Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorili nové špičkové laboratórium

VEDA NA DOSAH

Svojou úrovňou a svojím vybavením sa zaradí medzi laboratóriá európskeho i svetového významu.

Laboratórium na UPJŠ v Košiciach. Zdroj: UPJŠ Košice

Laboratórium UPJŠ v Košiciach. Zdroj: UPJŠ Košice

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zrekonštruovali priestory, ktoré budú od dnešného dňa slúžiť študentom i vedcom tejto univerzity. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, pomôžu výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológie.

Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedeckovýskumnú úroveň spoločných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied Technologického inovačného parku UPJŠ a Katedry biofyziky PF UPJŠ, pričom sa svojou úrovňou a svojím vybavením zaradia medzi špičkové laboratóriá európskeho i svetového významu.

Budú slúžiť nielen pracovníkom, ale aj študentom

Nové laboratóriá budú slúžiť nielen zamestnancom Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ (CIB TIP UPJŠ) a Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (KBF PF UPJŠ), ale aj študentom na druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Očakáva sa, že sa v nich budú realizovať výskumné projekty, ktoré budú prispievať k rozvoju vedy a technológií v prieniku biologických, fyzikálnych, chemických a informatických vied.

„Rekonštrukciou a vybavením uvedených laboratórií sme prispeli k zvýšeniu atraktívnosti vynoveného areálu prírodovedeckej fakulty pre študentov a spolupracujúcich partnerov,“ zhodnotil nové laboratóriá CIB TIP UPJŠ a KBF PF UPJŠ profesor Pavol Sovák, rektor univerzity.

Rektor UPJŠ v Košiciach profesor Pavol Sovák. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Laboratórium má aj nové prístroje

Financovanie rekonštrukcie a nákup moderného experimentálneho zariadenia do týchto laboratórií boli viaczdrojové, podieľali sa na nich TIP UPJŠ, CIB TIP UPJŠ, PF UPJŠ, Katedra biofyziky PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ a aj samotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nové prístroje v týchto laboratóriách boli získané predovšetkým vďaka projektu s názvom BioPickmol. Ten bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Jeho koordinátorom je docent Gabriel Žoldák, ktorý spolupracoval s priemyselným partnerom SAFTRA Photonics. BioPickmol bol zameraný na vývoj metódy detekcie koronavírusu SARS-Cov-2 založenej na technológii PickMolTM, vyvinutou spoločnosťou SAFTRA Photonics.

Nové priestory a prístroje v hodnote viac ako milión eur výrazne zvýšia potenciál týchto laboratórií realizovať konkurencieschopný vedecký výskum v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológie.

„Prirodzene predpokladáme, že tieto unikátne prístroje a metódy budú slúžiť na spoluprácu nielen v rámci UPJŠ a v rámci košických univerzít, ale aj na spoločné projekty s významnými a rešpektovanými zahraničnými inštitúciami. Tieto laboratórne priestory vybavené najmodernejšími prístrojmi majú veľký potenciál zvýšiť kvalitu nášho výskumu, a tým i naše možnosti zvýšiť úspešnosť pri získavaní finančných zdrojov z európskych grantových agentúr,“ predstavil prínos nových laboratórií vedúci Centra interdisciplinárnych biovied docent Erik Sedlák.

Podpora spolupráce s praxou

Projekty realizované v týchto laboratóriách by mohli viesť k vývoju nových liekov, biotechnologických aplikácií a lepšiemu pochopeniu biologických procesov. Zároveň sa očakáva vyššia intenzita spolupráce s priemyselnou praxou, a to hlavne prostredníctvom priameho napojenia týchto laboratórií na novovzniknutý Košický klaster nového priemyslu (CNIC).

„Rekonštruované a novovybudované laboratóriá KBF PF UPJŠ a CIB TIP UPJŠ sú pre nás veľmi dôležité a poskytnú nám možnosť efektívnejšej a flexibilnejšej spolupráce s priemyselnou praxou. Vďaka nim a novým zamestnancom očakávame nielen zvýšenie kvality publikačnej činnosti, ale aj počtu patentov a priemyselných vzorov predovšetkým v oblasti vývoja nových terapeutických a diagnostických metód v medicíne,” povedal riaditeľ TIP UPJŠ a predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (CNIC) profesor Pavol Miškovský.

Taktiež sa očakáva, že vďaka týmto laboratóriám a ich výskumu sa zvýši kvalita výučby na univerzite a študenti budú mať prístup k moderným metódam a prístrojom, ktoré im umožnia rozvíjať vedecké zručnosti a schopnosti.

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky