Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revitalizácia priekopy okolo kláštora v obci Bzovík

VEDA NA DOSAH

panoráma pbce Bzovík

Kompletnú analýzu priestoru opevneného kláštora v obci Bzovík so zameraním na historickú priekopu okolo opevnenia kláštora rieši práca Revitalizácia priekopy okolo kláštora v obci Bzovík (Revitalisation of a moat around the monastery in the village Bzovik) od autorov Daniel Veróny a Ing. Attila Tóth, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre.

Návrh využíva nástroje zelenej infraštruktúry a zameriava sa na udržateľný manažment zrážkovej vody. „Jednou z možností využitia zelenej infraštruktúry je uplatnenie prírodných zelených systémov na manažment zrážkovej vody. Environmental Protection Agency (EPA) definovala tento vzťah ako použitie prirodzených hydrologických vlastností na manažment zrážkovej vody a poskytovanie ekologických a spoločenských benefitov. Vo svojej podstate umožňuje zelená infraštruktúra elimináciu časti zrážkovej vody a tým aj odbremenenie kanalizačného systému,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Pomocou udržateľného manažmentu zrážkovej vody je podľa nich možné znížiť povrchový odtok dažďovej vody jej využitím, a to čo najbližšie k jej zdroju, v ideálnom prípade na mieste jej dopadu. „V tomto prípade nedochádza k zhromažďovaniu a vypúšťaniu dažďovej vody do verejnej kanalizácie, ale k zníženiu povrchového odtoku pomocou rôznych typov zelenej infraštruktúry a tým aj k zvýšeniu infiltrácie a evaporácie. Táto koncepcia má za cieľ priviesť vodu späť do sídiel a obnoviť prirodzený kolobeh vody.“

Riešený priestor je situovaný v južnej nezastavanej časti obce Bzovík na miernej vyvýšenine. Kláštor s priekopou obklopujú lúky, pasienky a orná pôda. V rámci bakalárskej práce bola vykonaná podrobná analýza územia. Bola vypracovaná analýza širších vzťahov, analýza súčasného stavu, funkčno-priestorová, historická, dopravná, vegetačná a kompozičná analýza. „Skutočnosť, že opevnený kláštor patrí medzi najstaršie architektonické pamiatky na Slovensku a je vyhľadávaným objektom turistov, predurčuje jeho potenciál na vytvorenie atraktívneho priestoru pre ľudí,“ tvrdia autori práce.

Hlavnou myšlienkou a cieľom návrhu je prepojenie histórie so súčasnosťou vytvorením miesta na oddych a načerpanie pozitívnej energie. „Bude to miesto, kde sa človek prenesie späť v čase. Návrh uplatňuje princípy zelenej infraštruktúry zachytením a zužitkovaním zrážkovej vody v revitalizovanej priekope. Celkový koncept návrhu nadväzuje na súčasné trendy manažmentu zrážkovej vody vo svete. Inšpirovaný je pozitívnymi a úspešnými príkladmi zo zahraničia. Stavia na skutočnosti, že v minulosti bola priekopa vyplnená vodou a aj v súčasnosti sa po zrážkach udržiava voda v priekope niekoľko dní,“ doplnili ešte realizátori projektu. 

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Daniel Veróny (SR) – Ing. Attila Tóth, PhD. (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

http://www.obecbzovik.sk/index.php?stranka=suhrnne_stvrtrocne_spravy

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky