Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Druhová diverzita drevín v evanjelických kostolných záhradách Bratislavy

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /Hans/

Kostolné záhrady predstavujú významný komponent zelenej infraštruktúry miest. Sú súčasťou kultúrneho dedičstva a historického odkazu našich miest a mestských štvrtí, ktoré boli v minulosti samostatnými dedinami. Uvádzajú to Barbora Križánková a Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra vo svojej práci Druhová diverzita drevín v evanjelických kostolných záhradách Bratislavy (Species diversity of woody plants in evangelical church gardens of Bratislava).

Ich príspevok je zameraný na priestory zelených plôch evanjelických kostolov, fár, zborových centier a iných objektov využívaných evanjelikmi augsburského vyznania v Bratislave. Práca skúma históriu týchto architektonických objektov v širších historických súvislostiach, ich sloh, kompozíciu a špecifický ráz v závislosti od jednotlivých historických periód a podmienky ich výstavby v minulosti.

„Taktiež je skúmaná súvislosť medzi potrebami a poslaním jednotlivých cirkevných zborov a úpravou ich okolia počas obdobia ich pôsobenia. Práca hodnotí stav záhrad jednotlivých kostolov, zahŕňa vegetačné, historické a priestorovo-funkčné analýzy. Predmetom analýz je aj druhová kompozícia a diverzita drevín a ich súčasné dendrometrické parametre, vekové štádium, zdravotný stav, sadovnícka a spoločenská hodnota a iné ukazovatele,“ uvádzajú autori.

Výsledkom práce je komplexné hodnotenie vybraných priestorov evanjelickej sakrálnej architektúry, zistenie či pri priestorových úpravách boli uplatnené jednotné kompozičné princípy alebo každý priestor vykazuje určitú mieru singularity a odlišnosti. Rovnako, či a ako úprava zelených plôch súvisí s historickým vývinom skúmaných sakrálnych objektov.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Barbora Križánková (SR) – Attila Tóth (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Hans/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky