Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prelomovým programom Erasmus + už prešlo 5 miliónov európskych študentov

VEDA NA DOSAH

Štúdia: Erasmus+ Higher Education Impact Study

Podľa zistení dvoch nových nezávislých štúdií, ktoré v máji zverejnila Európska komisia, Erasmus + robí študentov úspešnejšími vo svojom osobnom a profesionálnom živote a univerzity sú inovatívnejšie.

Čo analyzovali štúdie

Rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov a zamestnancov a viac ako 500 organizácií merajú a analyzujú vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov. Výsledky ukazujú, ako tento program EÚ pomáha mladým Európanom pripraviť sa na novú digitálnu éru a prosperovať v budúcej kariére. Program Erasmus+ takisto podporuje inovačný potenciál univerzít, ich medzinárodné aktivity a schopnosť reagovať na potreby trhu práce.

Obidve rozsiahle štúdie, založené na hodnotení a s pripomienkami takmer 77 000 študentov a vysokoškolských pracovníkov a viac ako 500 organizácií, merali a analyzujú prínos programu pre jeho hlavných účastníkov. Z výsledkov je zrejmé, že vďaka programu Erasmus + sú mladí ľudia v Európe viac pripravení na novú digitálnu éru a vedia sa lepšie presadiť v budúcom pracovnom živote. Program má tiež pozitívny vplyv na vysoké školy, ktoré vďaka nemu viac inovujú, intenzívnejšie sa zapájajú do medzinárodných projektov a lepšie reagujú na potreby pracovného trhu.

Spomínané dve štúdie (štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie a štúdia o strategických partnerstvách Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách) posúdili vplyv programu na jeho dva druhy hlavných príjemcov: jednotlivcov a organizácie.

Pokiaľ ide o prvú štúdiu, bolo analyzovaných takmer 77 000 odpovedí vrátane približne 47 000 odpovedí študentov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+, 12 000 absolventov a 10 000 zamestnancov so skúsenosťami s programom Erasmus+. Výsledky druhej štúdie sú založené na odpovediach od 258 strategických partnerstiev Erasmus+ a znalostných aliancií (zastupujúcich 504 organizácií), ktoré získali finančné prostriedky v rokoch 2014 a 2016, ako aj na 26 podrobných prípadových štúdiách.

Obálka štúdie: Study on the impact of Erasmus+...

Hlavné zistenia štúdií:

Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie

Viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať. Ich skúsenosti zo zahraničia im takisto umožňujú preorientovať zameranie svojho štúdia tak, aby lepšie zodpovedalo ich ambíciám. Štúdia o vplyve v oblasti vysokoškolského vzdelávania ďalej ukázala, že 80 % absolventov sa zamestnalo do troch mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie. Deväť z desiatich absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využívajú vo svojej každodennej práci. Erasmus+ pomáha riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami so zameraním na potreby pracovného trhu, ktoré zahŕňajú tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a interdisciplinárne zručnosti.

Erasmus+ posilňuje pocit spolupatričnosti

Vyše 90 % študentov v rámci programu Erasmus+ si takisto zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite. Najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine. Zo všetkých absolventov programu Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy. 

Erasmus+ podporuje digitálnu transformáciu a sociálne začlenenie

Vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu. Využívanie nových technológií a inovatívnych metód výučby a vzdelávania prispieva k posilneniu ich medzinárodnej spolupráce a zvyšuje ich inovačný potenciál. Akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov než ostatní kolegovia, ktorí sa na mobilitách nezúčastnili – pomer je približne 60 % ku 40 %. Viac ako 80 % akademických pracovníkov uvádza, že ich skúsenosti zo zahraničia viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov. Okrem toho dve z troch zúčastnených univerzít uviedli, že projekty na úrovni EÚ prispievajú aj k zvýšeniu sociálneho začlenenia a nediskriminácii vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Mapa : Erasmus+ Higher Education Impact Study - počet účastníkov z vyslaných krajín
Zdroj: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en

Z ďalších zistení vyplýva, že absolventi programu Erasmus+ sú so svojim zamestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, ktorí neštudovali v zahraničí. Zároveň majú medzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať v zahraničí. Program Erasmus+ podporuje aj podnikanie. Jeden zo štyroch projektov spolupráce prispel k podnikateľskému vzdelávaniu a posilneniu podnikateľského ducha. Tretina projektov pomohla vytvoriť spin-off podniky a startupy.

Aký vplyv bude mať brexit na realizáciu programu Erasmus+?

Bez ohľadu na to, aký bude výsledok prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, očakáva sa, že brexit povedie k mnohým zmenám pri realizácii programu Erasmus+. Výsledok rokovaní zatiaľ nepoznáme, avšak na tejto stránke nájdete najnovšie informácie o tom, ako môže vystúpenie Veľkej Británie z EÚ ovplyvniť život organizácií a jednotlivcov.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie 

Štúdia o strategických partnerstvách vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách v rámci programu Erasmus+

Tlačová správa z 20. 5. 2019

Ďalšie informácie

Informačný prehľad

Program Erasmus+

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky