Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku 2018

VEDA NA DOSAH

Cena za vedu a techniku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci podpory rozvoja vedy a techniky a ocenenia mimoriadnych výsledkov v tejto oblasti, udelilo aj v roku 2018 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky na Slovensku „Cenu za vedu a techniku“. V rámci slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 8. novembra 2018 v Inchebe Expo Aréna Bratislava, boli slávnostne udelené ceny v  kategóriách:

Cena za vedu a technikuOsobnosť vedy a techniky
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Popularizátor vedy
Vedecko-technický tím roka

Podujatie bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018. Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti.

Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky ministerstva školstva pán Marek Hajduk.

Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Vďaka tomuto prestížnemu oceneniu sa môžu tieto významné osobnosti dostať aj do širšieho povedomia našej spoločnosti. Svojou prácou a výsledkami si to rozhodne zaslúžia,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová v súvislosti s odovzdávaním Cien za vedu a techniku 2018.

 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

Na podujatí sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení. S krátkym príhovorom vystúpil aj zástupca generálneho partnera tohto slávnostného večera, spoločnosti Huawei Technologies pre Českú a Slovenskú republiku, pán Li Quiming.

Cenu za vedu a techniku, ktorá pochádza z dielne mladého, ale významného umelca Achileasa Sdoukosa, si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV
Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov

Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb
Za mimoriadny odborný a pedagogický vedeckovýskumný prínos v oblasti ortopédie

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave
Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení

Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.
Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody

MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s. r. o.
Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP
Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik Katedry gastroenterologickej chirurgie SZU

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV
Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej  mechaniky a mechatroniky

Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.
Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav
Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitná nemocnica
Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych (predchorobných) prejavov Parkinsonovej choroby

Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.
Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach
Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť

Popularizátor vedy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci

Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE
Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV
Za vedeckovýskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu

Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.
Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie

ocenení Cenou za vedu a techniku 2018

Ďalšie ocenenia

V rámci podujatia  udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky a z rúk zástupcu  Slovenských elektrární si laureáti prevzali  Cenu Aurela Stodolu  za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky.

Podujatie obohatili kultúrnym programom speváčky Andrea Zimányiová, mladučká speváčka Katy Taly, ďalej vystúpili sólistka baletu Slovenského národného divadla Klaudia Gerezdešová a finalista  súťaže X Faktor, český spevák Matěj Vávra.

Generálnym partnerom podujatia je Huawei, hlavným partnerom sú  Slovenské elektrárne. Partnermi sú Epson a Grow with Google, podujatie mediálne podporili portál VEDANADOSAH.sk, časopisy Quark a  PC Revue.

Ocenených jednotlivcov, ako aj víťazné tímy budeme postupne predstavovať na stránkach nášho portálu Veda na dosah.

 

Informácie  poskytlo: Oddelenie propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky