Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,3 miliardy eur dostal zelenú

Marta Bartošovičová

Predsedníčka Ursula von der Leyenová odovzdala schválený dokument slovenskému premiérovi Eduardovi Hegerovi vo Vedeckom parku UK v Bratislave.

Ursula von der Leyenová a Eduard Heger vo Vedeckom parku UK v Bratislave. Zdroj: UK v Bratislave

Ursula von der Leyenová a Eduard Heger vo Vedeckom parku UK v Bratislave. Zdroj: UK v Bratislave

V súvislosti so schvaľovaním plánov obnovy členských štátov Európskej únie navštívila predsedníčka Európskej komisie Slovensko. Počas niekoľkohodinovej návštevy 21. júna 2021 sa stretla s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Prítomný bol aj podpredseda Komisie Maroš Šefčovič.

Ursula von der Leyenová navštívila aj Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa v rámci krátkej prezentácie oboznámila s niektorými vedeckými projektmi úspešných slovenských firiem. Slovenskému premiérovi odovzdala schválený Plán obnovy a odolnosti SR a spolu s ním sa zúčastnila na tlačovej besede.

Slovenský premiér označil tento deň za dôležitý míľnik pre Slovenskú republiku. Vo svojom príhovore pripomenul, že Európska únia rozbehla pred rokom program Next Generation EU, ktorý bol reakciou na krízu spôsobenú pandémiou a teraz má pomôcť krajinám Únie v boji s dôsledkami pandémie. „Dnes sa nachádzame na prahu jeho realizácie. Európsku úniu chceme silnejšiu, zelenšiu, digitálnejšiu,“ povedal E. Heger.

Pochvala za kvalitu a rýchlosť

Predsedníčka Európskej komisie v úvode svojho príhovoru vyzdvihla talent a elán slovenských výskumníkov, ako aj atmosféru vo Vedeckom parku UK v Bratislave. Potešilo ju, že sa na prezentované projekty využívajú finančné prostriedky z eurofondov.

Pripomenula, ako kríza a vírus tvrdo zasiahli Slovensko. Pamätá si náročnú druhú vlnu, ktorá preverila aj náš systém zdravotníctva i celú spoločnosť. Zapôsobila na ňu solidarita Slovákov v snahe prekonať ťažké časy. Zdôraznila, že pomaly, ale určite začíname nad vírusom získavať kontrolu, najmä nárastom očkovania. Musíme byť opatrní, keďže existuje variant delta. S vyšším percentom zaočkovanosti však smerujeme k vyššej úrovni ochrany a obnovy.

Zdôraznila, že vďaka nástroju NextGenerationEU sa v súčasnosti sústreďujeme na digitalizáciu hospodárstva a Európsku zelenú dohodu meníme na realitu. Spoločnosti dostávajú prostriedky na to, aby boli odolnejšie a disponovali lepšími nástrojmi pre budúcnosť. NextGenerationEU má v bežných cenách hodnotu 800 miliárd eur a je to jeden z historicky najväčších plánov obnovy v Európe.

Ochranné rukavice a rúška na vlajke EÚ. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: ochranné rukavice a rúška na vlajke EÚ. Zdroj: iStockphoto.com

Ursula von der Leyenová tiež oznámila, že Európska komisia dáva zelenú plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,3 miliardy eur. V tejto súvislosti povedala: „Gratulujem vám a chválim vás za rýchlosť, ktorú ste preukázali – skutočne ste boli piatym najrýchlejším členským štátom z 27 – a za kvalitu. Pretože rýchlosť je dobrá, ale musí ísť ruka v ruke s kvalitou a tento plán je naozaj kvalitný.“

Ďalej uviedla, že veľký balík opatrení sa bude týkať oblasti čistej mobility. Ide o obrovské investície do železníc, infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Značné investície budú smerovať do dekarbonizácie priemyslu prostredníctvom čistých inovačných technológií a zvýšeného využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Je dôležité práve teraz podporiť existujúce prelomové technológie, aby sa mohli uplatniť na trhu a priniesť pokrok, ktorý všetci potrebujeme.

Predsedníčka Komisie má v pláne obnovy rovnakú úroveň ambícií, pokiaľ ide o ďalší významný cieľ – a to je digitalizácia, ktorej sa venuje 21 percent. Cení si rozsiahly program prípravy žiakov na budúce pracovné miesta, zameraný na vedomosti a zručnosti, potrebné vo veku digitalizácie. Veľkú podporu získavajú podniky i verejná správa. Modernizácia verejnej správy je jedinečnou príležitosťou posunúť sa výrazne vpred.

Uvítala, že slovenský plán predpokladá investície do systému zdravotnej starostlivosti v hodnote 1 miliardy eur. Sú v ňom aspoň tri príklady inovácií v zdravotníctve – prevencia rakoviny, odhaľovanie rakoviny a včasná diagnostika. Ale, samozrejme, oveľa viac investícií smeruje do modernizácie zdravotníctva v nemocničnom sektore – na základe všetkých lekcií, ktoré nám kríza dala. Reálne posilnenie systému zdravotnej starostlivosti je dobrým rozhodnutím.

Ursula von der Leyenová konštatovala, že plán spĺňa spoločne stanovené náročné kritériá, je ambiciózny a pomôže vybudovať lepšiu budúcnosť pre Slovensko. Mal by byť aj hnacou silou pre množstvo talentov, aby mohli napredovať v excelentnosti a zažiariť na svetovej scéne.

Schválenie plánu je dôležitým míľnikom pre vyplatenie 6,3 miliardy eur v nasledujúcich rokoch. Ak Rada Únie plán schváli, čo by malo byť v júli, a všetko pôjde dobre, môže sa začať s predbežným financovaním. V závere zdôraznila: „Toto v žiadnom prípade nie je koniec cesty. Začína sa naša spoločná cesta, pretože teraz už ide len a len o realizáciu tohto plánu. Chcem, aby ste vedeli, že my, Európska komisia, pri vás budeme stáť na každom kroku tejto cesty. Bude to európsky úspech, postavený na slovenskom úspechu.“

Plán obnovy presvedčil 

Návšteve predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyeonovej na Slovensku predchádzalo posúdenie plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o dôležitú etapu v procese vyplácania grantov EÚ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najdôležitejšieho nástroja NextGenerationEU.

Komisia na základe kritérií preskúmala, či plánované investície a reformy podporujú zelenú a digitálnu transformáciu, prispievajú k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v rámci európskeho semestra a či posilnia jeho rastový potenciál, tvorbu pracovných miest, ako aj hospodársku a sociálnu odolnosť.

Slovenský plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 s cieľom riešiť spoločné európske výzvy s využitím potenciálu zelenej a digitálnej transformácie a posilniť ekonomickú a sociálnu odolnosť i súdržnosť jednotného trhu.

Komisia konštatovala, že v pláne SR je z celkových rozpočtových prostriedkov 6,3 miliardy eur určených 43 percent na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy. Sem sú zahrnuté  investície do nových kapacít v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, ekologizácie súkromných a verejných budov (aj nemocníc a škôl), rozvoja infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, verejnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu a adaptácie na zmenu klímy.

Stará súprava vlaku prechádzajúca po moste. Zdroj: iStockphoto.com

Veľký balík opatrení sa bude týkať oblasti čistej mobility. Ide o obrovské investície do železníc, infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

V pláne je určených 21 percent celkových rozpočtových prostriedkov na opatrenia na podporu digitálnej transformácie. Investície sú nasmerované do elektronickej verejnej správy, digitálnej transformácie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, a tiež do podpory zlepšovania digitálnych technológií dostupných najmä pre malé a stredné podniky.

Plán zahŕňa súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k účinnému riešeniu hospodárskych a sociálnych výziev, najmä v oblasti vzdelávania, starostlivosti o deti a v zdravotnej starostlivosti. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií sa budú prostredníctvom komplexných opatrení riešiť nedostatky, akými sú nízka kvalita a inkluzívnosť vzdelávania, roztrieštenosť koordinácie politík, nedostatočná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom i slabá výkonnosť.

Opatrenia na zlepšenie justičného systému, verejného obstarávania a na boj proti praniu špinavých peňazí majú potenciál prispieť k účinnému riešeniu mnohých základných výziev. Reformami by sa mala zlepšiť dlhodobá udržateľnosť verejných financií a najmä plánovaná dôchodková reforma.

Plán predstavuje komplexnú a vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu SR, čím prispieva ku všetkým šiestim pilierom podľa nariadenia o RRF. Predkladá sa vyvážený súbor reforiem a investícií, ktoré majú riešiť dôsledky pandémie COVID-19, ako aj hlavné sociálno-ekonomické a environmentálne výzvy, ktorým Slovensko musí čeliť.

Žiadne z opatrení plánu obnovy výrazne nenaruší životné prostredie. Do realizácie plánu by mali byť naďalej zapojené zainteresované strany, aby sa tým zabezpečila zodpovednosť za reformy. Vyplácanie finančných prostriedkov je založené na výkonnosti a bude odrážať pokrok v reformách a investíciách stanovených v pláne. Systémy kontroly budú chrániť pred závažnými nezrovnalosťami, ako sú podvody, korupcia a dvojité financovanie.

Systémy kontrol na ochranu finančných záujmov Únie zavedené Slovenskom sa považujú za primerané. V pláne sa uvádzajú dostatočne podrobne rozpracované opatrenia vnútroštátnych orgánov na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov súvisiacich s využívaním finančných prostriedkov a na ich odhaľovanie a nápravu.

Dymiace komíny. Zdroj: iStockphoto.com

43 percent z celkového rozpočtu plánu obnovy je určených na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy. Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

„Toto je presvedčivý plán obnovy, ktorý nasmeruje Slovensko na dosiahnutie inkluzívnej obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, zabezpečí aj zvýšenie odolnosti hospodárstva a zlepší výhľad jeho rastu. Vďaka ambicióznym investíciám a reformám v oblasti vzdelávania, vedy a zdravotnej starostlivosti sa zvýši podnikateľská atraktívnosť krajiny a vytvoria sa ďalšie príležitosti. Oceňujem najmä silný dôraz na zelené a digitálne projekty, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť podnikov a kvalitu verejných služieb, čo v konečnom dôsledku zlepší aj blaho občanov. Intenzívne prípravy tohto plánu sú predzvesťou úspešnej implementácie,“ dodal výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Dombrovskis.

„Naše pozitívne posúdenie plánu Slovenska krajinu významne posúva k využívaniu grantov NextGenerationEU vo výške 6,3 miliardy eur. Tento ambiciózny plán oživí investovanie do obnoviteľnej energie, udržateľnej dopravy a dekarbonizácie v regióne hornej Nitry. Podporí reformy na zlepšenie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, pričom zabezpečí primeranosť dôchodkov, ako aj udržateľnosť dôchodkového systému,“ poznamenal komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.

Ďalšie kroky

Komisia prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorého cieľom je poskytnúť Slovensku granty vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Rada má spravidla štyri týždne na prijatie návrhu Komisie.

Schválenie plánu zo strany Rady by umožnilo vyplatenie 823 miliónov eur Slovensku v rámci predbežného financovania, čo je 13 percent celkovej sumy pridelenej Slovensku. Komisia povolí ďalšie vyplácanie na základe uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, čím sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii investícií a reforiem.

Zdroje:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky