Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odhaľme tajomstvá fotosyntézy v listoch pšenice letnej

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: pšenica; Pixabay.com /Candiix/

Fós – svetlo, synthesis – viazanie. Biochemický proces premeny energie zo slnečného žiarenia na energiu chemickej väzby, prostredníctvom ktorej zelené rastliny fixujú oxid uhličitý. Pokladá sa za najdôležitejší proces na Zemi, bez nej by rastliny neprežili. Fotosyntéza. Vytvárajú sa pri nej organické látky, ktoré rastliny potrebujú na svoju výživu.

Fotosyntetické pigmenty vyšších rastlín predstavujú štruktúry zachytávajúce kvantá slnečného žiarenia, ktoré následne plastidy pretransformujú a vzniknutú energiu zabudujú do chemických väzieb. Vo svojej práci Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej sa Veronika Kubová a Beáta Piršelová (Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nitra) venujú vplyvu metódy extrakcie, genotypu a sušiny repy cukrovej (Beta vulgaris, cv. Tatry) na obsah fotosyntetických pigmentov v listoch dvoch odrôd pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum cv. IS Mandala a IS Spirella).

So svojou prácou sa zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Po 10 dňoch pestovania pšenice v pôdnom substráte obohatenom o sušinu repy (10 a 20 g/kg pôdy) zaznamenali genotypové zmeny v obsahu fotosyntetických pigmentov. „Sledované genotypy sa líšili najmä v obsahu karotenoidov. Vyšší obsah fotosyntetických pigmentov vplyvom aplikácie sušiny repy sme zaznamenali iba v prípade odrody IS Mandala. Stanovením obsahu pigmentov v čerstvých listoch sme zaznamenali v prípade každého variantu experimentu vyšší obsah pigmentov,“ uviedli autorky.

Ako ešte spresňuje Veronika Kubová, najdôležitejšie výsledky ich práce spočívajú v preukázaní vplyvu jednotlivých faktorov v nerovnakej miere pôsobnosti, no za vzájomnej spoluúčasti. „Najzaujímavejšie výsledky sa prejavili pri vplyve genotypu na obsah nami skúmaných fotosyntetických pigmentov, kedy sme zaznamenali signifikantný náraz obsahu karotenoidov, čo môže súvisieť s obrannými mechanizmami daných rastlín. Zaujímavou je tiež skutočnosť, že vplyv alelochemikálií repy cukrovej sa štatisticky prejavil pri zvýšení fotosyntetických pigmentov iba v prípade jednej odrody pšenice ozimnej – významný vplyv genotypu.“

Význam tejto práce pre odbornú verejnosť spočíva podľa nej v optimalizačnom postupe danej extrakcie, čo uľahčuje a urýchľuje laboratórnu prácu s daným biologickým materiálom. „Taktiež možné zefektívnenie pestovania, šľachtenia. Pre bežnú populáciu prínos vidíme v nahradení chemických prostriedkov za prírodné rastlinné herbicídy práve využitím alelopatických výlučkov rastlín, čo sa priaznivo prejaví v kvalite poľnohospodárskych plodín.“

výskum odrody pšenice ozimnej

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Veronika Kubová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Candiix/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky