Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Po stopách Keltov, Rimanov a Germánov na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Bratislavský hrad; Pixabay.com /phtorxp/

Rimania, Kelti či Germáni na území Slovenska? Nedávne objavy rímskych architektúr na niekdajšej akropole bratislavského oppida v okolí Bratislavského hradu potvrdili ich prítomnosť u nás. Tieto objavy priniesli nečakané prekvapenie pre laickú a odbornú verejnosť. Sú svedectvom záujmu Rímskej ríše, ktorú bolo vtedy možné považovať za novú stredomorskú veľmoc, o stredodunajské územia. Pracovníci Archeologického ústavu SAV majú na stole projekt „Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity“. Ako zodpovedný riešiteľ pôsobí doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., Archeologický ústav SAV.

„Tento záujem sa zintenzívnil po prelome letopočtov, keď rímska moc z juhu dosiahla Dunaj a zároveň sa na území severne od jeho toku usadili kmeňové skupiny germánskych Kvádov. V porovnaní s predchádzajúcou keltskou civilizáciou znamenal príchod týchto barbarov na juhozápadné Slovensko spočiatku kultúrny regres. V kontakte s antickým svetom sa Kvádi ale zoznamovali s vymoženosťami rímskej kultúry. Procesy rímskeho ovplyvňovania a akulturácie barbarského sveta, od počiatočného používania rímskych výrobkov až po napodobňovanie rímskeho životného štýlu, budú v projekte študované na príkladoch keltských, rímskych a germánskych sídiel, primárne na juhozápadnom Slovensku a na vybraných príkladoch z horských oblastí Slovenska,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje podľa nich širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu sú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. „Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže ´popýšiť´ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika,“ konštatovali vedci z Archeologického ústavu SAV.

Realizácia projektu siaha do obdobia 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytla: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

Ďalší zdroj informácií:

http://ff.truni.sk/kelti-rimania-germanividiecke-osady-sidla-elity

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /phtorxp/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky