Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súčasné obrazy socializmu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /romaniamissions/

O zachytenie aktuálnych spomienok pamätníkov na ich každodenný život v období socializmu na Slovensku sa snaží projekt Súčasné obrazy socializmu, a to metódou oral history. Hlavnou riešiteľkou je PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Ako vysvetlila, projekt predstavuje systematický základný a do veľkej miery aj záchranný (vzhľadom na vek respondentov) kvalitatívny výskum zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska. „Formou hĺbkových, opakovaných rozhovorov sa bádatelia a bádateľky sústreďujú na získanie biografických naratívov (životopisných rozprávaní) o živote partnerov a partneriek vo výskume v období socializmu na Slovensku.“ Podotkla, že dôležitosť metódy oral history pre vedecký výskum nie je vo faktografickej vierohodnosti získaných informácií, ale v spôsoboch, ako je v nich minulosť zobrazovaná. „Náš projekt je zameraný na zber dát, ktoré ukážu, aké obrazy/reprezentácie každodenného života v období socializmu sú komunikované dnes v spomienkach pamätníkov a ako fakt, že žili v socializme ovplyvňuje ich súčasné postoje a hodnoty.“

Odborníčka pokračuje, že na Slovensku doterajší výskum obdobia socializmu priniesol síce výstupy v rámci jednotlivých vedeckých disciplín, tie však spracovávali len parciálne témy. „Poznatky o každodennom živote v období socializmu na Slovensku ostávajú stále útržkovité. Systematický výskum ´dedičstva socializmu´, teda aktuálnych spomienok na toto obdobie v pamäti jeho účastníkov, absentuje úplne. V našom projekte máme ambíciu riešiť tento významný vedecký problém prostredníctvom jednotnej metódy oral history (ústne histórie, malé dejiny). Je to kvalitatívna metóda založená na získavaní biografických naratívov, resp. rozhovorov, zameraných na konkrétne historické obdobie, či procesy a javy. V európskom, resp. celosvetovom kontexte sa touto metódou skúmajú aj totalitné systémy z perspektívy jednotlivca, jeho individuálne spomínanie na život počas vlády autoritárskeho či totalitného režimu.“

Konkrétne obdobie, ktorého sa tento výskum týka, je vymedzené rokmi 1960 – 1989. Výskumnú vzorku tvoria ľudia, ktorí toto obdobie prežili ako dospelí. „Zaujímajú nás ich spomienky na život v rodine, na prácu, aj trávenie voľného času v tomto historickom období. Pracovné vymedzenie rokmi 1960 – 1989 kopíruje dva medzníky tzv. veľkej histórie: 11. júla 1960 bola prijatá nová Ústava Československej socialistickej republiky (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.), ktorá v prehlásení konštatuje, že v Československu bolo dobudované socialistické zriadenie. Druhú časovú hranicu predstavuje koniec vlády Komunistickej strany Československa ako vedúcej a jedinej politickej strany v spoločnosti. Toto vyjadruje ústavný zákon č. 135/1989 Zb. o zrušení vedúcej úlohy Komunistickej strany Česko – Slovenska, zakotvenej v čl. 4 Ústavy ČSSR z roku 1960,“ približuje PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Ilustračné foto: Pixabay.com /Chefchen/

V priebehu výskumu bude realizačný tím zaujímať, nakoľko sú medzníky „veľkej histórie“ relevantné pri konštruovaní mikro-histórie, životných príbehov respondentov, ako ich budú reflektovať vo svojich spomienkach. Zároveň bude výskumníkov zaujímať aj to, ako hodnotia vo svojich spomienkach svoje vlastné „dedičstvo socializmu“  –  či a ako ich skúsenosť zo života v socializme ovplyvňuje v súčasnosti.

Momentálne sú vo fáze výskumnej – členky a členovia výskumného tímu (reprezentujú ÚESA SAV, Univerzitu Komenského v Bratislave, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) realizujú rozhovory s partnermi a partnerkami vo výskume. Rozhovory sa nahrávajú na audiozáznam a vybraté rozhovory budú nakrúcané aj na videozáznam. „Doteraz sme zrealizovali do 50 rozhovorov. Tie sa následne prepisujú a budeme ich analyzovať a interpretovať. Zistenia z výskumu plánujeme zverejňovať na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí a rovnako adekvátnym spôsobom sprístupňovať študentom aj laickej verejnosti,“ uviedla hlavná riešiteľka.

Naplánovanú majú spoluprácu so školami na Slovensku. Prvý krokom spolupráce s pedagógmi a študentmi v tejto novej komunikácii má byť súťaž pre žiakov a študentov (od ročníkov druhého stupňa základných škôl až po maturantov).    

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. približuje: „Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky (28. 10. 1918) sme vyhlásili súťaž s názvom Fotografia s príbehom. Úlohou účastníkov súťaže je preskúmať rodinné fotoalbumy, vybrať fotografiu z obdobia socializmu, ktorá zachytáva zaujímavú situáciu, resp. viaže sa k nej príbeh, ktorý sa v rodine rozpráva. Kópiu/sken fotografie spolu s krátkym príbehom budú môcť žiaci a študenti zasielať do 17. 11. 2019 na emailovú adresu fotografiespribehom@savba.sk. Tento dátum je na Slovensku štátnym sviatkom, pripomíname si ho ako Deň boja za slobodu a demokraciu a v tomto roku si pripomenieme už 30. výročie pádu komunistického režimu v našej krajine. Keďže ide o našu spoločnú minulosť s obyvateľmi dnešnej Českej republiky, rozhodli sme sa vyhlásiť túto súťaž spoločne s kolegami z Etnologického ústavu AV ČR.“

Výsledkom projektu by mali byť na audio- či videozáznam zachytené biografické príbehy, prinášajúce subjektívne skúseností ľudí, ktorí žili svoj „dospelý“ život od 60. rokov minulého storočia – teda v období, keď na Slovensku (v rámci Československej socialistickej republiky) vládol komunistický režim. „Náš výskum by mal priniesť poznatky a informácie o rozličných životných stratégiách a spôsoboch života jednotlivcov a skupín v rámci tohto režimu. Predpokladáme, na základe podobných výskumov v krajinách s komunistickou minulosťou, že zistenia budú dokladať, že napriek sústredenému úsiliu sa totalitnému režimu úplne nedarilo homogenizovať vzory správania a spôsob života v celej spoločnosti. Zároveň výskum prinesie poznatky o tom, akým spôsobom si pamätníci spomínajú na svoj život v období socializmu na Slovensku, ako ho hodnotia a ako sa ich hodnotiace postoje pretavujú do ich súčasného života,“ vysvetlila PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Tím má ambíciu prezentovaním výsledkov tohto projektu rozprúdiť verejnú debatu v spoločnosti o našej socialistickej minulosti a zároveň ich chce vo vhodnej forme poskytnúť pedagógom a žiakom základných, resp. stredných škôl.

 

Odborný garant textu: Monika Vrzgulová, ÚESA SAV Bratislava

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /romaniamissions; Chefchen/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky