Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výzva na podporu aktivít lesnej pedagogiky zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2022 je otvorená

VEDA NA DOSAH

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pri tejto príležitosti ponúka možnosť spolupráce.

Na foto: Deti a učitelia v lese. Zdroj: NLC - ÚLPV Zvolen

Ilustračné foto. Zdroj: NLC - ÚLPV Zvolen

Ideou je napĺňanie cieľov plánovaných aktivít v rámci projektov financovaných zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2022. Oblasť spolupráce sa týka realizácie aktivít lesnej pedagogiky, obsahovej tvorby náučných chodníkov, vzdelávacích záhrad alebo ponuky odborných publikácií a pracovných listov s témou environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

V roku 2022 otvoril Environmentálny fond výzvu na realizáciu aktivít 4. ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu. Jej zámerom je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

V rámci výzvy je možné podať žiadosť na realizáciu aktivít zameraných na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v troch činnostiach:

  • odpady a prechod na obehové hospodárstvo,
  • zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy,
  • podpora a ochrana biodiverzity.

Národné lesnícke centrum ako koordinátor aktivít lesnej pedagogiky, ktorá je súčasťou environmentálnej výchovy na Slovensku, ponúka možnosť spolupráce žiadateľom o podporu v pripravovaných projektoch financovaných Zeleným vzdelávacím fondom 2022. V rámci výzvy môžu byť podporené projekty pre realizáciu priamo v lese, v najrozmanitejšej živej učebni alebo zriadením vonkajších vzdelávacích učební a kútikov inšpirovaných lesom, kde sa môžu konať plánované aktivity lesnej pedagogiky s lesnými pedagógmi.

V rámci tohtoročnej výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu môžu o podporu žiadať:

  • občianske združenia,
  • záujmové združenia právnických osôb,
  • nadácie a neziskové organizácie, ktoré majú vo svojich štatútoch, zakladacích alebo zriaďovacích listinách uvedený environmentálny účel ako jeden z účelov (cieľov činností) daného subjektu,
  • školy a školské zariadenia zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom.

Na podporu je vyčlenených 155 000 eur, pričom žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť v rámci akejkoľvek z oblastí a výzvy na dané činnosti nie je možné vzájomne kombinovať.

Maximálna výška žiadanej dotácie na jeden projekt je 5 000 eur s dodržaním podmienky minimálne 5-percentného spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa.

Viac informácií: www.zelenyvzdelavacifond.sk

Zdroj: TS NLC vo Zvolene
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky