Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doc. Adriana Kolesárová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Marta Bartošovičová

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, docentka na Katedre fyziológie živočíchov, bola nominovaná v 9. ročníku prestížnej ankety Slovenska roka v kategórii Veda a výskum.

Je významnou predstaviteľkou a reprezentantkou mladej generácie slovenskej vedy. Realizuje a ovplyvňuje vedeckú tvorbu v oblasti biotechnológií pri poznávaní mechanizmov účinku prírodných protektívnych a toxických látok, ktoré zasahujú do regulácie reprodukčných funkcií zvierat a človeka. Hormonálne, farmakologické a génové regulátory reprodukcie zvierat a ľudí a aplikácia alternatívnych prírodných látok môžu byť navrhnuté pre reguláciu a liečbu porúch reprodukčných procesov živočíchov. Je vedúcou osobnosťou tejto vedeckej školy.

Doc. Kolesárová je autorkou a spoluautorkou viac ako 370 publikačných výstupov doma i v zahraničí, riešiteľkou a spoluriešiteľkou 20 domácich projektov výskumného a vzdelávacieho charakteru a 4 medzinárodných projektov. Dôkazom vedeckej školy je vysoká osobná angažovanosť pri realizácii medzinárodných vedeckých kolektívov, konferencií a účasť na tvorbe spoločných výskumných programov. Ako členka manažmentu v 2 COST programoch sa zúčastnila pracovných stretnutí v Dánsku, Poľsku, Francúzsku, Chorvátsku, Nemecku, Belgicku, Maďarsku, Taliansku, vo Švédsku a v Macedónsku.

Prednášala na medzinárodných vedeckých konferenciách, zahraničných partnerských inštitúciách, resp. letných a zimných školách a okrem Slovenska prezentovala výsledky vedeckej činnosti v Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Francúzsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku, Španielsku, vo Veľkej Británii, ale aj v USA. Významným rysom jej osobnosti je empatia, pedagogická a vedecká erudícia, vzťah k rodine, škole a Slovensku. V najbližších dňoch bude vymenovaná za vysokoškolskú profesorku.

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., nám v súvislosti s nomináciou na Slovenku roka 2017 poskytla rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Mohli by ste našim čitateľom priblížiť obsah svojej pedagogickej práce a výskumnej činnosti?

A. KOLESÁROVÁ: Pracovať v akademickom prostredí je pre mňa skutočne atraktívne, pestré, rozmanité, ale predovšetkým dynamické. V univerzitnom prostredí som začala pôsobiť po ukončení vysokoškolského štúdia ako denná doktorandka na Katedre fyziológie živočíchov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v úzkom prepojení s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Lužiankach s Ústavom genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, kde som realizovala experimentálnu časť. Skúsenosti nadobudnuté počas doktorandského štúdia v smere in vitro kultivácií živočíšnych buniek som uplatnila pri budovaní laboratória na uvedenej katedre po prijatí na pozíciu odborného asistenta neskôr docenta.

Skoordinovať výskum a vzdelávanie je úžasné. Motivujúcim faktom sú dosahované výsledky môjho vedeckého tímu v oblasti reprodukcie živočíchov, endokrinológie a bunkovej fyziológie so zameraním na skúmanie mechanizmov účinku alternatívnych prírodných látok a transfer výsledkov do edukačného procesu do disciplín, ktoré garantujem, a to Ekofyziológia živočíchov, Reprodukčná biológia, Fyziológia regulačných mechanizmov, Neurobiológia, Endokrinológia reprodukcie a Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov.

V súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre vedu a výskum a zároveň ako vysokoškolská pedagogička, takže musím zosúladiť prácu učiteľa, vedca a manažéra. Najobľúbenejšou, no súčasne časovo najnáročnejšou súčasťou mojej práce zostáva výskum. Získať výsledky je jedna stránka, ale druhá je ich správna interpretácia. To skutočne nie je jednoduché. Práca mi prináša radosť, mám okolo seba veľa mladých ľudí, pracujeme a vystupujeme ako jeden tím a spolu sa tešíme z dosiahnutých výsledkov.

M. B.: Na čo ste najviac hrdá alebo ktoré svoje dosiahnuté výsledky považujete za najvýznamnejšie? 

A. KOLESÁROVÁ: Každý výsledok z výskumu považujem za krôčik k úspechu. Obrovskú radosť mám z výsledkov študentov, doktorandov, ktorí pracovali pod mojím vedením a sú úspešní. Najväčším úspechom môjho vedeckého tímu sú výsledky dosiahnuté počas niekoľkoročnej práce pri hodnotení účinkov marhuľových semien a glykozidu amygdalínu na živočíšny organizmus vrátane človeka.

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.Spomínané komponenty, extrakty z rastlín a ďalšie prírodné látky, ako sú resveratrol, kvercetín, izokvercitrín, punikalagín, ale aj mykotoxíny testujeme na bunkách vaječníkov a bunkových líniách humánneho ovariálneho karcinómu v podmienkach in vitro. Za profesionálny úspech považujem aj medzinárodnú akceptáciu v Európe, ale aj mimo nej, čo dokazujú ohlasy na naše publikácie. Ako pozvaný vedec som reprezentovala univerzitu na „Globálnom fóre pre inovácie v poľnohospodárstve“ v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch.

Podieľala som sa na formovaní Národnej platformy AgroBioFood Nitra pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií, ako oficiálneho reprezentanta Slovenskej republiky vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom, ktorá bola v roku 2016 akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzinárodná akceptácia je deklarovaná zapojením univerzity do európskej siete FOODforce. V týchto smeroch reprezentujem univerzitu a fakultu, na ktorej pôsobím.

M. B.: Ako vnímate nomináciu na Slovenku roka 2017?

A. KOLESÁROVÁ: Nomináciu vnímam s veľkou pokorou a zodpovednosťou voči univerzite, fakulte a kolektívu, v ktorom pracujem, ale predovšetkým voči samej sebe. Už samotná nominácia je významným uznaním a ocenením práce, snahy, činnosti, ktorú s mojím tímom realizujeme. Preto si to veľmi vážim.

M. B.: Ako sa vám darí skĺbiť svoju náročnú prácu s tradičnou úlohou ženy – matky v rodine?  

A. KOLESÁROVÁ: Sme optimistická a veselá rodina. S manželom Eduardom máme dve dcérky Frederiku a Ester, bývame v dome pri Nitre, máme záhradku, dvoch psov a všetky krásne povinnosti a radosti, ktoré k tomu patria. Veľmi dobre musím manažovať svoj čas, aby som v práci všetko stihla, a zároveň aby to pracovné tempo rodina nepociťovala. Práca mi prináša radosť a veda obohacuje môj život možno viac ako je nutné pri úlohe matky, ale predsa je potešujúce, že dcérky skonštatovali, že som ich vzor a že v dospelosti chcú byť tým, čím ja.

Práve vďaka stabilnému rodinnému zázemiu, pochopeniu, vzájomnej tolerancii je možné zosúladiť rodinné a pracovné povinnosti. Bez pomoci manžela, samostatnosti dcér, podpory a lásky mojich najbližších by som prácu nevykonávala s takou radosťou a entuziazmom. Dcérky sa aktívne venujú westernovému jazdectvu, preto voľný čas trávime spolu v prostredí koní – na ranči v Nitre okolo našej kobylky Coffe de Wald. Pobyt v prírode so zvieratkami, šport a wellness predstavujú naše spoločné rodinné aktivity, ktoré prispievajú k pocitu dobrého rodinného zázemia a šťastia.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: Ivona Orešková (Slovenka roka) a z archívu doc. Adriany Kolesárovej 

 

V kategórii Veda a výskum ankety Slovenka roka 2017 boli okrem doc. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD., nominované: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH a doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., s ktorými tiež prinesieme rozhovory.

Hlasovať môžete do 2. júna 2017 na http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky