Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Iveta Šanderová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

PaedDr. Iveta Šanderová, nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktoré patrí medzi najstaršie gymnáziá na Slovensku, je zanietenou učiteľkou biológie a autorkou učebných textov z tohto predmetu. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Iveta Šanderová študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity v Prahe, pedagogický smer telesná výchova a biológia. Po skončení štúdia získala titul PaedDr. Počas svojho pedagogického pôsobenia na viacerých stredných i vysokých školách postupne učiteľsky „dozrievala“. Prešla všetkými stupňami – od učiteľky, cez odbornú asistentku, triednu učiteľku, vedúcu predmetovej komisie až po riaditeľku školy. Okrem samotného vyučovania venovala čas aj na rozvoj talentovaných žiakov. Dlhé roky pracovala ako členka Slovenskej komisie biologickej olympiády a predsedníčka Krajskej komisie biologickej olympiády v Banskej Bystrici. Úspešne viedla krúžky Červeného kríža a LPR, s ktorými sa zapájali do zaujímavých aktivít. Preferovala aktivity v prírode a v laboratóriu, čím sa snažila spojiť poznatky s reálnym využitím.

Považuje sa za akčného učiteľa, ktorý neustále hľadá metódy, ako zaujať a pritiahnúť k biológii čo najviac žiakov. Bez práce učiteľa by si nevedela seba predstaviť. Ako riaditeľka školy sa počas svojho pôsobenia snažila o modernizáciu školy nielen zabezpečením technického vybavenia, ale aj pedagogického riadenia školy. PaedDr. Iveta Šanderová zdôraznila: „Mení sa doba, podmienky, možnosti, dostupné prostriedky a to ide ruka v ruke aj s metódami vyučovania. V tomto smere máme na čom pracovať.“ 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

I. ŠANDEROVÁ: Veľké prekvapenie. Prvej informácii som ani neverila. Prácu beriem ako samozrejmosť. Tešia ma dobré výsledky žiakov, pokrok, modernizácia školy a vybavenia. Nevnímam čas a vynaložené úsilie. Pracujem systematicky a automaticky. Po prvotnom šoku beriem nomináciu ako ocenenie za všetky roky v školstve. Uvedomila som si, že to nie je len môj dobrý pocit, ale že aj druhí vnímajú a pozitívne hodnotia výsledky mojej práce. Dolialo mi to benzín do ďalšej práce a tej je na ne/šťastie v školstve viac než dosť. Priznávam, že moje nasadenie a aktivita neraz až vydesila učiteľov, ale iná už nebudem. Snažím sa pracovať s nasadením a neváham vložiť sa do nej celou svojou osobou. Učenie a škola sú jednoducho  mojou súčasťou.

PaedDr. Iveta Šanderová

PaedDr. Iveta Šanderová

M. B.: Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s obsahom Vašich projektov zameraných na podporu nadania a prácu mladých talentov?

I. ŠANDEROVÁ: Práca učiteľa nie je len o samotnom učení, ale aj aktivitách mimo neho. Aby som získala záujem žiakov, vzbudila ich zvedavosť, zapájala som sa hlavne (ako biologička) do ekologických a environmentálnych projektov. Priamo vo vyučovaní som sa snažila upozorniť, kde všade platia zákony, uplatňujú sa javy tak, aby žiaci chápali jednotu a prepojenosť prírody v každodennom živote. Bola som garantkou viacerých, aj medzinárodných projektov podporujúcich nadanie a prácu mladých talentov.

Z tých zaujímavých spomeniem medzinárodný projekt Aquawis, pomocou ktorého sa dá vyučovať ekológia na príklade tečúcich vôd. Skúsenosti z neho sme prezentovali na viacerých súťažiach a konferenciách.  Jeden z posledných medzinárodných projektov bol projekt Envitalent, ktorý ponúka široké spektrum bádateľských a vzdelávacích aktivít. Realizovala som na škole výučbu ekológie priamo v prírode a zapojili  sme sa do projektu PROLES o ekológii lesa projektom Lesní detektívi. Už počas pôsobenia na Univerzite Mateja Bela som bola spoluautorka učebných textov a priebežne som sa aktívne zúčastňovala na konferenciách o vyučovaní a problémov biologického vzdelávania. V rámci projektu EFS na gymnáziu som bola manažérkou projektu a autorkou textov učebných materiálov pre učiteľov, aj pre žiakov predmetu Biotechnológia.

M. B.: Čo sa Vám z projektov podarilo uplatniť v praxi?

I. ŠANDEROVÁ: Učím vyše 30 rokov a musím priznať, že jedna z najťažších častí učiteľstva je motivácia žiakov. Na zapojenie žiakov do rôznych projektov a súťaží je potrebné vynaložiť vždy viac a viac úsilia. Zatiaľ sa mi to darilo, ale určite to nezasiahlo celú populáciu mojich žiakov. Som si istá, že máme v mladej generácii obrovský potenciál, ktorý sa ale ťažko „rodí“. Klesá možnosť praktického štúdia, laboratórnych cvičení a žiak sa stretáva viac-menej len s teoretickými poznatkami. No verím, že som zanechala aspoň stopu v tom, ako vnímajú prírodu, že pochopili fungovanie a zákony, ktoré tu platia, že ich musíme akceptovať a ich nerešpektovanie prinesie skôr, či neskôr aj vážne dôsledky. A začať musíme vždy od seba. Verím, že pochopili, že príroda bez človeka prežije, ale človek bez prírody nie. A verím, že im bude dlho rezonovať moje motto „Milujte sa o učte sa, holúbätká!“.

Na obr. zľava: A. Petáková, I. Šanderová, M. Reháková, M. Bačíková a prof. J. Pastorek

Na obr. zľava: A. Petáková, I. Šanderová, M. Reháková, M. Bačíková a prof. J. Pastorek

M. B.: Aké talenty máte na gymnáziu? Aj talenty na biológiu?   

I. ŠANDEROVÁ: Talenty sú všade. Bez nadsádzky poviem, že každé dieťa je talent. Možnosti, ktoré má dnešná generácia im ticho závidím. No chýba mi u nich motivácia, sila, ktorá ich tlačí dopredu, snaha dozvedieť sa niečo nové, skúmať, objavovať, samovoľne, vychádzajúce z vnútra žiaka. Žijeme rýchlo a podľa mňa aj povrchne. Pravda, česť výnimkám. No v priebehu 2 – 3 rokov sa nájde minimálne jeden biologický zanietenec, ktorý vysoko prevýši úroveň gymnaziálnych vedomostí, reprezentuje školu a motivuje. Zároveň tak lieči z beznádeje aj učiteľa a motivuje ho do ďalšej práce.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

I. ŠANDEROVÁ: Povolila a osvojila som si dva až tri dopingy. Prvý celoživotný je príroda. Každodenný pobyt v lese v okolí bydliska je samozrejmosťou. Krása, samota a ticho v nej ma dobíja v každom ročnom období. Pocit jedinečnosti prírody dopĺňajú moji psy. Pozorovať život okolo, jeho vyrovnanosti a priamosti, ma donúti spomaliť a zamyslieť sa nad rýchlosťou a spôsobom fungovania pracovného a sociálneho života človeka, ľudí. Príroda je mojím kostolom. Druhým, mladším, ale najdôležitejším dopingom sú moje vnúčatá. Čistota, úprimnosť detskej duše je zrkadlom, či varovaním (?!) pre našu dospelácku spoločnosť. Ako tretí doping by som spomenula záhradu. Zároveň funguje ako výborný odbúravač adrenalínu. Najlepšie výkony dosahujem pri rýľovaní a okopávaní po príchode z práce. Teší ma sledovať vykúkanie rastlín zo zeme a ich rast. Priznávam, že mám trochu nečisté svedomie pri ich konzumácii, ale zasa – sú to zákony prírody  a overenie potravinového reťazca.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sú nominované:

Mgr. Marta Bačíková, PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Alena Petáková a PaedDr. Iveta Šanderová

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky