Ústave zoológie SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá najmä faunistikou, morfológiou a ekológiou dvojkrídlovcov.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky