Súťaž /

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2019, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, rezortných výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

Hlavným cieľom súťaže je

 • oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,
 • motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie
 • zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Do súťaže je možné nominovať:

 • technológie a inovácie
  Originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
 • pôvodcov/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy
  Osobu (pôvodcu/pôvodkyňu) alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
 • počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku
  Počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

Nominácie sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, najneskôr do 15. septembra 2019 a to prostredníctvom určeného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.nptt.sk, alebo v príslušnom CTT.

Ceny budú odovzdané počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 začiatkom októbra 2019.

Videozáznamy z konferencií „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“ z predchádzajúcich rokov, kedy je „Cena“ udeľovaná.

Stránka podujatia