Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kam za vedou? Do Historického múzea na Bratislavskom hrade

Marta Bartošovičová

Historické múzeum Slovenského národného múzea sa nachádza na Bratislavskom hrade

Významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea  je Historické múzeum v Bratislave. Nachádza sa tu množstvo zaujímavých a výnimočných predmetov, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť.

Základným poslaním Historického múzea SNM, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť, je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok. Múzeum spravuje takmer 250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku. Zbierkové predmety boli v ostatných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov.

SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade

História múzea

V roku 1961 vzniklo zlúčením Slovenského múzea v Bratislave a Slovenského národného múzea v Martine Slovenské národné múzeum (SNM), v ktorom začal pôsobiť Historický odbor SNM. V roku 1967 sa tento odbor  začal sťahovať na obnovený Bratislavský hrad. V roku 1969 bol premenovaný na Historický ústav SNM. V roku  1991 sa jeho názov zmenil na Historické múzeum. 90. rokoch začali v rámci múzea pôsobiť špecializované oddelenia, venované kultúre židov, karpatských Nemcov, Chorvátov a Maďarov na Slovensku, ktoré sa časom pretransformovali na samostatné zložky SNM.

Z množstva výstavných podujatí, usporiadaných Historickým múzeom SNM doma i v zahraničí, môžeme spomenúť napríklad účasť na Expo´93 v Južnej Kórei, Cesta k slovenskej štátnosti (1996), Cesta dejinami (2001), Stred Európy okolo roku 1000 (2002), Leonardo da Vinci (2006), Prvá Svetová vojna (2014), Etruskovia z Perugie (2015) či Veľká Morava (2016).

Expozícia Dejiny Slovenska

Expozícia zachytáva vývoj slovenského územia od paleolitu až po prelom 9. a 10. storočia, teda po obdobie zániku Veľkej Moravy a počiatky formovania Uhorského štátu. Na počiatku ich zbierania a záchrany stáli súkromní zberatelia a mecenáši, dnes je to úlohou profesionálnych inštitúcií.

Expozícia ľudovej kultúry Slovenska

Nadväzuje na Dejiny Slovenska. Plní reprezentačnú i vzdelávaciu úlohu. Ide o relatívne samostatný celok, vyplývajúci zo špecifík ľudovej kultúry a umenia. Pokrýva obdobie od konca 18. do konca 20. storočia.

Hradná obrazáreň

Výber umelecky najhodnotnejších diel zo zbierok výtvarného umenia Slovenského národného múzea,  prezentovaný formou, ktorá môže evokovať priestorové riešenie „šľachtickej galérie/kabinetu“.

Interiér Bratislavského hradu - SNM - Historické múzeum

Expozícia Dejiny hradu

Po rekonštrukcii Hradného paláca sa expozícii Dejín Bratislavského hradu ponúka priestor, doteraz uzatvorený pre návštevníkov.

Expozícia korunovácie

V autentickom priestore Korunnej veže Bratislavského hradu je malá expozícia koruny uhorských kráľov, korunovačných medailí a grafík zachytávajúcich korunovácie v Bratislave.

Expozícia –  Lapidárium

V lapidáriu sa predstavia zachované kamenné architektonické fragmenty rôznych umeleckých štýlov z jednotlivých prestavieb Bratislavského hradu.

Interiér Bratislavského hradu – Lapidárium

Umelecko-historické zbierky

Medzi najvzácnejšie umelecko-historické zbierky patria umelecká zbierka Rudolfa Justa, zbierka delftskej fajansy z konca 17. storočia (vázy zo zbierky grófa Pálffyho, pamätné taniere zhotovené pri príležitosti korunovácie Karola V.) či holíčska fajansa, busta J. A. Messerschmidta, reliéf cisára Karola VI. a grafiky veduty slovenských miest. Ďalej nábytkové celky Dušana Jurkoviča, fond bytového textilu od renesancie až po 60. roky 20. storočia.

Z historického pohľadu sú najcennejšie tri veľkorozmerné tapisérie. Najstaršia z nich je flámska práca zo 16. storočia. Mimoriadne vzácne sú zlaté a strieborné liturgické predmety a predmety liturgického odevu a textilu zo 17. – 18. storočia.

V oblasti militárií je vzácny súbor palných zbraní z 15. – 20. storočia. Zbrane pochádzajú od popredných puškárov Európy a väčšinou ide o exempláre z rodových zbierok popredných šľachtických rodov Uhorského kráľovstva. Obojručný gotický meč, nález zo Svätého Jura, je z prelomu 13. a 14. storočia. Pravdepodobne ide o jeden z najstarších nálezov tohto typu meča v Strednej Európe. Vzácna je aj honosná flámska renesančná kuša (1600 – 1650).

Novodobé dejiny prezentuje luxusné prevedenie ústavy Slovenskej republiky z roku 1939 a predmety z vlastníctva M. R. Štefánika. Z fondu ľudového výtvarného umenia a keramiky je zvlášť cenný okruh drevených sakrálnych sôch z oblasti celého Slovenska z konca 18 a 19. storočia, ako aj kolekcia tzv. zrkadlových malieb na skle a ďalšie. Zo zbierok remesiel si pozornosť zaslúžia napríklad unikátne garbiarske nástroje či povraznícke stroje. Múzeum tiež spravuje unikátny nález mincí – Košický zlatý poklad. V zbierkových fondoch sa nachádza aj Jánošíkova valaška.

Ukážka exponátov z Historického múzea SNM v Bratislave

Výstava Kelti z Bratislavy

Výstava je pohľadom do minulosti, do čias, keď Kelti žili na území mesta. Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňatia výstavy majú návštevníci možnosť vidieť v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Výstavu Kelti z Bratislavy môžu návštevníci Historického múzea vidieť do konca roka 2017 v suteréne paláca Bratislavského hradu. Súčasťou výstavy je línia pre deti s interaktívnymi úlohami.

Ďalšie aktuálne výstavy

Stále expozície SNM – Historické múzeum

 

Otváracie hodiny

SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod. Posledný vstup o 17.00 hod. 

Pripomíname, že v nedeľu 3. septembra 2017 je vstup do múzea zdarma (tak ako každú prvú nedeľu v mesiaci).

V zimnej sezóne (od 1. novembra do 31. marca) je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 hod. Posledný vstup o 16.00 hod.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SNM – Historické múzeum

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky