Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Koronavírus: Na čo má slúžiť finančná podpora pre členské štáty EÚ

VEDA NA DOSAH

V dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 Rada Európy zriadila Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii s názvom SURE.

Ilustračné foto: remeselníci. Zdroj: Európska komisia

Ilustračné foto. Zdroj: Európska komisia

Vytvorenie európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 by malo Európskej únii umožniť, aby reagovala na krízu na trhu práce koordinovane, rýchlo, účinne a v duchu solidarity medzi členskými štátmi. Cieľom je znížiť negatívny vplyv na zamestnanosť pre jednotlivcov a najviac zasiahnuté hospodárske odvetvia a zmierniť priame následky tejto výnimočnej situácie na verejné výdavky členských štátov.

Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a zmierňovania výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu. Je jednou z troch záchranných sietí (Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (EFS+) a Kohézny fond (KF)), na ktorých sa dohodla Európska rada s cieľom ochraňovať pracovníkov, podniky a krajiny.

Európska komisia predložila návrh nástroja SURE v rámci reakcie na pandémiu koronavírusu 2. apríla 2020. Členské štáty v Rade Európy prijali Nariadenie Rady EÚ (2020/672), ktorým bol nástroj SURE zriadený 19. mája 2020. V dňoch 24. a 25. augusta Európska komisia predstavila návrhy určené Rade Európy na poskytnutie finančnej podpory vo výške 87,3 miliardy eur pre 16 členských štátov v rámci nástroja SURE na podporu režimov skráteného pracovného času a ochranu živobytia občanov. K pôvodným 15 štátom pribudlo Portugalsko a z toho dôvodu suma finančnej podpory vzrástla oproti pôvodným 81,4 miliardy eur o 5,9 miliardy eur.

Po tom, ako Rada Európy tieto návrhy schváli, sa finančná podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Koľko dostanú jednotlivé štáty EÚ

Po konzultáciách s členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu, a po posúdení ich žiadostí Európska komisia navrhuje Rade Európy, aby schválila poskytnutie finančnej podpory pre 15 štátov EÚ.

Finančná podpora by mala byť pridelená pre: Belgicko – 7,8 miliardy eur, Bulharsko – 511 miliónov eur, Česko – 2 miliardy eur, Grécko – 2,7 miliardy eur, Španielsko – 21,3 miliardy eur, Chorvátsko – 1 miliardu eur, Taliansko – 27,4 miliardy eur, Cyprus – 479 miliónov eur, Lotyšsko – 192 miliónov eur, Litva – 602 miliónov eur, Malta – 244 miliónov eur, Poľsko – 11,2 miliardy eur, Rumunsko – 4 miliardy eur, Slovensko – 631 miliónov eur a Slovinsko – 1,1 miliardy eur.

Prečo má okolie Bratislavy najmenšiu podporu

Príspevok každého členského štátu k celkovej sume záruky zodpovedá jeho podielu na celkovom hrubom národnom dôchodku Európskej únie na základe rozpočtu EÚ na rok 2020. Na základe spomínaného modelu troch záchranných sietí bude mať Slovensko k dispozícii 8,3 miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a takmer dve a pol miliardy z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

Systém udeľovania pomoci rozlišuje medzi viac a menej rozvinutými regiónmi v krajine. Najmenej preto dostane Bratislava a jej okolie, kde je HDP na obyvateľa nad 90 percent priemeru EÚ. Väčšiu podporu dostanú ostatné slovenské regióny, kde pripadá HDP na obyvateľa nižšie ako 75 percent úniového priemeru. Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur.

V súčasnosti sa posudzujú formálne žiadosti, ktoré predložili štáty Portugalsko a Maďarsko. Komisia očakáva, že členské štáty, ktoré žiadosti nepredložili, tak ešte urobia. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov bude čoskoro dokončený.

Vyjadrenia členov kolégia

Nástroj SURE bol jednou z prvých záchranných sietí, ktoré sme sa rozhodli zaviesť, aby sme zaistili, že pracovníci budú mať príjem aj vtedy, keď nemôžu vykonávať svoju prácu, a že zachováme ich pracovné miesta. SURE preto určite pomôže rýchlejšej obnove. Všetky členské štáty čoskoro poskytnú kumulované záruky vo výške 25 miliárd eur a navrhujeme, aby 15 členských štátov, ktoré požiadali o podporu, dostalo úvery v celkovej výške 81,4 miliardy eur. Toto zreteľne dokazuje silu európskej solidarity a to, ako sme spolu silnejší v prospech všetkých európskych občanov,“ vyhlásil Nicolas Schmit, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva.

Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili pracovné miesta a živobytie. Dnešok predstavuje dôležitý krok. Komisia navrhuje poskytnúť v rámci nástroja SURE 81,4 miliardy eur na ochranu pracovných miest a pracovníkov postihnutých pandémiou koronavírusu v celej EÚ len štyri mesiace po tom, ako som navrhla zriadenie tohto nástroja. SURE je zreteľným symbolom solidarity v boji proti bezprecedentnej kríze. Európa je odhodlaná chrániť občanov,“ povedala v tejto súvislosti Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie.

Valdis Dombrovskis. Zdroj: Euractiv

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda Európskej komisie pre finančnú stabilitu. Zdroj: Euractiv

„Pracovníci v súčasnosti čelia obrovskej neistote a na to, aby sme prekonali túto krízu a oživili naše ekonomiky, ich musíme podporiť. Komisia preto navrhla nástroj SURE, aby pomohla chrániť pracovníkov a uľahčila oživenie hospodárstva. Veľký záujem členských štátov o prístup k lacnému financovaniu dostupnému v rámci nástroja SURE na podporu programov skráteného pracovného času a podobných opatrení je vítaný a tešíme sa na rýchly proces rozhodovania, aby sme čoskoro mohli začať vyplácať pôžičky,“ uviedol Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí.

Paolo Gentiloni. Zdroj: Europarlament

Paolo Gentiloni, komisár pre euroekonomiku. Zdroj: Europarlament

„Programy skráteného pracovného času zohrali kľúčovú úlohu pri zmierňovaní vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na pracovné miesta. SURE predstavuje príspevok Európskej únie k týmto základným záchranným sieťam. Pomôže chrániť pracovníkov pred nezamestnanosťou a zachovať pracovné miesta a zručnosti, ktoré budeme potrebovať pri obnove našich ekonomík. Vysoký dopyt zo strany našich členských štátov potvrdzuje zásadný význam tejto schémy, zdôraznil Paolo Gentiloni, komisár pre euroekonomiku.

(MB)

Zdroj a foto: Európska komisia

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1496

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=EN

Zdroj foto: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/highlight_1_0.jpg

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191001PHT63134/20191001PHT63134-pl.jpg

https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/commission-passes-the-ball-on-sovereign-debt-rules/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky