Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Šikova ekonomická reforma a Slovensko

VEDA NA DOSAH

z publikácie Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Šikova ekonomická reforma sa stala významným medzníkom, ktorý zasiahol hádam všetky súčasti spoločenského vývoja v Československu 60. rokov 20. storočia. Jej príprava i pokusy o realizáciu mali dosahy nielen na vývoj hospodárstva, no i na sféru politickú, sociálnu, a to dokonca i na riešenie slovensko-českého vzťahu. Otázka rozvíjania a realizovania Šikovej ekonomickej reformy bola na programe dňa i v prelomovom roku 1968, hlavne potom, ako sa v priebehu roka 1967 ukázalo, že budúcnosť reformy je priamo spojená s demokratizáciou či s podstatnými zmenami celého politického systému spoločnosti.

Najnovšiu publikáciu s názvom Šikova ekonomická reforma a Slovensko od PhDr. Miroslava Londáka, DrSc., ktorý je pracovníkom Historického ústavu SAV, vám ponúkame ako tip na marec – mesiac knihy. Autor vysvetľuje, že na pôde Historického ústavu sa dlhodobo venujú obdobiu 60. rokov 20. storočia. „Je to dané jednak tým, že etapa povojnových dejín Slovenska, ktorú by sme mohli ohraničiť rokmi 1945 – 1960 je do značnej miery prebádaná a tak vznikla idea presunutia pozornosti na obdobie 60. rokov – to znamená tak vytýčenie témy, ako i následného výskumu v domácich a zahraničných archívoch – prvým a významným výstupom bola publikácia Londák, Miroslav, Sikora, Stanislav, Londáková, Elena. Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 – 1967. Bratislava: Veda, 2002, 390 strán.“

Odborník pokračuje, že obdobím 60. rokov sa zaoberajú nielen preto, že nebolo slovenskou historiografiou dostatočne prebádané, no je zároveň mimoriadne zaujímavé a má veľký význam z hľadiska vývinu Slovenska vôbec. „I preto sa ním zaoberáme. Má význam tak z hľadiska vývoja politického, hospodárskeho, ako i kultúrneho, nehovoriac o vývine v oblasti štátoprávnej. Samozrejme, súčasťou témy 60. rokov je i rok 1968. V skratke, k týmto len krátko naznačeným témam sme pripravili väčší počet monografických prác – tieto je možné nájsť či už v knižniciach, ale je možné prípadne sa s nimi zoznámiť na pôde Historického ústavu SAV.“

Problematiku Šikovej ekonomickej reformy v naznačených súvislostiach možno podľa PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. považovať za ústredný bod spoločenského pohybu, ktorým vtedajšie Československo 60. rokov prechádzalo. „Na Šikovu reformu sa totiž nedá hľadieť iba z pohľadu ekonomického, ale má i rozmer politický a na základe nej je možno analyzovať i vzťahy česko-slovenské. Publikácia sa tak zaoberá jednak príčinami Šikovej reformy, jej prípravou v centre štátu, tou odozvou, ktorá na jej prípravu prichádzala zo Slovenska, od slovenských ekonómov, no i realizáciou reformy a jej dopadmi (i negatívnymi) na slovenskú ekonomiku. Práca ďalej analyzuje vývin v r. 1968, i záverečnú fázu jej vývoja, teda jej zastavenie a nakoniec i odsúdenie. Čitateľ sa čo to dozvie i o osudoch O. Šika, hlavne v tom období, ktoré nastalo po okupácii krajiny.“

publikácia Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Ďalším rozmerom publikácie je podľa jej autora charakterizovanie ekonomického vývoja, ktorým prechádzalo Slovensko v uvedenom období, vrátane niektorých výsledkov ekonomicko-sociálneho vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín. „Tie výsledky totiž neboli ani zďaleka také ideálne, za aké ich vydávala propaganda komunistického režimu, a preto sa následne v tom diskontinuitnom období, ktoré sa začína januárom 1968, na Slovensku smerovalo k podstatnému zvýšeniu právomocí slovenských národných orgánov (a k federalizácii), pretože sa verilo, že týmto spôsobom sa zabezpečí optimálnejší vývoj Slovenska.“

Ako uvádza autor, i keď ide často o zložité ekonomicko-politické procesy, kniha je písaná takým spôsobom, aby bola prístupná i širšej verejnosti, študentom a vôbec záujemcom o históriu. Cieľom publikácie podľa neho nie je len priniesť základné informácie a fakty o Šikovej ekonomickej reforme, no priblížiť i slovenské reálie, slovenský pohľad a slovenskú interpretáciu v 60. rokoch prebiehajúceho spoločenského vývoja. „Totiž, ako sme toho svedkami v posledných rokoch, česká historiografia často prináša len pohľad na celoštátny vývoj a jeho slovenské súvislosti opomína. A takýto spôsob interpretácie sa potom dostáva i do zahraničia. I preto je v ostatných rokoch cieľom Historického ústavu SAV vydávať publikácie vo svetových jazykoch.“

PhDr. Miroslav Londák, DrSc. pripomína, že v roku 2016 tak vyšla publikácia Londák, Miroslav, Michálek, Slavomír, Weiss, Peter. Slovakia. A European Story. Bratislava: Veda, 2016, 350 strán. „Táto práca vyšla v minulom roku i v českom jazyku, čoskoro vyjde nemecký preklad. V súčasnosti sa zasa robí preklad publikácie Dubček, ktorá vyšla v r. 2018 v slovenskom jazyku a pripravujú sa na preklad i knihy z obdobia 60. rokov. 20. storočia.“

 

Informácie a ilustráciu poskytol: PhDr. Miroslav Londák, DrSc. z Historického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky