Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dva pohľady na bývanie

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /bývanie/; zdroj: Pixabay.com

Právo na bývanie je zaradené medzi základné sociálne práva so zvláštnym charakterom. Nie je totiž chápané ako nárokovateľné právo jednotlivca voči spoločnosti, ale ako právo založené na spoluzodpovednosti spoločnosti smerom k občanovi. Je zakotvené v rôznych dokumentoch medzinárodného významu, ktorých signatárom je i Slovenská republika. Takým niečim sa zaoberá doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. z Paneurópskej vysokej školy, Fakulta práva vo svojom príspevku Dva pohľady na bývanie, ktorý bol prezentovaný počas stretnutia katedier občianskeho práva právnických fakúlt v Slovenskej republike a Českej republike.

Zborník odborných príspevkov z konferencie „Užitočné neznáme inštitúty v občianskom práve” bol vydaný v nadväznosti na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou v Banskej Štiavnici, ktorú organizoval Ústav súkromného práva Paneurópskej vysokej školy a následne zostavil recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie.  

Ústrednou témou konferencie boli „Užitočné, neznáme inštitúty“, ku ktorej pristúpili účastníci a autori príspevkov podľa toho, akej konkrétnej oblasti práva sa venujú a ako sa v nej odráža nastolená téma konferencie.

Príspevok Dva pohľady na bývanie sa zaoberá dvoma rôznymi pohľadmi na bývanie, z ktorých prvý je malou historickou sondou do bývania v nájomných domoch, postavených na území dnešného Slovenska začiatkom dvadsiateho storočia; autorka si pri nej „pomáha“ dielom Sándora Máraia: Spoveď mešťana, pôvodne z roku 1934. Druhý pohľad je sústredený na bývanie v mobilných domoch, ktorý vyvoláva viaceré praktické i právne nejasnosti. 

„Súčasný stav bytovej otázky v Slovenskej republike je výsledkom pomerne zložitého historického vývoja v prostredí rôznych hospodárskych a politických pomerov. V období pred rokom 1989 sa celý systém financovania bytovej výstavby odvíjal od systému plánovaného riadenia národného hospodárstva. Zmenou spoločenských podmienok v roku 1989 došlo k zásadným zmenám v oblasti bytovej politiky a zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania sa preniesla na občana. Riešením otázky uspokojovania bytových potrieb sa od vzniku Slovenskej republiky zaoberá (aspoň formálne) každá vláda. V súčasnosti je vypracovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky v januári 2015,“ uvádza doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

Vo svojom príspevku zameranom na „bývanie“, sa autorka pozerá na tento sociálny, spoločenský i právny fenomén vo väzbe na ústrednú tému konferencie – „Užitočné, neznáme inštitúty“. „Ak sa pýtame na počiatky nájomného bývania v ´našich podmienkach´, myslíme tým pomery ´slovenské´, ´hornouhorské´ či skôr pomery na tzv. Hornej zemi, zasadené do začiatku dvadsiateho storočia. Toto obdobie zmapoval spisovateľ Sándor Márai vo svojich viacerých knihách. Popisov bývania je v knihe pomerne veľa, z mnohých sa dá poučiť, pri niektorých sa možno pousmiať. Výber bol sústredený na tie z nich, ktoré podávajú obraz o tom: – ako vyzerali nájomné domy na začiatku 20. storočia – aké boli byty v nájomných domoch – kto v nájomných domoch býval – aký pohľad mala na bývanie v nájomných domoch vtedajšia ´lepšia spoločnosť´.“

 

Zdroj informácií: PEVŠ

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky