Výzva /

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2020)


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2020, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, rezortných výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

Hlavným cieľom súťaže je

 • oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,
 • motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie
 • zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Do súťaže je možné nominovať:

 • technológie a inovácie
  Originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
 • pôvodcov/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy
  Osobu (pôvodcu/pôvodkyňu) alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
 • počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku
  Počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

Nominácie prijímame do 15. 9. 2020. Nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB). Štatút súťaže a informácie o doterajších víťazoch sa nachádzajú na portáli NPTT.

Upozornenie: Do súťaže je možné zaradiť len také nominácie, ktoré budú doručené s udeleným písomným súhlasom  so spracúvaním osobných údajov nominovaných (scan), ktorý je je neoddeliteľnou súčasťou formulára nominácie.

Ceny budú odovzdané počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2020 začiatkom októbra 2020.

Stránka podujatia