Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marta Bačíková je nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

Mgr. Marta Bačíková

Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave. Už devätnásť rokov stojí na čele školy, ktorá sa pod jej vedením stala jednou z najúspešnejších slovenských stredných odborných škôl. Ako prvá na Slovensku zaviedla bilingválne slovensko-anglické ekonomické vzdelávanie, päťkrát po sebe získala titul najlepšia stredná odborná škola Slovenska v rebríčku INEKO ako škola s excelentnými výsledkami. Jej žiaci sú úspešní v mnohých predmetových súťažiach v rámci Slovenska aj Európy. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Marta Bačíková pochádza z Trnavy. V rokoch 1979 až 1984 študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – chémia. Jej prvým pracoviskom bolo Gymnázium v Modre. V roku 1986 prešla na Obchodnú akadémiu v Trnave, kde pracovala najprv ako učiteľka matematiky, chémie a tovaroznalectva a od roku1999 do dnešných dní je na pozícii riaditeľky školy. Napriek prírodovednému zameraniu sa intenzívne venuje bilingválnemu vzdelávaniu odborných ekonomických predmetov.

Obchodná akadémia v Trnave bola prvou školou, ktorá implementovala odborné vzdelávanie v anglickom aj v nemeckom jazyku. Na základe jej poznatkov a skúseností sa bilingválne odborné vzdelávanie rozšírilo po celom Slovensku. Spolupracovala so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na kartách kvalifikácií a povolaní, podieľala sa na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu a na jeho inováciách. Je členkou Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment, viceprezidentkou Asociácie stredných odborných škôl Slovenska. Organizuje pravidelné celoslovenské stretnutia riaditeľov, pripomienkuje školskú legislatívu, pracuje v komisiách ministerstva školstva, ktoré sa zaoberajú hodnotením projektov, financovaním a kvalitou odborného školstva. Spolupracuje so zamestnávateľmi na obsahu vzdelávania a profile absolventa.

Mgr. Marta Bačíková, nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Marta Bačíková, nominovaná na Slovenku roka 2018

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pani riaditeľka, čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

M. BAČÍKOVÁ: Nominácia ma prekvapila, lebo som mala pocit, že nerobím niečo výnimočné i napriek tomu, že ma moja práca nesmierne baví a napĺňa. Na druhej strane ma nominácia potešila, lebo si moju prácu niekto všimol. Nomináciu však nevnímam len ako moje ocenenie, ale hlavne ako ocenenie celého kolektívu, ktorý vediem.

M. B.: Mohli by ste nám prezradiť, v čom tkvie úspešnosť Vašich žiakov a aj školy?

M. BAČÍKOVÁ: Poviem to trochu okľukou. Celé roky ma fascinuje kvalita, vo všetkých skutočnostiach a ukazovateľoch. Prečo jedna škola je dobrá a iná nie? Je to v učiteľoch, priestoroch, v inom obsahu učenia? Na začiatku mojej riaditeľskej vízie bolo slovné spojenie: kvalitná škola. Škola, ktorú chcú rodičia a ich deti. Ak budú deti, bude aj práca pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Ak bude práca, máme zabezpečenú existenciu a ak bude naša práca kvalitná, budeme mať z nej aj radosť.

Musíme mať dostatok žiakov, aby sme si mohli vyberať, potom si každý z nich bude vážiť, že môže byť súčasťou školy a jeho motivácia bude na našej strane. To platí aj pre učiteľov. Ale je to uzavretý kruh, lebo žiaci aj učitelia prídu, len keď sú výsledky a pozitívna klíma. Dnes sme v štádiu, že máme všetko. Kvalitného pedagóga aj kvalitného žiaka. Stačí vytvoriť podmienky, prijímať výzvy a ponúknuť príležitosti. A potom to už ide samo.

Tak prečo k nám žiaci idú? Spojenie jazykových zručností s profesiou, dôraz na kvalitu výstupov a tým uplatniteľnosť absolventa, vysoká odbornosť učiteľov podmienená neustálym vzdelávaním doma i v zahraničí, permanentné inovácie obsahu a metód, projekty, pracovné zahraničné stáže žiakov aj učiteľov, súťaže, aktivity mimo vyučovania, klíma školy naklonená úspechu, ktorý môže zažiť každý na základe svojich schopností a daností, nielen na základe hodnotenia známkou za vedomosti, európsky rozmer vzdelávania, tímová práca, učenie navzájom.

A úspechy? Sme dlhodobo najlepšou strednou odbornou školou na Slovensku, máme Európsku značku za jazyky, vypracovali sme dlhodobú stratégiu internacionalizácie školy, získali sme Chartu OVP, ktorá nám zabezpečuje stáže a vzdelávanie na päť rokov z európskych fondov, sme Ambasádorskou školu Európskeho parlamentu, spolupracujeme s partnermi v Anglicku, Francúzsku, Fínsku a Rakúsku.

Naši žiaci sa dlhodobo a vo veľkom počte zúčastňujú matematických, informatických, vedomostných, športových, environmentálnych, účtovníckych, ekonomických súťaží. Napriek tomu, že sme odborná škola a veľa času musíme venovať profesijným kompetenciám, v týchto súťažiach sme veľkým konkurentom gymnáziám a umiestňujeme sa na popredných miestach v rámci Slovenska. Pre veľký záujem žiakov musíme robiť výberové konania, lebo dopyt prevyšuje našu ponuku. Každý rok pridávame ďalšie aktivity, projekty, súťaže, čím sa rozširuje aj počet učiteľov, ktorí sú priamo zainteresovaní na úspechoch školy. 

Mgr. Marta Bačíková so stredoškolákmi

Mgr. Marta Bačíková so stredoškolákmi

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie v práci so stredoškolákmi? Ako ich motivujete k dosiahnutiu výborných výsledkov?

M. BAČÍKOVÁ: Za najdôležitejšie považujem hlboké poznanie, aká súčasná generácia mladých ľudí je. Čím sa odlišuje od tých predchádzajúcich generácií? Aké vedomosti a zručnosti už má, aké získala mimo školy a ako ich môžem využiť v mojej práci? Čo ich mám naučiť a čo naučia oni mňa. Čo musím v obsahu vzdelávania zmeniť? Musím vedieť určiť, čo potrebujú a čo je už zbytočné. Ako im to sprostredkujem? Je to úplne nový prístup oproti tomu, čo tu bolo. Vyžaduje si veľa prípravy, odvahy a osobnej angažovanosti, ale aj slobody učiteľa.

A ako motivujeme žiakov? Motivácia k učeniu musí vychádzať z každého z nich. Samozrejme sú medzi nimi aj takí, ktorí majú nízko postavené ambície, ale je veľa takých, ktorým záleží na výsledku vzdelávania, len nežiadajme od nich, aby boli všestranní. Vyzdvihujme ich silné stránky a pomáhajme im ich rozvíjať, nech si každý uvedomí svoju jedinečnú hodnotu. Dnešný mladý človek je veľmi súťaživý. Ak dáte priestor väčšej skupine žiakov a ponúknete širokú škálu aktivít, aby bolo z čoho vybrať, každý z nich si nájde to svoje. Nemusí to byť striktne len klasické učenie za katedrou. Na začiatok im súťažou spestríte vyučovanie, prerušíte jednotvárnosť. Potom motivujete malým darčekom z rodičovskej rady, niekedy je to pero, USB kľúč, zošit. Pri vyšších kolách dáme aj finančnú čiastku a nakoniec ocenenie v rámci celej školy, mesta, kraja.

M. B.: Čomu sa venujete vo voľnom čase a ako si dobíjate energiu?

M. BAČÍKOVÁ: Medzi moje záujmy patrí čítanie životopisov a literatúry faktu, sledovanie dokumentárnych filmov a rozkvitnutá voňavá záhrada. Zvyšok môjho voľného času patrí rodine. Od kedy sa nám narodili naši vnúčikovia, chcem byť stále pri nich, aby mi neušiel žiadny okamih z ich života. Dokonca aj cestovanie, ktoré patrilo medzi moje obľúbené činnosti, stratilo pre mňa zmysel. Verím, že keď moji vnuci vyrastú, vrátim sa k tejto záľube a budem cestovať a objavovať svet spolu s nimi.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sú nominované: Mgr. Marta Bačíková, PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Alena Petáková a PaedDr. Iveta Šanderová

Hlasovať za vybrané nominantky môžete už iba dnes, t. j. 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018 a z archívu Mgr. Marty Bačíkovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky