Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v menej známych odrodách opálovej bazalky pravej v závislosti od výživy vo forme selénu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: bazalka; Pixabay.com /tookapic/

Bazalka pravá (Ocimum basilicum L.), v našich podmienkach jednoročná bylina s priamou rozkonárenou byľou, dorastá do výšky 0,3 – 0,7 m. Selén ako biogénny stopový prvok si získal vysokú pozornosť pre svoju antioxidačnú aktivitu a protirakovinový účinok. Podľa štatistických údajov vychádzajúcich z konzumácie potravín, je príjem selénu na Slovensku len 38 μg/l, čo predstavuje minimálny príjem odporúčanej dávky. Tvrdia to Peter Gočál, Ivana Mezeyová, Alžbeta Hegedűsová (Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) vo svojej práci Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v menej známych odrodách opálovej bazalky pravej v závislosti od výživy vo forme selénu (Evaluation of changes in selected antioxidants content in lesser known varieties of opal basils in dependence on nutrition in the form of selenium).

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť potenciál zabudovania selénu na základe diferencovanej foliárnej biofortifikácie vodným roztokom selénanu sodného a jeho vplyv na vybrané parametre (úroda v t.ha-1) a bioaktívne látky (karotenoidy v mg.kg-1, chlorofyl a a b v mg.kg-1) v dvoch odrodách opálovej bazalky pravej. „Maloplošný poľný pokus bol založený v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre v roku 2016. Výsadba opálových odrôd bazalky Purple Ruffles (PR) a Red Rubin (RR) bola realizovaná 16. 5. 2016. Celková plocha 5,88 m² bola rozdelená v rámci jednej odrody na dva varianty (K, Se). V každom variante bolo vysadených 5 ks rastlín v 3 opakovaniach v spone 0,35 x 0,35 m. Foliárna aplikácia vodného roztoku selénanu sodného bola uskutočnená 6 týždňov po výsadbe bazaliek vo fenofáze začiatku kvitnutia na selenizovaný variant v dávke 50 mg Se.m-2.“

Zber vňate bol realizovaný v dvoch termínoch: 12. 7. 2016 a 26. 8. 2016. Vplyvom biofortifikácie sa priemerná úroda u oboch odrôd opálovej bazalky zvýšila, konštatovali Peter Gočál, Ivana Mezeyová a Alžbeta Hegedűsová. Priemerný obsah selénu tak podľa autorov práce stúpal. „Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že bazalka patrí medzi koreniny, ktoré sú vhodné pre biofortifikáciu selénom, ktorá po zaradení do ľudskej stravy môže prispieť k zvýšenému príjmu selénu a iných bioaktívnych látok.“

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Peter Gočál (SR) – Ivana Mezeyová (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /tookapic/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky