Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sadovnícka analýza diagnostického centra v Bratislave

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: sady; Pixabay.com /Hans/

Diagnostické centrum ako výchovné koedukačné zariadenie s nepretržitou starostlivosťou pre deti od troch do pätnásť rokov poskytuje deťom diagnostickú, psychoterapeutickú, psychologickú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. A práve v jednom z nich sa realizuje záhradná terapia.

„Záhradnú terapiu definuje American Horticultural Therapy Association ako proces, ktorý vďaka zužitkovaniu rastlinstva a využitia činnosti v záhrade docieli zlepšovanie sociálneho, edukačného, psychologického a fyzického vyrovnania osôb ich duše, mysle a tela. Areál riešeného Diagnostického centra pre deti sídli na Slovinskej ulici v mestskej časti Ružinov v Bratislave s celkovou výmerou 11 834 m2. Je určený na prevádzku Diagnostického centra a Predškolského zariadenia,“ uvádzajú autori projektu Sadovnícka analýza diagnostického centra v Bratislave (The Landscape Analisis of Diagnostic Center in Bratislava) Dominika Frantová & Ing. Mária Bihuňová, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre.

Z južnej a východnej strany ho podľa nich ohraničuje bytová zástavba, zo severozápadu frekventovaná Rožňavská ulica. V rámci bakalárskej práce bola vykonaná podrobná analýza územia. Realizátorky projektu vypracovali analýzu širších vzťahov, urbanistickú a dopravnú analýzu, analýzu súčasného stavu a vybavenia územia, vrátane inžinierskych sietí. „Inventarizácia drevín bola spracovaná v roku 2016 a obsahovala nasledovné hodnotené parametre a kritériá: určenie druhu dreviny (latinský názov), obvod kmeňa vo výške 1,3 m [cm], výška dreviny [m], priemer koruny [m], zdravotný stav dreviny, poškodenie dreviny a návrh ošetrenia podľa Juhásovej, určenie sadovníckej hodnoty podľa Machovca a vekové štádium dreviny Šimeka.“

Následne bola určená základná spoločenská hodnota, priradené príslušné prirážkové indexy a vypočítaná upravená spoločenská hodnota. „Na základe terénneho prieskumu a následného tabuľkového a grafického spracovania meraní môžeme konštatovať, že zastúpenie listnatých drevín tvorí 39,7 % a ihličnatých drevín 60,3 % (najväčšie zastúpenie má Thuja occidentalis L. (37,6 %), Picea abies L. (18,3 %), Thuja plicata D.Don ex Lamb. (17,2 %), Picea omorika Purk. (2,2 %), Juniperus chinensis L. (1,1 %). Z listnatých drevín boli zastúpené nasledovné druhy: Tilia cordata Mill. (7,4 %), Catalpa bignonioides Walter. (3,7 %), Salix alba ´Tristis´ (1,9 %), Betula pendula Roth. (18,5 %), Malus pumila Mill. (7,4 %), Pyrus communis L.(3,7 %), Acer negundo L. (24,1 %), Aesculus hippocastanum L. (9,3 %), Fagus sylvatica L. (1,9 %), Acer platanoides L.(9,3 %), Prunus cerasus L. (1,9 %), Juglans regia L. (1,9 %). Kry sú zastúpené v piatich druhoch s najväčším zastúpením bazy Sambucus nigra L. (42,9 %), následne Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris´ (23,8 %), Cornus sanguinea L. (14,3 %), Juniperus chinensis´Old Golg´ (7,1 %), Ligustrum vulgare L. (4,8 %). V riešenom území majú najväčšie zastúpenie dreviny so sadovníckou hodnotou 3 a to až v 80,6 %. Sadovnícka hodnota 5 nebola určená pri žiadnej drevine, sadovnícku hodnotu 4 malo 0,6 %. Sadovnícku hodnotu 2 a 1 len 18,8 % z celkového počtu inventarizovaných drevín.“  

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Dominika Frantová (SR) – Ing. Mária Bihuňová, PhD. (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Hans/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky