Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí podnikatelia môžu expandovať globálne vďaka novej podpore

VEDA NA DOSAH

Zapojiť sa môžu projekty zamerané na výskum a vývoj.

Biznismen prerátava údaje z grafu. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská republika pristúpila podpisom Dohody o grante a Dohody o konzorciu k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Uvedené partnerstvo pre Slovensko predstavuje nielen pomoc inovatívnym malým a stredným podnikom rásť a expandovať na nové trhy, ale taktiež možnosť nadviazať spoluprácu na globálnej úrovni.

Kto sa môže zapojiť?

Do projektov sa môžu zapojiť všetky podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Finančné prostriedky môžu použiť na zabezpečenie činností, ktoré priamo súvisia s projektom. Konkrétne ide napríklad o výskumné a vývojové činnosti, demonštračné činnosti, školenia a kurzy, organizačné a administratívne zabezpečenie a pod.

„Európskym partnerstvom pre inovatívne MSP sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský podnikateľský sektor, ktorý sa bude môcť začať naplno presadzovať na medzinárodnom trhu. Expanzia slovenských firiem do sveta je dôležitá nielen pre ekonomiku, ale aj z pohľadu udržania šikovných ľudí na Slovensku,“ hovorí Ľudovít Paulis, štátny tajomník na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

Spolupráce

Európske partnerstvo pre inovatívne MSP funguje na základe spolupráce dvoch alebo viacerých medzinárodných partnerov, pričom najmenej jeden z nich je MSP, ktorý pôsobí v oblasti výskumu a inovácií a ten je zároveň lídrom výskumného konzorcia. Cieľom partnerstva je podpora inovatívnych MSP pri vývoji produktov, procesov a služieb prostredníctvom financovania cezhraničných projektov.

Ťažiskovou grantovou schémou v rámci tohto partnerstva bude program EUROSTARS3, ktorý vychádza z predchádzajúceho programu EUROSTARS2. Tento program bude garantom posilnenia pomoci MSP pri zavedení inovácií do podnikovej praxe.

V porovnaní s predchádzajúcim programom EUROSTARS2 je najdôležitejším prínosom partnerstva najmä podporná schéma Innowwide, ktorá umožní získať dodatočné finančné prostriedky na uskutočnenie technických, obchodných, právnych a sociálno-ekonomických aspektov realizovateľnosti podnikateľského zámeru, ako je napríklad uvedenie produktu na medzinárodný trh.

„Program EUROSTARS3 bude najväčším programom financovania v európskom inovačnom prostredí pre medzinárodnú výskumnú a inovačnú spoluprácu malých a stredných podnikov, realizovaný v partnerstve 36 krajín,“ uvádza Martin Šponiar, riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja MŠVVaŠ SR.

Benefity Európskeho partnerstva pre inovatívne MSP:

  • rast inovatívnych malých a stredných podnikov na Slovensku,
  • príležitosť pre MSP stať sa súčasťou globálnych hodnotových reťazcov a nových trhov,
  • možnosť nadviazania globálnej spolupráce,
  • výraznejšie presadenie slovenských MSP na medzinárodnom trhu,
  • rozvoj inovatívnych MSP na Slovensku,
  • podpora vedy a výskumu v podnikoch na Slovensku.

Slovenská republika je riadnym členom Iniciatívy EUREKA od roku 2000, ako aj súčasťou programov EUROSTARS naprieč ich históriou od roku 2008. Tie sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov, ktoré vykonávajú výskum a vývoj.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky