Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aký je prínos programu ERASMUS+?

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie a jednotlivcov v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektoreodborného vzdelávania a prípravy

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 – 2020. V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy podporuje okrem iného mobilitu do zahraničia pre široké spektrum cieľových skupín: od žiakov, študentov a dospelých učiacich sa až po učiteľov, riadiacich pracovníkov a odborných zamestnancov vzdelávacích organizácií.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pôsobí pod Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a podporuje a vykonáva program na národnej úrovni a pôsobí ako spojivo medzi Európskou komisiou a účastníckymi organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Okrem riadenia programu na národnej úrovni je jej ambíciou monitorovať a vyhodnocovať dopady podpory poskytovanej prostredníctvom programu za účelom zefektívnenia a skvalitnenia prínosu programu.

Uplatniteľnosť ľudí na trhu práce

Európska komisia vníma mobilitné projekty ako aktívne nástroje, ktoré podporujú lepšiu uplatniteľnosť ľudí na trhu práce. V dlhodobom horizonte majú mobilitné projekty ambíciu prepájať vzdelávacie inštitúcie so sférou výskumu a s podnikateľským prostredím a podporiť tak regionálny rozvoj. Program Erasmus+ si kladie za cieľ prispievať k cieľom stanoveným v strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET20201 a v stratégii Európa 2020. Menovite v záveroch Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave sa uvádza:

„Mobilita študujúcich a učiteľov a ich školiteľov by sa ako zásadný prvok celoživotného vzdelávania
a dôležitý prostriedok zvyšovania zamestnateľnosti a prispôsobivosti ľudí mala postupne rozšíriť, s cieľom urobiť zo zahraničných vzdelávacích pobytov – tak v Európe, ako aj ďalej vo svete – pravidlo, a nie výnimku.“

Mobilita prispieva k zvýšeniu kvalifikácie

Mobility učiacich sa, ale aj pedagogických a odborných pracovníkov, vedú k zvyšovaniu ich zručností a vedomostí. Inými slovami, mobility prispievajú k zvyšovaniu kvalifikácií účastníkov mobilít a k ich lepšej adaptácii na aktuálne potreby a požiadavky trhu práce. Nemenej dôležitými oblasťami, ktoré sú vyžadované nielen trhom práce, je zvyšovanie jazykových kompetencií a rozvoj tzv. mäkkých zručností (soft skills), akými sú samostatnosť či zodpovednosť.

Predložená štúdia je zameraná na zisťovanie, do akej miery podporili realizované mobility profesijný aj osobný rozvoj účastníkov, a to prostredníctvom dotazníkového prieskumu, analýzou záverečných správ (desk study) a osobnými rozhovormi. Podobná téma bola predmetom štúdie s názvom „Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní“, ktorú publikovala SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v roku 2017 a bola zameraná na mobilitu zamestnancov.

Jedným z kľúčových zistení analýzy je, že vzdelávacie mobility naplnili prvotné očakávania zamestnancov, t. j. pomohli im zlepšiť si odborné vedomosti a praktické odborné zručnosti a aplikovať nové vzdelávacie postupy a metódy výučby. Takmer všetci respondenti deklarovali mieru zlepšenia odborných vedomostí a praktických odborných zručností na úrovni výborne až dobre. Konkrétne nadobudnuté vedomosti a zručnosti však záležali od pracovného zaradenia v domovskej škole (inštitúcii). Nižšiu mieru zlepšenia alebo fakt, že zlepšenie týchto vedomostí a zručností nebolo predmetom vzdelávacej mobility, uvádzali najmä riadiaci pracovníci. 24 respondentov následne tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatnili v profesijnom odbore na 80 % – 100 %.

Graf Skúsenosti s hostiteĺskými organizáciami

Naplnenie očakávaní od mobilitných projektov

Táto štúdia je tak určená nielen tým, ktorí aktívne participujú na implementácii programu Erasmus+. Predstavuje významné informácie aj pre subjekty formujúce potreby trhu práce, najmä zamestnávateľov či personálne agentúry, ktorí hľadajú kvalifikovanú pracovnú silu. Štúdia im predstaví nielen program ako taký, ale aj pridanú hodnotu, ktorá z neho plynie vzhľadom na ich aktuálne potreby.

Záverom je možné konštatovať, že na všetkých troch úrovniach skúmania, t. j. na úrovni inštitúcií, zamestnancov aj žiakov, sa vzdelávacie mobility v rámci programu Erasmus+ pretavili do konkrétnych pozitívnych zmien.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:
Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie a jednotlivcov v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektoreodborného vzdelávania a prípravy
1. vydanie © Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Bratislava, 2019

Vedecký kaleidoskop

 
 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky