Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: hrad; Pixabay.com /shilmar/

V súčasnosti je na Slovensku evidovaných viac ako 100 hradísk (hradov) z obdobia včasného stredoveku (ide o obdobie 8. – 11. storočia). Avšak konkrétnejšie údaje o čase ich vzniku, spôsobe fungovania či zániku sú k dispozícii o mále z nich. Na tento výrazný fenomén včasného stredoveku na území Slovenska je zameraný projekt Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska (Corpus of te early medieval hillforts in Slovakia). Zodpovedným riešiteľom je doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc, Archeologický ústav SAV.

Cieľom projektu je zostaviť monografiu a priebežne publikovať štúdie, kde bude výrazne viac poznatkov, ako je dnes k dispozícii.

„V prvom rade pôjde o sumarizáciu všetkých doteraz známych poznatkov – literatúra, dokumentácia AÚ SAV, archívy a depozitáre múzeí a pod. Zároveň sa uskutočnia na vybraných lokalitách podrobné povrchové prieskumy a čo najpodrobnejšia dokumentácia (minimálne GPS plány, ale podľa možností aspoň na 20-ich najvýznamnejších aj fotogrametrické plány, prípadne laserové-lidarové 3D modely). Výberovo sa získajú vzorky na dendrochronologických , prípadne 14C datovanie (sondáže, rezy valmi a pod.). Na vhodných lokalitách sa uskutočnia aj geofyzikálne prieskumy s cieľom zlepšiť znalosti o vnútornej zástavbe. Výsledkom bude rekonštrukcia úlohy hradísk vo včasnom stredoveku vývoji Slovenska a strednej Európe,“ vysvetlil doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Vykonal sa podľa neho celý rad povrchových prieskumov, LiDARových skenovaní, rádiouhlíkových analýz, opublikovali sa dielčie štúdie, pokročilo sa v príprave záverečnej monografie. 

„Aktuálne úzko spolupracujeme s Archeologickým ústavom AV ČR v Brne, rádiouhlíkovým laboratóriom v Poznani, univerzitou vo Viedni – Department of Evolutionary Anthropology a na výskumoch sa podieľali aj pracovníci a študenti z Uni Krakov a Uni Užhorod. Výskum sme previazali aj s projektom Virtual Arch v rámci schémy Interreg zameraným najmä na vizualizáciu archeologických objavov (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko).“

Ešte treba podľa doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. odobrať posledné vzorky z terénu a zároveň ich čakajú výsledky rozbehnutých analýz. Ďalej sa ukončujú čiastkové štúdie a intenzívne sa pracuje na hlavnom výsledku – monografii.

„Kvalitatívne nové informácie skoncentrované v jednej publikácii umožnia laickej i odbornej verejnosti lepšie poznať našu minulosť a dešifrovať príčiny vzniku, rozvoja, prípadne ´kolapsu´ predštátnych formácií,“ uzavrel vedec.

 

Odborný garant textu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /shilmar/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky