Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mesto z  bronzovej doby

VEDA NA DOSAH

Zhorený dom únětickej kultúry so zvyškami drevených konštrukcií, archív Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie FF UK, foto P. Tóth

Archeologická lokalita Vráble-Fidvár patrí k najvýznamnejším náleziskám na Slovensku. Posledný výskum tohto opevnenéhosídliska významne zmenil a obohatil doterajšie poznatky o staršej bronzovej dobe v oblasti strednej Európy.

Archeologická lokalita Fidvár sa nachádza na juh od mesta Vráble na ľavom brehu rieky Žitavy, na mierne vyvýšenej plochej terase. Najstaršie informácie o nálezisku sa v odbornej literatúre objavili v druhej polovici 19. storočia. Prvý riadny archeologický výskum na Fidvári viedol v roku 1967 A. Točík, vtedajší riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre. Zistil, že sídlisko má tellový (viacvrstvový) charakter, pričom hrúbka sídliskových vrstiev v centrálnej časti opevneného sídliska dosahovala miestami takmer 300 cm. Najstaršie (najspodnejšie) sídliskové vrstvy na Fidvári svedčia o osídlení už v období neskorej kamennej doby (4000 až 2300 rokov pred n. l.). Na ňu nasadali vrstvy troch kultúr zo staršej bronzovejdoby (2100 až 1450 pred n. l.), t. j. hatvanskej, únětickej a maďarovskej kultúry.

Opevnený areál a tri priekopy

Poznatky od starších bádateľov boli impulzom pre slovensko-nemecký projekt, v rámci ktorého prebieha od roku 2007 v lokalite Fidvár systematický archeologický výskum. Jeho cieľom je komplexne zachytiť vznik, vývoj a zánik opevneného sídliska z pohľadu širokého spektra rôznych vedných disciplín. Chceli by sme spoznať, aké druhy rastlín pestovali, aké druhy domácich zvierat chovali, aké druhy divo žijúcich zvierat lovili obyvatelia v staršej bronzovej dobe a pod. Zaujíma nás tiež miera vplyvu činnosti vtedajších ľudí na životné prostredie a spôsob zabezpečovania nerastných surovín (napr. medi, cínu, zlata, stavebného materiálu) pre potreby každodenného života.

Zvyšky prúteného košíka naplneného obilím, ktorý bol pôvodne uložený na polici v dome, archív Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie FF UK, foto P. Tóth.

Geomagnetický výskum ukázal, že v staršej bronzovej dobe sídlisko postupne obkolesili tri priekopy. V opevnenom areáli, ale aj mimo neho, sa po celoplošnom geomagnetickom meraní ukázalo vyše 160 pôdorysov obydlí. Boli usporiadané radiálne, vo viacerých radoch, pozdĺž kruhového opevnenia. Južne od opevneného sídliska sa našlo rozsiahle pohrebisko prislúchajúce k sídlisku, ktoré pôvodne mohlo obsahovať až 1 000 hrobov.

Odpad medzi domami

V rámci opevneného sídliska sa výskum sústredil na odkryv obydlí. Zistilo sa, že domy mali štandardizované rozmery; ich dĺžka sa pohybovala v rozmedzí od 10 do 15 m, šírka od 6 do 8 m. V strede každého obydlia sa nachádzalo ohnisko alebo pec. Doteraz preskúmané obydlia možno datovať do obdobia únětickej kultúry. Medzi domami sa nachádzala ulička široká asi jeden meter. Pozoruhodné je, že bola vyplnená prevažne kuchynským odpadom (rozbité nádoby, zvieracie kosti), nefunkčnými pracovnými nástrojmi a drobným lomovým kameňom. Domáci odpad sa nesústreďoval na nejakom centrálnom mieste (smetisku), ale obyvatelia ho jednoducho vyhadzovali a zhromažďovali v priestore medzi domami.

 

Autor: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave a Archeologický ústav SAV Nitra

Foto: P. Tóth

Uverejnila: ZVČ

 

Viac o najnovších poznatkoch z archeologického náleziska Vráble-Fidvár , ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 4/2017), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky