Výzva / celé Slovensko

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný príspevok na podporu výskumu a vývoja

Ilustračný obrázok. Fyzikálne merania opäť ukázali, že častica zvaná mión sa nespráva tak, ako prepovedá štandardný model. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Podporené budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ako aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 700 000 EUR, čo vrátane spolufinancovania so štátneho rozpočtu predstavuje nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške minimálne 10 830 000 EUR v závislosti od intenzity financovania NFP  95 – 100%, pričom minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 1 000 000 – 6 000 000 EUR.

Oprávnení žiadatelia

  • Prijímatelia projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v rámci operačného programu Výskum a vývoj (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08- RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO).
  • V prípade Slovenskej akadémie vied (SAV) sú oprávnenými žiadateľmi aj ústav SAV, ktorý sa podieľal na realizácií projektov prijímateľa SAV v rámci uvedených výziev.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Bratislavský samosprávny kraj, s možnosťou uplatnenia čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Termíny

Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve, najneskôr však dňa 31. marca 2022, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 22. január 2022

Termín uzavretia druhého (posledného) hodnotiaceho kola: 31. marec 2022

Viac info

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/