Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Spišský hrad; Pixabay.com /katkaZV/

Krajina pre človeka neznamená len okolie, v ktorom žije, ale má taktiež duchovný význam a dimenziu. Najtypickejšími drobnými sakrálnymi stavbami, umiestňovanými do krajiny sú božie muky, kaplnky a kríže. Sakrálne stavby ako prejav náboženského presvedčenia človeka majú symbolický význam. Konštatuje sa to v práci Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine Spiša (Small Sacral Architecture in Cultural Landscapes of the Spiš Region) od autorov Magdaléna Kleinová a Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre.

„Biblická správa prezentuje kríž ako symbol usmrtenia, posvätenia a vykúpenia. Božie muky nachádzame na poliach, pri vstupe do obcí, kde plnili liturgickú funkciu a boli výrazom viery, že každá obeť a vynaložené úsilie majú vyššiu hodnotu. Pôvod a vznik súvisel s vierou, či už ako prosba o pomoc, o ochranu, poďakovanie za vyslyšanú prosbu, zastavenie sa počas dňa, načerpanie energie počas dňa, načerpanie sily do ďalšej práce či na prekonanie ďalekej cesty,“ uvádzajú autori.

V súvislosti s existenciou drobných sakrálnych objektov je podľa nich dôležité upozorniť na dva základné princípy charakteristické pre drobné pamiatky všeobecne: 1) Prečo boli postavené a 2) kde boli postavené. „Začlenenie kaplniek, krížov božích múk a sôch svätcov do okolitého prostredia výsadbou stromov bolo oddávna prirodzeným. Stromy tvoria prirodzenú súčasť okolia drobných sakrálnych pamiatok. Jednota sakrálneho objektu a stromu spája vieru s prírodou. Prvky drobnej sakrálnej architektúry slúžia ako miesta rozjímania, spomienok a ako orientačné body v krajine, symbolizujúce jej esenciu, lokálnu a regionálnu identitu a vnášajúce do nej ľudskú dimenziu a genius loci.“

Magdaléna Kleinová a Attila Tóth ďalej uvádzajú, že „je preto našou povinnosťou zachovať ich pre budúce generácie“. Ich práca podrobnejšie charakterizuje pojem drobný sakrálny objekt, jeho význam, funkciu a vzťah ku krajine, pričom sa zameriava na funkčnú a symbolickú väzbu s drevinami. Skúmaným územím bol región Spiš.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Magdaléna Kleinová (SK) – Attila Tóth (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /katkaZV/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky