Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj baktérie vo vodných nádržiach majú svoje štyri ročné obdobia

VEDA NA DOSAH

Českí vedci dva roky podrobne monitorovali mikrobiálny život vo vodárenských nádržiach.

Baktérie a vírusy v kvapke vody. Zdroj: iStockphoto.com

Baktérie a vírusy v kvapke vody. Zdroj: iStockphoto.com

Vedci z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akadémie vied ČR vykonávali dva roky podrobný mikrobiologický monitoring v troch českých vodárenských nádržiach. Boli nimi Klíčava, Žlutice a Římov.

Zisťovali, ako sa počas roka mení zloženie a množstvo baktérií vo vode. Na základe svojich pozorovaní navrhli doplnenie všeobecne uznávaného modelu sezónnej periodicity planktónu (PEG model) o charakteristické cykly vývoja baktérií.

Čo je to model sezónnej periodicity planktónu?

Model sezónnej periodicity planktónu, ktorý opisuje, čo sa deje pod hladinou počas roka, patrí medzi najcitovanejšie hydrobiologické práce. Model vysvetľuje sezónnu dynamiku ako opakujúci sa sled udalostí, pri ktorých jednotlivé skupiny planktónových organizmov reagujú na zmeny prostredia a zároveň sa navzájom ovplyvňujú.

PEG model vznikol takmer pred päťdesiatimi rokmi, keď neboli dostupné moderné metódy na štúdium baktérií, preto opis sezónnych zmien spoločenstiev baktérií v modeli až doposiaľ chýbal.

Na snímke: Vodné baktérie v Rímovskej nádrži v štyroch ročných dobách. Pod mikroskopom sa o žiadny veľký rozdiel nejedná, geneticky je to oveľa zaujímavejšie. Mikrofotografie buniek zafarbených DAPI urobené fluorescenčným mikroskopom Olympus BX50 pri zväčšení 100x. Mierka značí 10 um (mikrometrov). V ľavom hornom obrázku je tiež vidieť jeden bakterivórny prvok. Foto: Radka Malá a Michaela Štojdlová.

Na snímke: Vodné baktérie v nádrži Římov počas štyroch ročných období. Pod mikroskopom nevidieť žiadny veľký rozdiel, geneticky je to oveľa zaujímavejšie. Mierka značí 10 um (mikrometrov). Na ľavom hornom obrázku je tiež vidieť jeden bakterivórny prvok. Foto: Radka Malá a Michaela Štojdlová.

Aj baktérie majú svoje štyri sezóny

Tím hydrobiológov pod vedením Hongjae Parka sa rozhodol chýbajúce údaje o sezónnych cykloch baktérií doplniť. Pomocou moderných metód analýzy krátkych sekvencií ribozomálnej DNA odborníci zistili, že spoločenstvá baktérií s odlišnými ekologickými nárokmi sa v priebehu roka striedajú a možno odlíšiť štyri charakteristické fázy:

  1. V jarnom období prevládajú rýchlo rastúce oportunistické typy naviazané na rozvoj fytoplanktónu.
  2. Fáza čistej vody s nízkym obsahom živín (najmä dusíka a fosforu), keď prevažujú drobné baktérie prispôsobené nedostatku organických látok vo vode.
  3. V letnom období sa rozmnožia baktérie, ktoré sprevádzajú letný rozvoj fytoplanktónu, často s výskytom vodných kvetov siníc.
  4. Na jeseň a v zime prevládajú baktérie, ktoré rozkladajú organickú hmotu nahromadenú vo vode.

Ako pomáhajú baktérie vode?

Baktérie patria medzi kľúčové mikroorganizmy, ich aktivitou sa z rozpustených látok stávajú častice, ktoré sú ďalej využité v potravinovom reťazci drobnými prvokmi, nálevníkmi alebo zooplanktónom (vírniky, perloočká).

Tomuto procesu sa zjednodušene hovorí samočistenie vody, ktoré robí vodu priehľadnejšou a vo vodárenských nádržiach uľahčuje výrobu pitnej vody. Štúdia českých vedcov pomohla zistiť dynamiku bakterioplanktónu a ukázala opakujúce sa trendy v jeho zložení.

Zdroj: AV ČR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky