Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2017

Marta Bartošovičová

Obálka publikácie VEDA V CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017

Stretnutia s osobnosťami vedy a techniky vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave od mája 2008.

Neformálne debaty vedcov a výskumníkov so širokou verejnosťou ani po takmer desiatich rokoch nestratili na svojej príťažlivosti. Ba možno povedať, že ide o jedno z najvýznamnejších podujatí, ktorými NCP VaT popularizuje vedu a techniku na Slovensku.

Vo vedeckých kaviarňach sa stretáva široká verejnosť rôznych vekových kategórií, študenti, ale aj vedci a odborníci z rôznych sfér. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, majú možnosť sledovať priebeh podujatia v priamom prenose prostredníctvom online vysielania.

Rozhovory s poprednými slovenskými vedcami a reportáže z ich vystúpení vo vedeckej kaviarni, boli priebežne publikované na portáli Centra vedecko-technických informácií SR vedanadosah.sk.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017 Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2017.Veda v CENTRE, 2015Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017

© Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2018

Publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017 obsahuje profily a rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a techniky – hosťami vedeckej kaviarne, ako aj reportáže z ďalších stretnutí, doplnené fotografiami a ilustračnými obrázkami.

Hosťom januárovej vedeckej kaviarne bol uznávaný vedec, biológ a fyziológ prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., vedúci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorý hovoril o svetelnom znečistení a jeho vplyve na naše zdravie.

Popredný svetový seizmológ a geofyzik prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a prorektor UK v Bratislave, vo februári prezentoval tému o zemetraseniach, ako nezastaviteľných časovaných bombách.  

V marci vystúpila vo vedeckej kaviarni lekárka a vedkyňa doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského. hovorila o vplyve fyzickej (ne)aktivity na zdravie človeka.  

Samostatná vedecká pracovníčka v odbore parazitológia MVDr. Martina Miterpáková, PhD., vedúca Aplikačného centra pre ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi, zástupkyňa riaditeľky Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, v apríli prezentovala nebezpečné známosti našich psov, ktorými sú Angiostrongylus, Dirofilária a Thelázia.

V januárovej vedeckej kaviarni vystúpil biológ a fyziológ prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

V januári 2017 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

V májovej vedeckej kaviarni vystúpila medzinárodne uznávaná odborníčka v stavebnej a priestorovej akustike prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., ktorá pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Hovorila o tom, ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra.

V júni boli vo vedeckej kaviarni dvaja hostia – PhDr. Ladislav Hagara, PhD., mikológ, spisovateľ a publicista, ktorého Ottova encyklopédia húb je najväčšou na svete; a Ing. Anton Janitor, PhD., popredný odborník v oblasti fytopatológie a mykológie. Prezentovali tému zameranú na huby v prírode a v našom živote.

Každý rok v júli sa koná vedecká kaviareň Veda v CENTRE – Letný špeciál, kde pozývame mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou prácou v zahraničí. V tomto roku bol hosťom Ing. Michal Smíšek, PhD. Pracuje v Inštitúte robotiky a mechatroniky DLR v Mníchove a špecializuje sa na senzoriku. Hovoril o robotoch v službách prieskumu slnečnej sústavy.  

Hosťom septembrovej vedeckej kaviarne bol uznávaný biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou jeho vystúpenia boli tatranské plesá a otázka, či im hrozí postupný zánik.

V októbrovej vedeckej kaviarni vystúpila virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

V októbri 2017 bola hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Októbrová vedecká kaviareň bola zameraná na vakcíny proti vírusom, o ktorých hovorila významná virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

V novembri vystúpil vo vedeckej kaviarni doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., prírodovedec, ornitológ, pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, vysokoškolský pedagóg, popularizátor vedy a spisovateľ. Vo svojom vystúpení hovoril veselo i vážne o prírode.

Decembrová vedecká kaviareň Veda v CENTRE – Vianočný špeciál sa niesla v znamení čokolády. Zameral sa na ňu chemik, vysokoškolský pedagóg a popularizátor vedy doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Táto publikácia vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na popularizáciu vedy a techniky a prístupnou formou umožnili aj širokej verejnosti nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín.

Srdečne Vás pozývame na ďalšie stretnutia vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE. Naďalej sa budú konať v pravidelných mesačných intervaloch počas celého roka (okrem augusta), spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 17. hodine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.  

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky