Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2016

Marta Bartošovičová

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave organizuje od mája 2008 pravidelné stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve – vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE.

Obsahom vedeckých kaviarní, ktoré sú miestom na neformálne debaty vedcov a výskumníkov so širokou verejnosťou, sú aktuálne témy z rôznych oblastí vedy a techniky, prezentované populárnou formou.

Publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016 obsahuje dvanásť rozhovorov s poprednými slovenskými vedcami, ktorí boli v uvedenom roku hosťami jedenástich vedeckých kaviarní v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ako aj reportáže z ich vystúpení.

Rozhovory a reportáže boli priebežne publikované v elektronických novinách CVTI SR Vedecký kaleidoskop alebo na portáli CVTI SR VEDA NA DOSAH. Na portáli NCP VaT je k dispozícii tiež archív videozáznamov z uskutočnených podujatí, prostredníctvom ktorých môžu záujemcovia dodatočne zažiť atmosféru vedeckých kaviarní.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016 Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2016.

Veda v CENTRE, 2015Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016

© Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2017

Hosťom vedeckej kaviarne v januári bol významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut, psychiater a súdny znalec prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., profesor klinickej a forenznej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahom jeho vystúpenia bola Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie.

Vo februárovej vedeckej kaviarni vystúpil na tému Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky významný vedec, chemik, riaditeľ Ústavu polymérov SAV v Bratislave Ing. Igor Lacík, DrSc., medzinárodne uznávaný odborník na polymérne biomateriály určené pre medicínu, laureát Krištáľového krídla 2015 v kategórii Medicína a veda.  

Hosťom marcovej vedeckej kaviarne bol botanik prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave a vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK. Je profesorom v odbore Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Podieľal sa na mnohých domácich i zahraničných vedeckých projektoch. Prezentoval tému Peľ v hodnotení kvality životného prostredia.

V apríli navštívil vedeckú kaviareň Ing. Rastislav Tribula, PhD., výskumný a vývojový pracovník, konštruktér, vedúci Oddelenia výskumu a vývoja nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese, v spoločnosti CEIT Technical Innovation, s. r. o., v Žiline. Vystúpil na tému Revolúcia v priemysle – automatické logistické systémy.

Na programe májovej vedeckej kaviarne bola téma Minerálne vody na Slovensku. Tému prezentovali: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., ktorá pôsobí na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave a je riaditeľkou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel na Ministerstve zdravotníctva SR, a RNDr. Dušan Bodiš, CSc., hydrogeochemik a environmentálny geológ zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.    

Hosťom júnovej vedeckej kaviarne bol doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., významný vedec – biológ a popredný parazitológ, z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, vedúci Oddelenia vektormi prenášaných nákaz. Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Pozoruhodné sú jeho aktivity v popularizácii vedeckých výsledkov. Témou jeho vystúpenia bol Obávaný strašiak leta – kliešť.

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

V januári 2016 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Hosťom vedeckej kaviarne v júli, pod názvom Veda v CENTRE – Letný špeciál, bol RNDr. Radoslav Bučík, PhD., úspešný mladý vedec, ktorý sa presadil svojou prácou v zahraničí. Od roku 2007 pracuje v Inštitúte Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy a od októbra 2015 aj na Univerzite Georga Augusta v Göttingene v Nemecku. Obsahom jeho vystúpenia bola téma Tajuplné cunami na Slnku.                            

Vo vedeckej kaviarni v septembri vystúpil na tému Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí mladý chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. Pôsobí na Oddelení environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zaoberá sa monitoringom rôznych liečiv, steroidov, drog a ich metabolitov v odpadových vodách a následne aj možnosťami ich účinného odstránenia.

V októbrovej vedeckej kaviarni vystúpila prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., významná vedkyňa a uznávaná farmakologička, profesorka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, vedúca Laboratória farmakologickej neuroendokrinológie v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a členka predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium. Prezentovala tému Stres a depresia. Ako s nimi žiť?                  

V novembri bol hosťom vedeckej kaviarne doc. Ing. Peter Tauš, PhD., odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu, vysokoškolský učiteľ na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobí v Ústave zemských zdrojov, je vedúcim Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a Pracoviska obnoviteľných zdrojov energie zameraného na výskumné aktivity v tejto oblasti. Vystúpil na tému Zelená energia – reklamný ťah či nevyhnutnosť.

Rok 2016 vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v Centre – Vianočný špeciál zavŕšila svojim vystúpením doc. Ing. Eva Candráková, PhD., uznávaná odborníčka na obilniny, strukoviny a olejniny, vysokoškolská učiteľka, docentka na Katedre rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vystúpila na tému Strukoviny nielen na vianočnom stole.

Táto publikácia vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín.

Srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutia vo vedeckej kaviarni, ktoré sa konajú v mesačných intervaloch počas celého roka (okrem augusta), spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 17. hodine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky