Výzva / celé Slovensko

Študujem doma. Slovensko ma odmení – štipendium

Plagát: Študujem doma. Slovensko ma odmení

Toto podujatie už prebehlo.

Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje  študentov zostať študovať na Slovensku. Štipendiá v sume 300 eur mesačne budú vyplácať úspešným študentom vysoké školy po uzavretí zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štipendium bude vyplácané za mesiace september až jún. Študenti majú nárok na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Termín na podávanie žiadostí je do 20. júla 2023. Podať žiadosť môžete pomocou portálu https://stipendia.portalvs.sk/.

Kto môže získať štipendium

Štipendium v celkovej výške 9 000 eur môže získať študent, ktorý v roku 2023 ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou udelenia štipendia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2023/2024.

V roku 2023 získa štipendium spolu 1 550 študentov. V tomto roku sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest),
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest).

Viac info

https://www.minedu.sk/do-20-jula-si-mozu-maturanti-podat-ziadost-o-stipendium-studujem-doma-slovensko-ma-odmeni/

https://stipendia.portalvs.sk/