Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má 70 rokov

Marta Bartošovičová

UVLF v Košiciach si pripomenula 70. výročie svojho vzniku

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF),  bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady 16. 12. 1949 ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach. Svoju pedagogickú činnosť však začala prvou prednáškou už 5. 10. 1949. Odvtedy uplynulo sedem desaťročí. Univerzita má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania a zároveň je úzko prepojená s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom.

UVLF v Košiciach v súčasnosti vychováva bakalárov v študijných programoch: kynológ, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; veterinárnych lekárov v študijných programoch: všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín; magistrov v študijných programoch: farmácia a trh a kvalita potravín. Diplom vydávaný univerzitou je platný v krajinách Európskej únie. Základnou úlohou univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti veterinárskych vied a farmácie.

Univerzita spolu s nórskou University of Nordland v Bodø vytvorila jedinečný spoločný bakalársky študijný program – náuka o živočíchoch. Medzinárodné uznanie zabezpečuje univerzite dostatok záujemcov o štúdium zo zahraničia, ktorých láka najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli.

Na všetkých troch stupňoch v dennej i externej forme štúdia má univerzita okolo 2 000 študentov, z toho asi 250 študentov zo zahraničia, ktorí každoročne prichádzajú na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku, najmä z Nórska, Švédska, Írska, Veľkej Británie, Grécka, Cypru, Malty, Islandu, Izraela, Belgicka, Rakúska, Japonska i USA.

Slávnostné zasadnutie akademickej obce k 70. výročiu UVLF 

Časť vedenia UVLF v Košiciach, v strede rektorka Jana Mojžišová

Časť vedenia UVLF v Košiciach, v strede rektorka prof. Jana Mojžišová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si pripomenula 70. výročie svojho vzniku na slávnostnom zasadnutí akademickej obce dňa 16. 9. 2019. V košickom Dome umenia sa pri tejto príležitosti stretli predstavitelia slovenských i zahraničných univerzít, zástupcovia samosprávy, štátnej správy, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života. Viaceré osobnosti vystúpili s pozdravnými príhovormi

V mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vystúpila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, ktorá okrem iného vyzdvihla, že „univerzita kladie veľký dôraz na medzinárodnú akceptáciu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a úspešne prechádza akreditáciou špecializovaných európskych agentúr. Je to záruka toho, že zostane konkurencieschopná v európskom vzdelávacom priestore a zaujímavá aj pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia„.

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová a rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová a rektorka UVLF v Košiciach prof. Jana Mojžišová

Rektorka UVLF prof. Jana Mojžišová vo svojom vystúpení pripomenula historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní jedinej vysokej školy svojho druhu u nás. Slovensko bolo pred II. svetovou vojnou poľnohospodárskou krajinou, chýbala však adekvátna veterinárna starostlivosť. Počas vojny bola situácia v živočíšnej výrobe veľmi komplikovaná. Chov zvierat bol ohrozovaný viacerými nákazami. Počty veterinárnych lekárov stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. V tejto zložitej situácii sa našli osvietení politici, ktorí presadili vytvorenie školy na východnom Slovensku. Prvoradý záujem odôvodňovali značnou odlišnosťou tunajších nákazových a chovateľských pomerov. 

V lete 1949 Povereníctvo školstva, vied a umení vymenovalo profesora MVDr. Jána Hovorku za člena Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach. Zápis do 1. ročníka sa konal 3. októbra 1949 a 12. októbra 1949 bol za prvého rektora vymenovaný prof. MVDr. Ján Hovorka.

Zachovaná historická budova UVLF v Košiciach

Zachovaná historická budova UVLF v Košiciach

Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1952 bola pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Tento stav sa zmenil až na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 1969.

Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon Slovenskej národnej rady z roku 1992. V súvislosti so zavedením nového akreditovaného študijného programu farmácia v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Národná rada schválila tento názov s účinnosťou od 15. januára 2010.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Už sedem desaťročí spoluvytvára obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým a pedagogickým zázemím, no zároveň ho úzko a pevne spája s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom. Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni.

UVLF medzi najlepšími veterinárskymi školami v Európe

V zložitom a náročnom procese ju medzinárodne uznávané autority zaradili k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96, so statusom evalvovaná a akreditovaná. Byť v spoločnosti univerzít vo Viedni, Londýne, Osle, Gente, Kodani, Helsinkách, Budapešti, Bologni, Utrechte, Zürichu/Berne a Nottinghame je veľká česť. Meno univerzity sa dostalo na mapu najlepších veterinárskych škôl v Európe.

Vedeckovýskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je organizovaná na báze katedier, kliník a centier excelentnosti v súlade s dlhodobým zámerom UVLF na roky 2018 – 2023. Vykonáva sa prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie v oblastiach výskumu vedy o živej prírode, lekárskych a farmaceutických vied a veterinárskych vied.

Univerzitná veterinárna nemocnica

UVLF ponúka širokú škálu vedeckých poznatkov nielen odbornej, ale i laickej verejnosti.  Súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach je Univerzitná veterinárna nemocnica, ktorá je klinickým i výskumným pracoviskom UVLF.  Svojimi výsledkami prispieva k zlepšovaniu diagnostických, operačných a terapeutických postupov aj v humánnej medicíne. Prináša osoh všetkým, ktorí si svoj život nevedia predstaviť bez zvierat, či už  hospodárskych, úžitkových alebo domácich. Nemocnica je priestormi a technickým vybavením porovnateľná s klinikami svetového formátu. Vysoko špecializované služby poskytuje v nepretržitej službe. Nachádza sa tu  chirurgická, onkologická, oftalmologická, interná, infekčná, traumatologická, neurologická, dermatologická a stomatologická ambulancia.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Podklady a fotozdroj: UVLF v Košiciach

http://www.uvlf.sk/oznamy/aktuality

www.uvlf.sk/organizacna-struktura/univerzitna-veterinarna-nemocnica

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky