Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Technická univerzita vo Zvolene prichádza so sériou dní otvorených dverí

VEDA NA DOSAH

Návštevníci sa môžu dozvedieť viac o ponúkaných študijných programoch či možnostiach mimoškolských aktivít.

Technická univerzita vo Zvolene. Zdroj: TU vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene. Zdroj: TU vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene pozýva záujemcov o štúdium i širokú verejnosť na sériu dní otvorených dverí jej štyroch fakúlt. Návštevníci univerzity budú môcť nahliadnuť nielen do jej priestorov, ale aj sa dozvedieť viac o ponúkaných študijných programoch či možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života.

Jedinečný profil Drevárskej fakulty

Ako prvé sa už v stredu 25. januára 2023 predstavia potenciálnym študentom Drevárska fakulta a Fakulta ekológie a environmentalistiky. Drevárska fakulta je jedinečná svojím profilom, keďže okrem tradičného štúdia v odbore drevárstvo ponúka i také študijné programy, ako sú protipožiarna ochrana a bezpečnosť, ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj dizajn nábytku a interiéru. Drevárska fakulta ponúkne návštevu špecializovaných laboratórií a vývojových dielní, prezentáciu ateliérových prác študentov i ukážky drevoobrábacieho CNC stroja. Viac informácií sa dozviete na https://df.tuzvo.sk/.

Tri študijné programy na Fakulte ekológie a environmentalistiky

Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium v troch ponúkaných študijných programoch, ktorými sú ochrana a využívanie krajiny, ekológia a ochrana biodiverzity a forenzná a kriminalistická environmentalistika, predstaví okrem iného i analyzátor ultrajemných prachových častíc či digitálny mikroskop s laserovým analyzátorom kovov. Nemenej zaujímavou bude tiež prehliadka prvkov zelenej infraštruktúry v okolí univerzity. Viac informácií nájdete na https://fee.tuzvo.sk/.

Prehliadka zmodernizovaných laboratórií Lesníckej fakulty

Výnimočné postavenie medzi našimi vysokými školami má aj Lesnícka fakulta, ktorej deň otvorených dverí sa bude konať v pondelok 30. januára 2023. Tá ako jediná na Slovensku ponúka širokú paletu študijných programov v študijnom odbore lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri, ekológie lesa či geoinformačných technológií. Program dňa otvorených dverí ponúkne okrem iného exkurziu do vynoveného fakultného zariadenia 3D CAVE, prehliadku zmodernizovaných laboratórií, ťažbového trenažéra Komatsu, ako aj prezentáciu možností prepojenia štúdia s praxou vo Vysokoškolskom lesníckom podniku vo Zvolene. Viac informácií si dočítate na https://lf.tuzvo.sk/.

Navštívte aj najmladšiu fakultu

Najmladšou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene je Fakulta techniky. Jej deň otvorených dverí príde na rad v utorok 7. februára 2023. Pre záujemcov o štúdium v študijnom programe výrobná technika bude pripravená prezentácia špecifických pracovísk, prístrojov a zariadení fakulty. Návštevníci uvidia súboj robotov, metalografické laboratórium, elektrický traktor a do budúcnosti ich zavedie digitálna továreň. Viac informácií získate na https://ft.tuzvo.sk/.

Pre úplnosť uvádzame, že Technická univerzita ponúka aj štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami. Viac informácií nájdete na https://www.tuzvo.sk/sk/univerzitne-studijne-programy.

„Práve v ňom sa odráža naša zodpovednosť za budúce generácie, pre ktoré nastavujeme štandardy udržateľného rozvoja spoločnosti so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment,“ uviedol na záver rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Technickej univerzite vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. V súčasnosti má štyri fakulty. Sú nimi:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.

Zdroj: Tlačová správa TU vo Zvolene
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky