Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

VEDA NA DOSAH

ukážky vystavovaných plánov

Záhradno-architektonická tvorba v kontexte realizácie cieľov národného obrodenia počas 1. Československej republiky. Takýmto projektom sa zaoberajú pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre). Od 20. septembra až do 6. októbra 2017 prichystali pri tejto príležitosti vernisáž medzinárodnej putovnej výstavy Stopy českých záhradných architektov na Slovensku.

Ako informovala jedna z hlavných autorov výstavy ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th. D., v období prvej Československej republiky pôsobili na Slovensku mnohí českí záhradní architekti. Zo zachovaných asi 6 500 záhradných plánov sa vyše dvesto týka slovenského územia. Výstava poskytuje obraz záhradno-architektonickej tvorby v medzivojnovom Československu ako jeden z dôležitých článkov histórie záhradného umenia. Zameriava sa najmä na dielo a charakteristické črty tvorby, ako aj životné osudy troch záhradných architektov – Josefa Vaňeka, Josefa Kumpána a Josefa Minibergera.

Návštevníci si v priestoroch pod aulou SPU v Nitre môžu prezrieť veľkoformátové plány, menšie formáty sú umiestnené na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Záujemcovia majú možnosť vidieť pôdorysné plány, vtáčie perspektívy a cieľové vizualizácie vo veľkosti originálov, a tak získať reálnu predstavu o mimoriadnych schopnostiach uvedených architektov. Architektúra sa týka verejných priestranstiev miest a obcí, parkovo upravených námestí a verejných parkov, cintorínov, okolia nemocníc, sanatórií, kúpeľov, sociálnych domovov, škôl, výskumných ústavov.

Ako povedala ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th. D., niektoré plány neboli nikdy realizované, medzi nimi napr. cintorín v Žiline. Avšak súťaž prebehla, architekti sa na nej zúčastnili a plány sa zachovali. „Väčšina plánov bola zrealizovaná. Sú to súkromné vilové záhrady, ktorých je pomerne veľa v Bratislave. Sú však ťažko identifikovateľné, lebo sa nachádzajú v podhradí, kde sa menila dispozícia a boli preparcelované. Niektoré však možno identifikovať podľa domov. Veľmi krásna je zachovaná Fábryho vila podľa Josefa Vaňeka, ktorá je v súčasnosti sídlom Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR,“ vysvetľuje ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th. D. a ukazuje na vzácny architektonický veľkoformátový plán vystavený pod aulou SPU v Nitre. 

ukážky vystavovaných plánov

Po prvýkrát bola výstava na Slovensku inštalovaná v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Na pôde SPU v Nitre ju iniciovala prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Výstavu slávnostne otvorila doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, ktorá privítala zástupcov Národného poľnohospodárskeho múzea v Prahe a hlavných autorov výstavy – ThDr. Mgr. Šárku Steinovú, Th. D., Ing. Petra Fencla a jednu z autoriek fotografií Elenu Žitnú.

Návštevníkom bude k dispozícii aj katalóg výstavy s reprodukciami najvýznamnejších prvorepublikových záhradno-architektonických diel na Slovensku. Expozícia je doplnená živými dekoráciami, ktoré poskytla Botanická záhrada SPU v Nitre.

Jedným z výstupov projektu je aj výstava Národného poľnohospodárskeho múzea v Prahe.

Projekt je financovaný z programu aplikovaného výskumu a vývoja národnej a kultúrnej identity Ministerstva kultúry Českej republiky a zameriava sa na medzivojnovú záhradnú architektúru.

 

Informácie poskytla: Renáta Chosraviová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SPU v Nitre

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky