Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti riešili sadovnícko-architektonický návrh parku v Nitre

VEDA NA DOSAH

vizualizácia návrhu

Riešeným územím je verejný priestor nachádzajúci sa na sídlisku Klokočina v Nitre. Tento priestor je ohraničený komunikáciami a bytovou zástavbou a prevažnú časť územia tvorí trávnatá plocha. Nachádzajú sa tu aj parkoviská, spevnené plochy, chodníky a amfiteáter. Cieľom riešenia skupiny študentov v rámci projektu Sadovnícko-architektonický návrh parku na Mikovíniho ulici v Nitre je zrevitalizovať túto plochu tak, aby plnila rekreačnú, ale aj reprezentačnú funkciu. Projekt spracovali v rámci predmetu Ateliéry tvorby verejnej zelene.

Pri tvorbe návrhu sa študenti zamerali na vytvorenie príjemného priestoru pre všetky vekové kategórie, pretože v bezprostrednom okolí riešeného územia sa nachádzajú obytné panelové domy, v ktorých bývajú ľudia rôznej vekovej skupiny. „Pre tých najmenších sú navrhnuté hracie prvky, ako napríklad lezecká sieť, pre športových nadšencov rôzneho veku sa tu nachádza basketbalové ihrisko a street workout ihrisko, ktoré je v dnešnej dobe stále populárnejším a žiadanejším prvkom na sídliskách. Pre tých najstarších alebo pre každého, kto má záujem ísť relaxovať na čerstvý vzduch, sú navrhnuté terasy s lavičkami. Tieto sú doplnené kvetinovými záhonmi, trávami a stromami, na vytvorenie príjemného posedenia v tieni. Celá plocha je doplnená o mobiliár (lavičky, smetné koše, osvetlenie) a nové chodníky,“ uvádzajú v popise svojho projektu autori, menovite Bc. Natália Tináková, Bc. Alexandra Mészárosová, Bc. Marek Silný, Bc. Juraj Macánek a tiež Bc. Lenka Cmárová, Bc. Marek Hus, Bc. Pavol Tóth, Bc. Ondrej Zajac (I. ročník, inžiniersky stupeň štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Záhradná a krajinná architektúra). Vyučujúcim bola Ing. Mária Bihuňová PhD.  

Autori ďalej navrhujú existujúcu spevnenú plochu pri schodoch rozšíriť a zároveň pozmeniť jej tvar na hranatý. Na spevnenej ploche má byť nová pergola s popínavými rastlinami. „Táto spevnená plocha má predĺžené pokračovanie aj na ľavú stranu za chodník, kde je pri pergole navrhnuté miesto na sedenie. Pôvodné schody sú ponechané a doplnené o šikmé pokračovanie s prvkami kociek. Nad schodmi sa nachádza ďalšia spevnená plocha, ktorá sa v súčasnosti využíva ako parkovisko. Našim cieľom bolo zmenšiť plochu parkovania, preto sme navrhli zelený pás, ktorý nedovolí autám parkovať v tesnej blízkosti schodov.“

vizualizácia návrhu

Poštové smerové číslo 949 11 sídliska Klokočina upresňuje lokalizáciu riešeného územia v rámci mesta Nitra a priamo súvisí s obyvateľmi sídliska, preto bolo zakomponované v priestore a použité ako hlavný znak priestoru.

Aj myšlienka návrhu vychádza z názvu ulice, s ktorou susedí riešené územie – Mikovíniho ulica. „Rozhodli sme sa túto významnú osobnosť – Samuela Mikovíniho sprítomniť a priblížiť ľudom. Zamerali sme sa na matematickú činnosti Samuela Mikovíniho a vychádzali sme z geometrických tvarov, a to najmä trojuholníka, ktorý bol skladaný aj do obdĺžnikov, kosoštvorcov a pod. Trojuholníky (malé aj veľké) a ich skladanie sú použité jednak pri členení priestoru, ale tento motív ďalej pokračuje aj v dlažbe a ďalších detailoch. Najvýraznejšie je ich pôsobenie v centrálnej časti, kde sa nachádza priestor na stretávanie sa ľudí a organizovanie rôznych akcií,“ približujú autori projektu.

Popisujú, že smerom ďalej od centrálnej plochy tento motív mierne ustupuje, ale nachádzajú sa tu ďalšie prvky pripomínajúce jeho činnosť (príp. život). Takými sú napríklad prvky street work out-ového ihriska pre dospelých, na ktorých sú vyznačené merné jednotky dĺžky rôznych krajín, ďalej sú to prvky pre deti na hranie inšpirované jeho činnosťou astronóma, kde jednotlivé hracie prvky v tvare kruhu majú reprezentovať 8 planét. „Nenápadným a nenásilným spôsobom sú ľuďom podávané aj základné informácie o jeho živote, ktoré sú vryté do dlažby hlavného chodníka. Najvýraznejším prvkom reprezentujúcim celú myšlienku je panel s Mikovíniho siluetou a podpisom, umiestnený na trojuholníkovej ploche, vedľa ktorej je v dlažbe umiestnená historická mapa okolia Nitry, čo reprezentuje jeho kartografickú činnosť. Plocha je tiež doplnená mobiliárom a trvalkovou výsadbou a vytvára malé námestíčko, pamätník Samuela Mikovíniho. V chodníku, v dlažbe sú vložené betónové bloky obdĺžnikového tvaru pre zvýšenie dynamiky. Na niektorých z týchto blokov sú vyryté informácie o Samuelovi Mikovínym,“ dodali študenti.

návrh sídliska Kloločina

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Ing. Denisa Halajová, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky